Căutare

România-Bucureşti: Echipament de reţea

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 31, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Apărării — Unitatea Militară 02415 București
Romania
Str. Taberei nr. 7–9
Bucureşti
061352
Alexandra Lăudatu
+40 213195959/266
achizitii02415@mapn.ro
+40 213195708
http://cci.mapn.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Contract de furnizare punct static pentru generare servicii FMN
4183318/2018/71.01.30-CA-26
Contract de furnizare punct static pentru generare servicii FMN — 1 cpl.
Valoare (RON fara TVA) estimata: minim 1 500 000,00 RON.
Contractul prevede clauze de revizuire referitoare la actualizari tehnologice.
Informatii referitoare la primirea solicitarilor de clarificari si transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari:
— dupa publicarea anuntului de participare operatorii economici pot adresa solicitari de clarificari la sectiunea „Detalii procedura/Intrebari”,
— raspunsurile la solicitarile de clarificari se realizeaza in conformitate cu art. 160–161 din Legea 98/2016.
Autoritatea contractanta stabileste 1 termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari.
Raspunsurile autoritatii contractante pot genera modificari/completari/amendamente ale documentatiei de atribuire sau modificari ale informatiilor publicate in anuntul de participare. Daca va fi cazul autoritatea contractanta va transmite un anunt de t [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1500000
Bucuresti, Str. Floare de Colt nr. 1, sector 5.
Contract de furnizare punct static pentru generare servicii FMN — 1 cpl.
Valoare (RON fara TVA) estimata: minim 1 500 000,00 RON.
Numar de luni de garantie ofertat. Garantiile mai mari de 60 luni primesc punctajul maxim pentu garantie indiferent cu cat se depaseste nr. 60. Se acorda punctajul maxim [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
6
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) certificate (buget local, buget de stat etc.) care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora (avand in vedere ca aceste documente se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raporteaza la momentul prezentarii);
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art.167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice dupa caz.
Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv: Valentin Becheru (conducatorul autoritatii contractante), Gica Gheban, Gheorghe Spoiala, Marius Panaite,Maria Taroiu, Marian Topa, Ovidiu Dobos, Theodor Bursumac, Alexandra Laudatu, Silviu Pop;
4) alte documente edificatoare, dupa caz;
5) situatiile de excludere se aplica tuturor operatorilor economici — ofertanti/terti sustinatori/subcontractori. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate si de catre acestia, la solicitarea autoritatii contractante.
Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.
Cerinta nr. 2.
Operatorii economici ce depun oferta trebuia sa detina Cod NATO de agent economic (Certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de codificare sau Codul SCAGE — atribuit de NAMSA — Agentia NATO de intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa in acest sens in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire urmand ca documentele justificative, respectiv Certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau Codul NCAGE-atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau Declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-14
15:00
2019-07-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor.
OE vor completa DUAE prin accesarea link-ului: https //ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
A. În situatia în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora (pretul pe primul loc). In situatia in care egalitatea se mentine, se vor solicita noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Pentru ofertantii care nu vor trimite noi propuneri financiare la solicitarea de reofertare din partea autoritatii contractante sau a caror propunere financiara va fi trimisa dupa data si ora specificata in solicitarea de reofertare, comisia de evaluare va lua in calcul pentru stabilirea clasamentului, respective a castigatorului propunerea financiara initial incarcata si postata in SEAP. AC va solicita ofertantilor clarificari prin intermediul SEAP. Procesul de reofertare descris anterior se repeta pana la departajarea ofertelor clasate pe locul I;
B. Pentru descarcarea fisierului semnat cu semnatura electronica este necesara instalarea unui soft, respectiv shellSAFE Verify, de pe pag. de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download;
C. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, of are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In acest sens, in situatia in care ofertantul va subcontracta o parte sau parti din contract, acesta va completa corespunzator DUAE;
E. Corespondenta si toate doc depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana;
F. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea aferentă din cadrul procedurii de atribuire. OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
G. Fisa de date a achizitiei reprezinta instructiuni catre ofertanti;
H. Ofertantul situat pe locul i in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor, odata cu doc solicitate pentru probarea situatiei personale si pentru indeplinirea cerintelor de calificare, va posta si Certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau Codul NCAGE-atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau Declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.