Căutare

România-Bucureşti: Articole de catering

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Educației Naționale
Romania
Str. Puțul cu Plopi nr. 7
Bucureşti
010168
Yvonne Lacrois
+4 0740466598
office.uipffs@edu.gov.ro
www.edu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Diverse materiale pentru formare proiect CRED
6/2019
Diverse materiale pentru formare proiect CRED, conform caietului de sarcini.
1362625
8
Diverse materiale Lot V
5
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru curs, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Diverse materiale Lot VI
6
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru curs, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Diverse materiale Lot VIII
8
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru curs, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Diverse materiale Lot II
2
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru formare, conform caietului de sarcini.
24
Proiect CRED
Diverse materiale Lot I
1
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru formare, conform caietului de sarcini.
24
Proiect CRED
Diverse materiale Lot VII
7
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru curs, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Diverse materiale Lot III
3
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru formare, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Diverse materiale Lot IV
4
Conform caietului de sarcini.
Pachet materiale catering pentru curs, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Cerința nr. 1:
— Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici vor completa câte o declarație pe proprie răspundere că nu se află în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016.
Cerinţele stabilite de autoritatea contractantă la această secţiune rezidă din obligaţiile de excludere a operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire Secţiunea a 6-a Criterii de calificare şi selecţie Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta DUAE completându-se secțiunile aferente cerințelor solicitate. Pentru persoanele juridice/fizice romane se vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței celor asumate in DUAE si urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritații contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii.
Condiție de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: Constituire de grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare, acte de terorism, spălarea banilor, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, frauda;
2) Cazierul judiciar: Cazierul judiciar al operatorului economic si ai membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv. După caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, alte documente edificatoare, după caz, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluării.
Cerinta nr. 2:
— Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind conflictul de interese. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 21 alin. (5) si (6) din HG nr. 395/2016 in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Gigel Paraschiv — secretar de stat,
— Petru Andea — secretar de stat,
— Merima Carmen Petrovici — manager proiect,
— Roxana Luminița Mazilescu,
— Alina Luminița Furdi — responsabil financiar,
— Yvonne Iulia Lacrois — responsabil achizitii.
Operatorii economici participanți la procedura (ofertant, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) de atribuire vor completa si prezenta DUAE si declaratia privind conflictul de interese.
Cerința nr. 1:
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
3
2019-03-07
15:00
2019-05-07
2019-03-07
15:00
In SEAP.
Prețul cel mai scăzut, prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele legale din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.