Căutare

România-Iași: Petrol şi produse distilate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Apavital S.A. Iași
Romania
Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Iași
700495
Andrei Diaconu
+40 372329202
andrei.diaconu@apavital.ro
+40 232205230
www.apavital.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Combustibil lot 1–2
RO 1959768 / 2019
Achizitionarea de combustibil:
— Lot 1 — Benzina fara plumb — 210 000 kg,
— Lot 2 — Motorina Euro Diesel 5 vara-iarna — 600 000 kg.
Nota: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este 15 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare în a 20-a zi, respectiv în a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
4638000
2
2
Combustibil Lot 2 — Motorină Euro Diesel 5 vară-iarnă
2
Iași.
Combustibil Lot 2 — Motorină Euro Diesel 5 vară-iarnă 600 000 kg.
Componenta tehnica
20
80
3420000
12
Combustibil Lot 1 — Benzină fără plumb
1
Iași.
Combustibil Lot 1 — Benzină fără plumb 210 000 kg.
Componenta tehnica
20
80
1218000
12
Ofertanții, subcontractanții şi terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute mai jos:
1) 
(a) Neîncadrarea în prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016,
(b) Neîncadrarea în prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016,
(c) Neîncadrarea în prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire a cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor ca dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.
Operatorul economic clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va transmite documentele justificative in sustinerea celor declarate initial in DUAE, in urma solicitarii transmise de catre entitatea contractanta, in termen de valabilitate la momentul prezentării, respectiv:
— certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.),
— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) şi art. 184 din Legea nr. 99/2016,
— alte documente edificatoare, după caz.
În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta;
2) Neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta odată cu DUAE până la data limită a depunerii ofertelor, declaratia privind reguli de evitare a conflictului de interese (Formularul nr. 4).
În vederea completării declarației precizăm persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante sunt:
1) dr. ing. Ion Toma — Director General;
2) dr. ing Mihail Doruș — Director Tehnic;
3) ing. Ion Mihăilescu — Director Operațional;
4) ec. Maria Simionescu — Director Economic;
5) ing. Romeo Casian — Director Comercial;
6) cons.jr. Simona Claudia Agrici — șef Serviciu Juridic;
7) ec. Gabriela Masalagiu — șef Serviciu Contabilitate;
8) ec. Dorina Slătineanu — șef Serviciu Financiar;
9) ing. Andrei Gabriel Diaconu — șef Birou Achiziții;
10) ing. Mihai Agrici — şef Secția Auto-Mecanică;
11) ing. Mihai Iulian Rusu — şef formatie nr. 4 Reparații auto Secția Auto-Mecanică;
12) cons.jr. Ina Iolanda Chetreanu — Serviciu Juridic;
13) cons.jr. Anton Marius Corad — Serviciu Juridic;
14) exp. ach. Paul Bejenaru — Biroul Achiziții;
15) exp. ach. Alina Diana Vernica — Birou Achiziții;
16) exp. ach. Marcela Nemesniciuc — Birou Achiziții;
17) exp. ach. Oana Irina Bejinariu — Birou Achiziții.
(a) Persoanele juridice române prezintă documente de confirmare:
— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifică domeniului obiectului contractului să se facă dovada autorizării conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informațiile din acest document trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării, respectiv in urma solicitarii transmise de catre entitatea contractanta operatorului economic clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, 
(b) Persoanele juridice străine prezintă documente de confirmare însoți [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
— Lot 1: Ofertantul va prezenta o declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) din care să rezulte că cifra medie anuală de afaceri este mai mare sau egală cu 2 400 000 RON,
— Lot 2: Ofertantul va prezenta o declarație privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) din care să rezulte că cifra medie anuală de afaceri este mai mare sau egală cu 6 500 000 RON.
Se va completa DUAE în acest sens. La solicitarea entității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative (bilanț contabil, audit financiar sau prin orice alt document) care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.
Nota: Echivalenta din valuta se va determina corespunzator cu rata medie anuala de schimb comunicata de BNR pentru anul de referinta.
Lot 1 și Lot 2: Se vor prezenta înscrisuri legale din care să rezulte faptul că ofertantul deține pe raza Municipiului Iasi la data limită de depunere a ofertelor, cel puțin o statie de carburanți sau are contract de colaborare până la data finalizării contractului cu proprietarul unei asemenea statii pe raza Municipiului Iasi. În cazul în care încrisurile/contractele de colaborare expiră pe perioada derulării contractului se va depune un angajament că acestea se vor prelungi.
Subcontractanti — informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile (procentual si valoric) din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Terț susținător — Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută de un terț.
Asocierea — Informatii privind acordul de asociere (daca este cazul). Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, caz in care la incheierea contractului de furnizare se va prezenta un acord de asociere in forma autentica.
Inițial se va completa DUAE cu informații în acest sens, iar la solicitarea entității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale acestora, ca fisier distinct. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator.
Nota 1: Se va prezenta formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat precizându-se ca nu se afla în niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire conform art. 73, 177, 178, 180 din Lege.
Nota 2: Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.
Nota 3: Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Ofertantul va include în DUAE informațiile cu privire la existența unei susțineri de către o terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Entitatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, daca este cazul, ca fisier distinct. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la situatia lor. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune pentru ofertanti.
Cuantum GP: Lot 1 — 12 000 RON, Lot 2 — 34 000 RON. Echivalenta in valuta se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
Forma de constituire a garantiei de participare acceptata este:
— prin virament bancar in cont RO47RZBR0000060003107233 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi, titular Apavital S.A., CUI 1959768 sau
— printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, model Formular 3.
Valabilitate: 4 luni de la data limita de depunere a ofertelor.
Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor (inclusiv OP pentru virament bancar). Astfel, documentul care dovedeste constituirea GP se va introduce in oferta prezentata in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se va executa neconditionat conform art. 42 din HG 394/2016. In cazul depunerii ofertelor in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata insotita de traducerea autorizata in limba romana. Entitatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru garantia de participare depusa/ transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare.
Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 10 % din valoarea contractului fără TVA.
Mod de constituire:
A) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări ori
B) retineri succesive din valoarea lunară a facturii până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
În acest caz, prestatorul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispoziţia Achizitorului. Suma initiala care se depune de catre furnizor în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din valoarea contractului sectorial fara TVA.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-05
15:00
2019-07-05
2019-03-05
15:00
In SEAP.
Nu.
Toate certificatele şi documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
DUAE poate fi descărcat în vederea completării şi depunerii de la adresele http://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. În acest sens, se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro.
Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, atât la secțiunea „Clarificări, decizii și documentație adițională”, cât și la secțiunea „Întrebări” din cadrul anunțului de participare, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.
Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificari precum și comunicările aferente fiecărei etape de evaluare privind ofertele depuse, în SEAP la secțiunea „Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente fişiere distincte semnate electronic.
În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, 2 oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă alege, oferta cu cel mai mic punctaj obținut la subfactorul de evaluare Componenta financiara. In cazul in care se constata faptul ca si preturile sunt egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta prin intermediul SEAP, va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. DUAE poate fi accesat la link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Apavital S.A. — Serviciul Juridic
Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Iași
700495
+40 232215410
claudia.agrici@apavital.ro
+40 232212741
www.apavital.ro
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.