Căutare

România-Botoșani: Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BOTOȘANI
   Jan 31, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Urban Serv S.A.
Romania
Str. 1 Decembrie nr. 19
Botoșani
710244
Elena Leonte
+40 231517912
achizitiiurbanbt1@gmail.com
+40 231531662
www.urbanserv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate comercială cu c [...]
Colectare deșeuri nepericuloase
Achiziție autocompactoare pentru deșeuri
2019-4
Obiectul procedurii il constituie achiziţia a 4 bucăţi autocompactoare pentru deșeuri, cod CPV: 34144510-6, avand destinația de colectare și transport deșeuri nepericuloase. Achiziția se va face pe loturi, astfel:
— lot 1: achiziția a 2 (două) autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 15–16 m
3
, în regim leasing financiar,
— lot 2: achiziția unei autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 15–16 m
3
,
— lot 3: achiziția unei autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 8–10 m
3
.
2114336
3
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a atribui contracte prin reunirea mai multor loturi și acordarea aceluiași ofertant în situația în care, la aplicarea criteriului de atribuire, punctajul obținut pentru combinația de loturi este superior celui obținut de câștigătorii respectivelor loturi luate individual.
Achiziția unei autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 8–10 m
3
3
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Botoșani.
Achiziție autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 8–10 m
3
.
Componenta tehnica
30
70
365336
2
Achiziția unei autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 15–16 m
3
2
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Botoșani.
Achiziție autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 15–16 m
3
.
Componenta tehnica
30
70
475000
2
Furnizare 2 autocompactoare pentru deșeuri cu capacitate de încărcare de 15–16 m
3
, prin sistem leasing financiar
1
Bulevardul Mihai Eminescu nr. 191, Botoșani.
Achiziția a 2 autocompactoare pentru deșeuri cu capacitatea de încărcare de 15–16 m
3
, prin sistem leasing financiar.
Componenta tehnica
30
70
1274000
62
Cerința nr. 1:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatii aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local si de stat (la momentul prezentarii). Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora;
2) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3) cazierul judiciar al operatorului economic;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerința nr. 2:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii participanti la procedura de atribuire vor completa o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: se va completa în DUAE de catre operatorii economici (lider, tert sustinator, subcontractant) participanti la procedura. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— Simion Drelciuc — director general,
— Camelia Suster — director economic,
— Elena Leonte — președinte comisie de evaluare,
— Diana Elena Ghinet — vicepreședinte comisie de evaluare,
— Cătălin Răzvan Baltă — membru comisie de evaluare,
— Marcel Cristian Sadovei — membru comisie de evaluare,
— Iuliana Gheorghiu — membru comisie de evaluare,
— Silvia Stoleru — membru comisie de evaluare,
— Marilena Adeline Vizitiu — secretar comisie de evaluare,
— Marius Samuel Glasberg — membru de rezervă comisie de evaluare,
— Ivan Lenus — membru de rezervă comisie de evaluare,
— Andronachi Viorica — administrator,
— Florin Simion Egner — administrator,
— Dan Ștefan Pădurariu — administrator,
— Constantin Andrei Beilic — administrator,
— Sorin Florentin Niculăesa — administrator.
Cerința nr. 3:
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul". Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Cerința nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: informatiile vor fi completate in DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Se solicita ca ofertanții să aibă o cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) mai mare sau egala cu valoarea estimata pt. fiecare lot pentru care depun ofertă, respectiv:
— Lotul 1 — 1 274 000 RON,
— Lotul 2 — 475 000 RON,
— Lotul 3 — 365 336 RON.
Se solicita prezentarea oricarui document financiar contabil legal edificator pe ultimii 3 ani, 2016, 2017, 2018, prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (ex.: bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau, dupa caz, rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, alte documente). Se va completa în DUAE de către ofertanții participanți la procedură, cu informațiile aferente situațiilor lor. Documentele solicitate vor fi prezentate de operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se solicita ca ofertantii sa prezinte dovada faptului ca au livrat in ultimii 3 ani livrari similare cu cele supuse achizitiei, pentru fiecare lot, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Perioada de 3 ani se va calcula pornind de la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Dovada experientei similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente/contracte/copii de pe parti relevante ale contractelor, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, care sa cuprinda cel putin numele beneficiarului, perioade de livrare, valoarea contractului, mentiuni despre indeplinirea contractului. In cazul asocierii, se va prezenta numai partea a carei livrare a revenit exclusiv in sarcina ofertantului la respectiva procedura. Parti relevante ale contractelor, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, care sa cuprinda cel putin numele beneficiarului, perioade de livrare, valoarea contractului, mentiuni despre indeplinirea contractului. Se vor lua in calcul livrarile facute in calitate de contractant unic sau asociat. In cazul asocierii, se va prezenta numai partea a carei livrare a revenit exclusiv in sarcina ofertantului la respectiva procedura. Experinta similara se solicita pentru a se vedea modalitatea de indeplinire a operatorului economic a altor contracte similare. Ofertantii vor face dovada ca au furnizat în ultimii 3 ani calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor utilaje similare, în valoare cumulata: minim:
— Lotul 1 — 1 274 000 RON,
— Lotul 2 — 475 000 RON,
— Lotul 3 — 365 336 RON, la nivelul a cel putin unul sau mai multe contracte.
Se va completa DUAE de catre ofertanţii participanti la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situatiilor lor. Documentele solicitate vor fi prezentate de operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Notă: în condițiile prevazute de Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic poate să invoce susținerea unui/unor terț/terți.
2019-03-04
15:00
2019-04-04
2019-03-04
15:00
In SEAP.
În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi propuneri financiare (noi prețuri). În cazul în care, din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP, nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autorității contractante în forma scrisa in plic sigilat. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt să atragă pierderea garantiei de participare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge, informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. În situaţia în care ofertantul apelează la o asociere cu alţi operatori, la terţi susţinători sau la subcontractanti, în afara documentelor solicitate expres prin Fișa de date la capitolul III.2 — Conditii de participare, odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terţului susţinător (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre terţ/terţi susţinători, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora), acordul de asociere şi acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, actualizata — 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.