Căutare

România-Bucureşti: Vehicule de pompieri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Romania
Str. Banu Dumitrache nr. 46
Bucureşti
032572
Lucian Șerbu
+40 212322640
lucian.serbu@igsu.ro
+40 212084546
www.igsu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Autospecială pentru descarcerare
4203997/2018TXIIIp33
Autospeciala pentru descarcerare.
— Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar sI complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: in a 10-a zi inainte de termenul de depunere a ofertelor,
— Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
19910000
Conform caietului de sarcini.
Cantitati estimate acord-cadru: minim 20 complete, maxim 100 complete.
Cantitati estimate contract subsecvent: minim 10 complete, maxim 50 complete.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 9 955 000,00 EUR fara TVA.
Putere motor maximă (kW).
20
80
48
Finantarea se poate face din fonduri bugetare sau din fonduri europene nerambursabile.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) au obligația completării și prezentării inițiale a unui DUAE distinct. Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:
(a) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016,
(b) Angajamentul ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia,
(c) Acordul de subcontractare și
(d) Acordul de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt:
1) Cazierul judiciar al operatorului economic;
2) Cazierul judiciar al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie și de control în cadrul operatorului economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central, respectiv unitățile subordonate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire trebuie să prezinte certificat de atestare fiscala, prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia;
6) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasă că ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire trebuie sa prezinte certificat(e) eliberat(e) de compartimentul/biroul/serviciul/direcția de impozite si taxe locale din cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorii economici își au sediul social/puncte de lucru/sedii secundare pentru care există obligații de plata, privind plata impozitelor și taxelor locale, din care sa reiasă faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora;
7) In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:
— Dan Paul Iamandi,
— Damian Cezar Mihai,
— Cristian Radu,
— Balaci Miroiu Anda Camelia,
— Șerbu Mircea Lucian,
— Ciobanu Florin Cătălin,
— Bulea Virgil,
— Copcea Radu,
— Mirescu Liv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informații privind terții susținători (dacă este cazul). Capacitatea economică și financiara a operatorului economic poate fi susținută in conformitate cu art. 182–185 din Legea nr. 98/2016.
Informații privind asocierea (dacă este cazul).
Declarație privind media cifrei de afaceri generale (anuale) pentru ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2015, 2016 și 2017. Cerință minimă: media cifrei de afaceri generale (anuale) trebuie să fie cel puțin egală cu: 9 000 000,00 EUR fără TVA. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 ani. Atunci când operatorul economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, operatorul economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE și va preciza la rubrica „Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea.
DUAE completat de ofertant in care se vor include informațiile cu privire la existenta unei susțineri de terță parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa, in orice moment, resursele necesare, la care se atașează DUAE si angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul de susținere, operatorul economic dovedește autorității contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces, în orice moment, la resursele necesare executării acordului-cadru/contractului subsecvent. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară. Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea economică și financiară poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, membrii grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La solicitarea autorității contractante, doar ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării, iar la momentul semnării acordului-cadru, promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada de 48 luni, semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor, în formă legalizată.
Completarea unui DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociații/terții susținători). Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv de către asociați/terți susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea cestuia și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale asociatului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative (situații financiare sau extrase din situații financiare, rapoarte de audit/rapoartele cenzorilor, după caz, așa cum sunt acestea identificate de operatorul economic în DUAE etc.) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Dacă documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Informații privind asocierea (dacă este cazul).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractanților propusi.
Informații privind terții susținatori (daca este cazul). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182–185 din Legea nr. 98/2016.
Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător, în ultimii 3 ani, anteriori datei limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați. Cerință minimă: ofertantul va face dovada ca a efectuat livrări de produse similare, efectuate în mod corespunzător în ultimii 3 ani, cu o valoare cumulată, la nivelul a 1 sau mai multe contracte, de cel puțin: 9 000 000,00 EUR fără TVA. Livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant și beneficiarul produselor nominalizat de către ofertant în DUAE. Nu vor fi luate in considerare livrări de produse relevante cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Perioada de referință, respectiv ultimii 3 (trei) ani, va fi calculată în sens invers, pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii), ca fiind termenul limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei. Daca documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei/Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte. Prin produs similar se înțelege: orice vehicul destinat pompierilor.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională. Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, membrii grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La solicitarea autorității contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, vor prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tenică și profesională. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării, iar la momentul semnării acordului-cadru, promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere, valabil pe perioada de 48 luni, semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor în formă legalizată.
În DUAE, completat de ofertant, se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanți. Subcontractanții menționați de ofertant vor prezenta DUAE, în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu DUAE, se va depune și acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi numarul/data acordului de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
DUAE completat de ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, inclusiv documente transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere. Prin angajamentul de susținere, operatorul economic dovedește autorității contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces, în orice moment, la resursele necesare executării acordului-cadru/contractului subsecvent. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertanti clasati pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.
Completarea unui DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociatii/terții susținători). Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociatii/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/tertului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE, trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea fără TVA, moneda contractului, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Doar ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri in clasamentul întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, la solicitarea autoritatii contractante, prin prezentarea urmatoarelor documente justificative: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit și certificate de predare primire/recomandări sau procese-verbale de receptie/certificări de buna executie/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat, din care sa reiasa indeplinirea cerintelor minime. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
3
2019-03-11
15:00
2019-07-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
În conformitate cu art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul cadru va furniza produsele, sunt următoarele:
(a) Ori de câte ori se decide achiziționarea produselor care fac obiectul prezentului acord-cadru, în scopul inițierii procesului de încheiere a contractului subsecvent, autoritatea contractantă va solicita, în scris, promitentului furnizor situat pe locul I din clasament, depunerea unui nou formular de ofertă în lei (la cursul BNR afișat după ora 13.00, în ziua anterioară datei de transmitere a invitației), completat în funcție de cantitatea care se dorește a fi achiziționată și termenul/termenele de livrare,
(b) Promitentul furnizor situat pe locul I din clasament, va depune noua ofertă într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă,
(c) În cazul în care oferta depusă de promitentul furnizor situat pe locul I din clasament, îndeplinește cumulativ cerințele impuse de autoritatea contractantă (cantități și termene de livrare), contractul subsecvent va fi încheiat cu acesta,
(d) În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul I din clasament nu are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau depune ofertă doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, autoritatea contractantă se va adresa promitentului furnizor situat pe locul II din clasament, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă, în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitentul furnizor situat pe locul I [ulterior se aplică prevederile punctelor (a), (b) și (c)],
(e) În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul II din clasament nu are capacitatea de a răspunde solicitării de furnizare sau depune ofertă doar pentru o parte din cantitatea ce se dorește a fi achiziționată, autoritatea contractantă se va adresa promitentului furnizor situat pe locul III din clasament, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen limită comunicat de autoritatea contractantă, în corespondență cu cantitatea rămasă neacoperită de promitentul furnizor situat pe locul I [ulterior se aplică prevederile punctelor (a), (b) și (c)],
(f) În situațiile prevăzute la art. 111 din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită de promitenții furnizori.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.