Căutare

România-Zalău: Închiriere de vehicule de transport de mărfuri cu şofer

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ZALĂU
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Citadin Zalău S.R.L.
Romania
Str. Fabricii nr. 28
Zalău
450081
Lavinia Ildiko Boszormenyi
+40 260612837
lavinia984@yahoo.com
+40 260611543
www.citadinzalau.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
S.R.L.
Contract de prestari servicii transport mărfuri
13
Achizitia serviciului de transport marfuri vrac estimata la cantitatea minima este pana la data de 31.12.2019, iar cantitatea maxima estimata contine si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungii cu pana la 4 luni, prin act aditional, respectiv pana la data de 30.4.2020, conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, pana a 5-a zi inainte de data limita de depunere oferte.
Str. Fabricii nr. 28, Zalau.
Achizitia serviciului de transport marfuri vrac estimata la cantitatea minima este de: 54 000 km si 500 ore.
Achizitia serviciului de transport marfuri vrac estimata la cantitatea minima este de: 114 320 km si 5 000 ore.
10
Achizitia serviciului de transport marfuri vrac estimata la cantitatea minima este pana la data de 31.12.2019, iar cantitatea maxima estimata contine si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungii cu pana la 4 luni, prin act aditional, respectiv pana la data de 30.4.2020, conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Sunt aplicabile prevederile art. 165, din H.G. 395/2016.
In cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament intermediar al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: (a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentarii, 
(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 
(c) cazier judiciar al operatorului economici si al membrilor organului de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de controlin cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Cerinta nr. 2:
Cerinta obligatorie: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58–63, din Legea nr. 98/2016:
— Miclea Ioan Gheorghe — director executiv,
— Boszormenyi Lavinia — sef birou achizitii,
— Sabadas Dan Claudiu — consilier juridic,
— Cosma Anca Cristina — consilier juridic,
— Kulcsar Szabo Andras — consilier juridic,
— Tireac Mihaela Dorina — sef birou contabilitate,
— Ortian Ionut Ciprian — sef birou atelier.
Cerinta nr. 3:
Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget loca, buget de stat etc.), eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.
In conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, valoarea cifrei de afaceri anuala realizata din ultimii 3 ani financiari incheiati (2016, 2017, 2018), solicitata operatoriilor, trebuie sa fie de cel putin 310 000 RON. Sustinerea cifrei de afacere se va face prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, bilant contabil, declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau alte documente, conform legislatiei in care este stabilit op. ec. Aceasta valoare a fost calculata in raport cu valoarea estimata minima a contractului de achizitie publica, fiind respectate cerintele prevazute la art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
Completare DUAE. Ofertantul clasat pe pimul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va depune documente justificative.
1) In baza art. 178 alin. (1), (2) si art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, s-a solicitat ca ofertantii sa prezinte dovada ca in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor) au prestat servicii de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; 
2) Legea nr. 98/2016, operatorul va face dovada ca are dotarea tehnica corespunzatoare sa efectueze, la cererea autoritatii contractante, transportul cantitatii de agregate solicitat, printr-o declaratie cu privire la detinerea/dispunerea prin orice mijloc a unor/unei autobasculante.
1) Completare DUAE. Operatorii ec. vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in vederea sustinerii experientei similare doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
2) Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va depune documente justificative.
2019-02-28
15:00
2019-04-28
2019-02-28
15:00
In SEAP. 
— Boszormenyi Lavinia,
— Ortian Ionut,
— Tireac Mihaela,
— Cosma Anca.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.