Căutare

România-Voluntari: Autobuze cu podea joasă

Cerere de oferte

Informaţii generale

   VOLUNTARI
   Jan 31, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Serviciul Transport Voluntari S.A.
Romania
Bulevardul Dunării nr. 71
Voluntari
077190
Sorin-Ionut Diacu
+40 314369921
stvoluntari@yahoo.com
+40 314369921
www.transportvoluntari.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Autovehicule de transport urban — autobuze cu podea joasă
14685770/2019/0001
Se intentioneaza a se achizitiona 50 de autobuze cu podea joasa pentru transportul pasagerilor in judetul Ilfov si Bucuresti.
5522500
Orasul Voluntari, judetul Ilfov.
50 autobuze cu podea joasa din care 30 sa fie cu norma de poluare minim Euro 5 si 20 cu norma de poluare minim Euro 3.
Consumul de carburant, calculat in l/100 km are o pondere de 10 %. Pentru acest factor de evaluare se acorda un punctaj maxim de total 10 puncte
10
90
60
1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016 — declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016.
Notă: acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, terțul susținător/subcontractant (după caz);
2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1) si (2) si art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 (model formular). Obligația prezentării declarației este incidentă și pentru eventualii terți susținători/subcontractanti. Aceștia nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire;
3) Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF (datorii la bugetul general consolidat), precum si certificatul eliberat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original/copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”);
4) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 71–77 din Legea 99 din 2016 si art. 73 lit. b) din Legea nr. 99/2016 — declaraţie pe proprie răspundere.
Notă: acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat/subcontractant/tert sustinator (după caz).
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele:
— Diacu Sorin Ionut,
— Mitroi Marian,
— Ilie Sorin,
— Bita Ionut Adrian.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:
(a) Persoanele juridice romane:
1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:
(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,
(b) starea ofertantului,
(c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
(b) Persoanele juridice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Ofertantul are obligatia de a constitui garantia pentru participare in cuantum de: 55 225 RON;
2) Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 41 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016. Garantia de participare poate fi constituita si in valuta, la cursul BNR, din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO08FNNB001302093716RO04 Credite Europe Bank, al autoritatii contractante. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate (formular din fisierul „Modele de formulare” sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular);
4) Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanata in SEAP, in mod obligatoriu semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016, pana la data-limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in SEAP, insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Garantia de buna executie (GBE) va fi constituita, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii. Cuantumul GBE va fi de 5 % din valoarea totala fara TVA a contractului. In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si va acoperi in mod solidar pe toti membrii acesteia. GBE va putea fi retinuta in conditiile prevazute la art. 45 din H.G. nr. 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-05
15:00
2024-04-05
2019-03-05
15:00
In SEAP.
1) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
2) Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis atat prin intermediul SEAP, cat si prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.
In cazul unor oferte a caror propuneri financiare sunt egale, se va solicita reofertarea prin intermediul sistemului electronic.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.
2019-01-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.