Căutare

România-Bucureşti: Containere mobile cu utilizare specială

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Romania
Str. Banu Dumitrache nr. 46
Bucureşti
032572
Lucian Șerbu
+40 212322640
lucian.serbu@igsu.ro
+40 212084546
www.igsu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru „Container suport logistic al intervenției cu echipamente individuale de protecție”
4203997/2019/T X p9
Acord-cadru „Container suport logistic al intervenției cu echipamente individuale de protecție”.
— Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare: în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor,
— Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
21846000
Unități/subunități din subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Acord-cadru „Container suport logistic al intervenției cu echipamente individuale de protecție”.
Cantități estimate acord-cadru: minim 10 complete, maxim 100 complete.
Cantități estimate contract subsecvent: minim 5 complete, maxim 25 complete.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: container suport logistic al intervenției cu echipamente individuale de protecție 218 460,00 EUR/complet (preț unitar estimat fără TVA) x 25 complete = 5 461 500,00 EUR fără TVA.
Punctaj maxim ce poate fi obţinut: 12 puncte şi se acordă pentru extinderea garanției cu cea mai mare valabilitate (24 luni).
12
Punctajul maxim ce poate fi obținut: 8 puncte și se acordă pentru cea mai redusă masă operațională a containerului.
8
80
48
Finantarea se poate face din fonduri bugetare sau din fonduri europene nerambursabile.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: ofertanții (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) au obligația completării si prezentării inițiale a DUAE distinct.
Atentie.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente:
— Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016,
— Angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt:
1) Cazierul judiciar al operatorului economic;
2) Cazierul judiciar al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie și de control în cadrul operatorului economic, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
5) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal central, respectiv unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală, prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia;
6) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasă că ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia.
Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire trebuie sa prezinte certificat(e) eliberat(e) de compartimentul/biroul/serviciul/direcția de impozite si taxe locale din cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorii economici își au sediul social/puncte de lucru/sedii secundare pentru care există obligații de plata, privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasă faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora;
7) In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:
— Iamandi Dan Paul — Inspector General,
— Damian Cezar Mihai — Adjunct al Inspectorului General,
— Radu Cristian — Șeful Centrul Operațional Național,
— Balaci Miroiu Anda Camelia — Șeful Direcției Financiare,
— Șerbu Mircea Lucian — Șeful Serviciului Achiziții Publice,
— Dragomir Mihai Cristian — Locțiitor Șef Centrul Operațional Național,
— Ciobanu Florin Cătălin — Șeful Serviciului Jur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Declarație privind media cifrei de afaceri generale (anuale) pentru ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2015, 2016 și 2017. Cerință minimă: media cifrei de afaceri generale (anuale) trebuie să fie cel puțin de 2 730 750,00 EUR fară TVA. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 ani. Atunci când operatorul economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, operatorul economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE și va preciza la rubrica „Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea.
Informații privind asocierea (dacă este cazul).
Informații privind terții susținători (daca este cazul). Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182–185 din Legea nr. 98/2016.
Completarea DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociați/terți susținători). Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative (situații financiare sau extrase din situații financiare, rapoarte de audit/rapoartele cenzorilor, după caz, așa cum sunt acestea identificate de operatorul economic în DUAE etc.) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Dacă documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. Persoana care asigura susținerea financiara nu trebuie sa se afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară. Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea economică și financiară poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, membrii asocierii vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La solicitarea autorității contractante, doar ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică si financiară. În cazul în care unul dintre operatorii economici, parte a acordului de asociere, nu este o persoană juridică română, se va menționa în acordul de asociere faptul că persoana juridică română va ține contabilitatea, depune declarațiile fiscale și emite factura. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării, iar la momentul semnării acordului-cadru promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere, valabil pe perioada de 48 luni, semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor în formă legalizată. Acordul de asociere va respecta, cel puțin prevederile art. 125 din Codul Fiscal. Înainte de semnarea fiecărui contract subsecvent promitentul furnizor va prezenta contractul de asociere în formă în formă legalizată.
Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat de ofertant, în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul cifrei de afaceri. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că acesta/aceștia va/vor pune la dispoziția ofertantului resursele invocate. Ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele:
(a) Terțul/terții susținător(i) poate/pot dovedi ca deține/dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului,
(b) Ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entităților ce acorda susținerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care terțul susținător nu este declarat subcontractant. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertanți clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică si financiară.
Eșantioane (modele de referință), descrieri sau fotografii ale produselor/echipamentelor ce urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată, la solicitarea autorității contractante.
Informații privind terții susținători (daca este cazul). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182–185 din Legea nr. 98/2016.
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.
Informații privind asocierea (dacă este cazul).
Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani, anteriori datei limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul va face dovada ca a efectuat livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător în ultimii 3 ani, cu o valoare cumulată, la nivelul a unu sau mai multe contracte, de cel puțin 2 730 750,00 EUR fără TVA. Livrări de produse similare efectuate în mod corespunzător înseamnă produse livrate de ofertant și recepționate de beneficiarul produselor, în limitele acordului/contractului dintre ofertant și beneficiarul produselor nominalizat de către ofertant în DUAE. Nu vor fi luate in considerare livrări de produse relevante cu mai multe de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Perioada de referință, respectiv ultimii 3 (trei) ani, va fi calculată în sens invers, pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea ofertei. Daca documentele sunt întocmite în alta monedă, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Naționala a României/Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte. Prin produs similar se înțelege: container „containere mobile cu utilizare specială” (sau alte containere speciale cum ar fi: containere ISO, containere cu role sau containere modulare).
Completare DUAE, urmând ca ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte eșantioanele (modele de referința, descrierile sau fotografiile produselor ce urmează a fi livrate).
Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertanți clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.
În DUAE, completat de ofertant, se vor include si informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Subcontractanții menționați de ofertant vor prezenta DUAE, în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odată cu DUAE se va depune și acordul de subcontractare. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi numarul/data acordului de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Acordul de subcontractare va fi valabil pe perioada evaluării, iar la momentul semnării acordului-cadru, promitentul furnizor va prezenta acordul de subcontractare valabil pe perioada de 48 luni, în formă legalizată. Înainte de semnarea fiecărui contract subsecvent promitentul furnizor va prezenta contractul de subcontractare încheiat cu subcontractantul propus în formă legalizată.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională. Îndeplinirea cerinței minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi demonstrată prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În acest caz, membrii asocierii vor răspunde în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent (aspect menționat în acordul de asociere). La solicitarea autorității contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională. Acordul de asociere va fi valabil pe perioada evaluării, iar la momentul semnării acordului-cadru, promitentul furnizor va prezenta acordul de asociere valabil pe perioada de 48 luni, semnat de reprezentanții legali ai asociațiilor, în formă legalizată. Înainte de semnarea fiecărui contract subsecvent, promitentul furnizor va prezenta contractul de asociere în formă în formă legalizată.
Completarea unui DUAE distinct de către ofertanți (inclusiv asociatii/tertii sustinatori). Atentie. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociatii/tertii sustinatori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. La nivelul DUAE, trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Doar ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, vor face dovada indeplinirii cerintei privind experiența similara, la solicitarea autoritatii contractante, prin prezentarea urmatoarelor documente justificative: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit/certificate de predare primire/recomandări sau procese-verbale de receptie/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna.
3
2019-04-08
15:00
2019-07-08
2019-04-08
15:00
In SEAP.
Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016 cu completările și modificările ulterioare.
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.