Căutare

România-Brașov: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Apărării Naționale — Unitatea Militară 02474 — Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria”
Romania
Str. Pieții nr. 9
Brașov
500007
Ovidiu Huian
+40 268416393
achizitii.smbv@gmail.com
+40 0268418080/ +40 0268410910
www.mapn.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare energie electrică
01
Achizitie publica pentru atribuirea unui acord-cadru de furnizare energie electrica de joasa tensiune (JT) in regim negociat pe o perioada de 24 luni (1.4.2019–31.3.2021) — conform caietului de sarcini. Denumirea, adresa locului de consum, cantitatile de energie electrica sunt cuprinse in caietul de sarcini. Modificarea acordului-cadru, precum şi a contractelor subsecvente încheiate în baza acestuia se poate face numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016.
Unitatea Militară 02474 Brașov (Spitalul Militar de Urgenţă Regina Maria) Brasov, Str. Pietii nr. 9.
Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord-cadru de furnizare energie electrica de joasa tensiune (JT) pe o perioada de 24 luni (1.4.2019–31.3.2021), iar in baza acordului-cadru, să încheie 3 (doua) contracte subsecvente, în limita bugetului aprobat şi a cantităţilor estimate pentru perioada 1.4.2019–31.3.2021. Cantitatile minime si maxime estimate solicitate pe durata acordului-cadru precum si cele care vor face obiectul unui contract subsecvent sunt precizate in caietul de sarcini. Primul contract subsecvent se va incheia cu data de 1.4.2019 pentru cantitatea estimată prevazuta in caietul de sarcini, respectiv 648 MWh. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 724 357,80 RON fara TVA.
24
Ofertantul, tertul sustinator, subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60, 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți cat si de terți susținători și subcontractanți — model formular nr. 1. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Modalitate de indeplinire: completare si prezentare formularului DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: Persoane juridice/fizice romane:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea acestora in limba romana;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;
4) alte documente edificatoare, dupa caz. Conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— Alexandru Keresztes — comandantul U.M. 02474 Brasov,
— Ovidiu Velicu — Director financiar contabil,
— Irina Pop — Consilier juridic,
— Telembeci Doru — director administrativ,
— Felicia Covaci — sef birou aprovizionare,
— Huian Ovidiu — sef birou achizitii,
— Mesca Sorin — economist birou achizitii,
— Claudia Gisa — inspector SSM,
— Dan Rosca — inginer aparatura medicala.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-02-28
15:00
2019-04-28
2019-02-28
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare formata din
— Telembeci Doru — presedinte,
— Huian Ovidiu — membru de baza,
— Felicia Covaci — membru de baza,
— Sorin Mesca — membru de rezerva,
— Dan Rosca — membru de rezerva,
— Claudia Gisa — membru de rezerva.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-furnizor nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci promitentul-achizitor are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,05 %/zi întârziere din valoarea unei facturi medii pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Valoarea unei facturi medii se calculează ca medie aritmetică a valorilor facturilor emise de către furnizor până la data la care sunt calculate penalităţile de întârziere.
În cazul în care promitentul-achizitor nu onorează facturile la scadenţă, respectiv în termen de 60 de zile de la data primirii facturilor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 %/zi întârziere din plata neefectuată, până în ziua efectuării plăţii (exclusiv), după cum urmează:
(a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei, 
(b) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii.
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin acordul-cadru de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.