Căutare

România-Bucureşti: Articole de papetărie şi alte articole din hârtie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Educației Naționale
Romania
Str. Puțu cu Plopi nr. 7
Bucureşti
010168
Yvonne Lacrois
+4 0740466598
office.uipffs@edu.gov.ro
www.edu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Consumabile pentru formare proiect CRED
2019/CRED/7
Consumabile pentru formare, conform caietului de sarcini.
807950
8
Consumabile lot V
5
Conform caietului de sarcini.
Pachete consumabile, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Consumabile lot VI
6
Conform caietului de sarcini.
Pachete consumabile, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Consumabile lot VIII
8
Conform caietului de sarcini.
Pachet consumabile, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Consumabile lot II
2
Conform caietului de sarcini.
Pachete consumabile, conform caietului de sarcini.
24
Proiect CRED
Consumabile lot I
1
Conform caietului de sarcini.
Pachete consumabile, conform caietului de sarcini.
24
Proiect CRED
Consumabile lot VII
7
Conform caietului de sarcini.
Pachet consumabile, conform caietului de sarcini
24
PROIECT CRED
Consumabile lot III
3
Conform caietului de sarcini.
Pachete consumabile, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Consumabile lot IV
4
Conform caietului de sarcini.
Pachete consumabile, conform caietului de sarcini.
24
PROIECT CRED
Cerința nr. 1
Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici vor completa câte o declarație pe proprie răspundere că nu se află în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Cerinţele stabilite de autoritatea contractantă la această secţiune rezidă din obligaţiile de excludere a operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, secţiunea a 6-a „Criterii de calificare şi selecţie" paragraful 2 „Motive de excludere a candidatului/ofertantului din Legea nr. 98/2016".
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta DUAE completându-se secțiunile aferente cerințelor solicitate. Pentru persoanele juridice/fizice romane se vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței celor asumate in DUAE si urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritații contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii.
Condiție de calificare: ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: constituire de grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare, acte de terorism, spălarea banilor, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, frauda;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) După caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz, vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluării.
Cerinta nr. 2.
Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind conflictul de interese. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, definite conform art. 21 alin. (5) si 6 din HG nr. 395/2016, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Gigel Paraschiv — secretar de stat,
— Petru Andea — secretar de stat,
— Merima Carmen Petrovici — manager proiect,
— Roxana Luminița Mazilescu,
— Alina Luminița Furdi — responsabil financiar,
— Yvonne Iulia Lacrois — responsabil achizitii.
Operatorii economici participanți la procedura (ofertant, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) de atribuire vor completa si prezenta DUAE si declaratia privind conflictul de interese.
Cerința nr. 1.
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate, se va prezenta autorizatia de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta nr. 1. Ofertanților li se solicită să aibă media cifrei anuale globale de afaceri pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile, respectiv 2015, 2016 si 2017, la un nivel minim egal cu:
— lot 1: 240 916,00 RON,
— lot 2: 205 660,00 RON,

— lot 3: 211 536,00 RON,

— lot 4: 211 536,00 RON,

— lot 5: 211 536,00 RON,

— lot 6: 217 412,00 RON,

— lot 7: 176 280,00 RON,

— lot 8: 141 024,00 RON.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE cu informatiile solicitate. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se completeaza in DUAE existenta unei sustineri din partea unei terte parti, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. In aceasta situatie, se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator asigura indeplinirea angajamentului. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAEm in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea capacitatii economice si financiare. Documentele justificative sunt: bilanturile inregistrate la autoritatile competente, declaratiile sau extrasele bancare, situatiile financiare si orice alte documente edificatoare. Ofertantii straini vor utiliza cursul mediu anual de schimb „RON”/„moneda X” al BNR, indiferent de moneda in care sunt tinute evidentele fiscal-contabile.
Cerinta nr. 1. Se solicita operatorului economic o experienta similara privind livrarea in ultimii 3 ani, in baza a maxim 3 contract, de produse similare, in valoare cumulata minima (fara TVA) de:
— lot 1: 120 458,00 RON
— lot 2: 102 830,00 RON,
— lot 3: 105 768,00 RON,
— lot 4: 105 768,00 RON,
— lot 5: 105 768,00 RON,
— lot 6: 108 706,00 RON,
— lot 7: 88 140,00 RON,
— lot 8: 70 512,00 RON.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE cu informatiile solicitate. Indeplinirea cerintei urmeaza a fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, procese-verbale de receptie, alte documente relevante in sustinerea cerintei), din care sa rezulte furnizarea de produse similare in valoare cumulata de minim (fara TVA):
— lot 1: 120 458,00 RON

— lot 2: 102 830,00 RON,

— lot 3: 105 768,00 RON,

— lot 4: 105 768,00 RON,

— lot 5: 105 768,00 RON,

— lot 6: 108 706,00 RON,

— lot 7: 88 140,00 RON,

— lot 8: 70 512,00 RON, la nivelul a maxim 3 contracte.
Documentele probante vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul eventuale prejudicii. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele sub forma unei traduceri autorizate prezentata in copie semnata pentru conformitate cu originalul. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se completeaza in DUAE existenta unei sustineri din partea unei terte parti, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa, in orice moment, resursele necesare. In aceasta situatie, se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator/sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinator(i) vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin anagajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele actvitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
3
2019-03-06
15:00
2019-05-06
2019-03-06
15:00
In SEAP.
Prețul cel mai scăzut, prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare va fi cea de pe primul loc, respectiv cu prețul cel mai scăzut. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele legale din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.