Căutare

România-Brașov: Vehicule de stingere a incendiilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Brașov
Romania
Bulevardul Eroilor nr. 5
Brașov
500007
Andreea Rădulea, Direcția Achiziții și Contractare
+40 0268/410777/221
andreea.radulea@judbrasov.ro
+40 0368/440040
www.judbrasov.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție autospeciale pompieri și autospeciale deszăpezire
4384150/2019/1
Achizitie autospeciale pompieri si autospeciale deszapezire pentru Aeroportul International Brasov, Ghimbav.
Achizitia este impartita pe loturi, dupa cum urmeaza:
— lot 1: Autospeciala pompieri echipata cu agenți complementari si pentru intervenție rapida — 1 bucata — 2 400 000,00 RON,
— lot 2: Autospecială pompieri echipata cu agenti complementari si echipament de descarcerare – 1 bucata — 2 500 000,00 RON,
— lot 3: Autospecială de deszapezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) — 2 bucati — 4 200 000,00.
Valoarea estimata a achizitiei: 9 100 000,00 RON fara TVA.
Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate om termenul prevazut la sectiunea I.3) din instructiunile catre ofertanti (fisa de date), respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofetelor.
9100000
3
3
Lot 1: Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și pentru intervenție rapidă — 1 bucată
1
Judetul Brasov.
Lot 1: Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și pentru intervenție rapidă — 1 bucată.
Descriere: perioada de livrare (exprimata in luni).
10
90
2400000
10
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.
Lot 3: Autospecială de deszăpezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) — 2 bucăți
3
Judetul Brasov.
Lot 3: Autospecială de deszăpezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) — 2 bucăți.
Perioada de livrare (exprimata in luni).
10
90
4200000
10
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.
Lot 2: Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și echipament de descarcerare — 1 bucată
2
Judetul Brasov.
Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și echipament de descarcerare — 1 bucată.
Perioada de livrare.
10
90
2500000
10
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.
1) Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Persoane juridice/fizice romane.
— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Persoane juridice/fizice straine.
— Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Dupa caz, alte documente edificatoare;
2) Ofertantii unici, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 completata (formular nr. 7), urmeaza a fi prezentata, obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si ale art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
— Presedinte — Adrian-Ioan Veştea,
— Vicepresedinte — Gabor Alexandru Adrian,
— Administrator Public — Gligoras Daniel,
— Vicepreşedinte — Toaso Imelda,
— Director Ex DDJSP — Pascu Mihai,
— Director Executiv — Ec. Agafitei Gabriela,
— Director ExecutivJuridic — Crăciun Claudia,
— Secretar — Dumbraveanu Maria,
— Director Executiv DAC — Rădulea Andreea,
— Director Executiv Directia Management Proiecte — Nicolae Săcuiu,
— Sef Serviciu A.P. — Boboc Daniela,
— Sef Serviciu LIIDJ — Bran Carmen,
— Sef Serviciu Juridic Contencios — Mone Mariana,
— Sef Birou CAPS — Borteș Didon [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informatii cu privire la existenta unei sustineri de terta parte.
Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare in ultimii 3 ani. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare la nivelul a maximum trei contracte, conform art. 6 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
— lot 1: 2 400 000,00 RON,
— lot 2: 2 500 000,00 RON,
— lot 3: 4 200 000,00 RON.
Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR. Completarea DUAE
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume copii contracte/certificate de predare primire/procese-verbale/recomandari/certificate constatatoare/alte documente din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, prin care se dovedește că ofertantul va avea acces, în orice moment, la susținerea terțului (Formular 5). Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Modalitatea de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documentele justificative ale subcontractantului.
2019-03-05
15:00
2019-09-05
2019-03-05
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc dupa recalcularea punctajelor, tinand cont de ponderile alocate fiecarui factor de evaluare;
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);
3) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE, art. 60 din HG nr. 395/2016 si art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);
4) Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”;
5) Proiectul tehnic va respecta planurile arhitecturale agreate de beneficiar, atasate la prezenta documentatie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, precum și pentru organizarea și functionarea Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Consiliul Județean Brasov, Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Eroilor nr. 5
Brașov
500007
+40 268410777
office@judbrasov.ro
+40 268472305
http://www.judbrasov.ro
2019-01-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.