Căutare

România-Eforie Sud: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   EFORIE SUD
   Jan 30, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Orașul Eforie (Consiliul Local Eforie)
Romania
Str. Progresului nr. 1
Eforie Sud
905360
Viorica Greceanu
+40 241748633
secretariat@primariaeforie.ro
+40 241/748979
www.primariaeforie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare și execuție lucrări de construcții, pentru proiectul „Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetățenilor din orașul Eforie”
PAAP20_2018
Obiectul contractului consta in prestarea de Servicii de realizare PT, DDE si asistenta tehnica, Executie Lucrari de constructii, echipamente si dotari pentru proiectul „Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetatenilor din orasul Eforie”. Proiectul se compune din 5 terenuri amplasate distinct, 3 dintre acestea fiind amplasate in localitatea Eforie Sud: Str. Pescarilor, Str. Albatrosului, Str. Siretului, alte 2 terenuri sunt amplasate in localitatea Eforie Nord, pe Bulevardul Republicii si in zona blocurilor de la intersecția străzilor Traian si 23 August.
16232861
Coduri SIRUTA: 60455 Oras Eforie, 60473 Eforie Nord, 60464 Eforie Sud.
Contractul urmareste:
— Prestarea Servicii de realizare PT, DDE si asistenta tehnica,
— Executie Lucrari de constructii, echipamente si dotari.
Aferente proiectului „Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetațenilor din orasul Eforie”.
Prin investitia propusa se va interveni asupra urmatoarelor 5 terenuri degradate:
— Teren amplasat pe Str. Pescarilor nr. 51, statiunea Eforie Sud, in suprafata de 9 942 m
2
, numar cadastral 101543,
— Teren amplasat pe Str. Albatrosului, statiunea Eforie Sud, in suprafata de 1 184 m
2
, numar cadastral 106208,
— Teren amplasat pe Str. Siretului, statiunea Eforie Sud, in suprafata de 2 162 m
2
, numar cadastral 106205,
— Terenul amplasat pe bulevardul Republicii, situat in statiunea Eforie Nord, in suprafata de 16 145 m
2
, numar cadastral 104710,
— Terenul amplasat in zona blocuri strada Traian — Str. 23 August, situat in statiunea Eforie Nord, numar cadastral 106209.
Detalierea serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini anexat documentatiei de atribuire.
Componenta tehnica. Capacitatea profesionala a Inginerului proiectant sisteme de irigatii evaluata prin: Experienta specifica a expertului — exprimata in numar de proie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Componenta tehnica. Capacitatea profesionala a urbanistului peisagist, evaluată prin: Experienta specifica a urbanistului peisagist (exprimata in numar de proiecte în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
80
22
Cod apel: POR/133/5/2 Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si Municipiul Bucuresti.
1) Operatorii economici (ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
Operatorii economici vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.
Documentele justificative care se vor prezenta de ofertantul clasat pe primul loc, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori ai acestuia, in vederea sustinerii celor declarate in DUAE pentru indeplinirea cerintelor referitoare la neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. In cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si bugetul local — ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in care sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Operatorii economici (ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Operatorii economici vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In scopul demonstrarii cerintelor referitoare la neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 si pentru evitarea aplicarii masurilor prevazute la art. 167 alin. (1) lit. e), ofertantii, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori ai acestuia, vor prezenta „Declaratia pentru evitarea Conflictului de interese” (vezi sectiunea „Formulare”, Formular nr. 6), raportat la persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Persoanele ce detin functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Serban Robert Nicolae — primar,
— Chiparu Danut — viceprimar,
— Preoteasa Gabriel — secretar,
— Oprea Alina — Director Directia Economica,
— Bucuresteanu Alexandru — Sef serviciu juridic,
— consilieri locali: Abdula Dina Geta, Balmus Vasile, Parvescu Floarea, Anghel Ionut Virgil, Samson Elisabeta, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Ghena Laura, Stanoiu Constantin Daniel, Savu Ionut, Tode Antonela, Negru Toader Virgil, Geacarel Gheorgh [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Media cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie cel putin egala cu 8 000 000 RON fara TVA.
Se va completa DUAE cf. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractuale la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. În vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selecţie”, secţiunea B „Capacitatea economică şi financiară”. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autorităţii contractante, situaţiile financiare (bilanţ contabil/raport de audit financiar, balanţe de verificare în cazul în care situaţiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate) sau extrase din situaţiile financiare aferente 2015, 2016, 2017. Aceste documente vor fi prezentate şi de către ofertantul asociat, în situaţia în care resursele acestuia au fost luate în calcul pentru îndeplinirea cerinţei.
Nota 1. Daca din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerinţa se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În această situaţie, ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selecţie”, secţiunea B „Capacitatea economică şi financiară”.
Nota 3: 
(a) Pentru transformarea în RON se va folosi pentru conversie rata medie lunară de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro, pentru luna decembrie a anilor în care contractele au fost semnate.
Nota 4: În vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul poate beneficia de susţinerea unui/unor terţ/terţi. În acesta sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 şi ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: În cazul în care ofertantul beneficiază de susţinere din partea unui terţ, terţul susţinător va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selecţie”, secţiunea B „Capacitatea economică şi financiară". Autoritatea contractantă va respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte criteriile de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere. Modalitatea prin care se poate demonstra îndeplinirea cerinţelor: Se va prezenta de către toţi ofertanţii odată cu depunerea DUAE angajamentul terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament transmise acestora de către terţ/terţii susţinători din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora), acordul de asociere şi acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani (calculat de la data limita de depunere a ofertelor), in cadrul a maxim 3 contracte, servicii similare obiectului procedurii de achizitie, in valoare totala cumulata de minim 500 000 RON (exclusiv TVA). Prin servicii similare obiectului procedurii de achizitie, ofertantii vor intelege servicii de proiectare si/sau servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru amenajare și/sau modernizare spații verzi și/sau parcuri și/sau grădini publice. Pentru executia de lucrari ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat, in ultimii 5 ani (calculat de la data limita de depunere a ofertelor), in cadrul a maxim 3 contracte, lucrari similare obiectului procedurii de achizitie, in valoare totala cumulata de minim 10 000 000 RON (exclusiv TVA). Prin lucrari similare obiectului procedurii de achizitie, ofertantii vor intelege lucrari de amenajare și/sau modernizare spații verzi și/sau parcuri și/sau grădini publice. Pentru demonstrarea experientei similare autoritatea contractanta va permite atat prezentarea de contracte distincte, care sa priveasca doar proiectarea sau doar executia, cat si prezentarea de contracte avand ca obiect atat proiectarea cat si executia de lucrari similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract de achizitie publica, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii de proiectare similare in valoare cumulata de minim 500 000 RON si ca au fost executate lucrari similare in valoare cumulata de minim 10 000 000 RON. In situatia in care contractele de servicii/lucrari au fost semnate inainte de perioada de 3/5 ani si se prezinta documente care confirma receptionarea respectivelor servicii/lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor/lucrarilor care fac obiectul respectivelor documente prezentate pentru indeplinirea cerintei.
Subcontractanti: Ofertantul va prezenta informatii detaliate privind partea din contract pe care eventual are intentia sa o subcontracteze. In cazul in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, acestia se vor identifica conform art. 55 din Legea nr. 98/2016 modificat prin OUG nr. 107/2017, prezentandu-se informatii relevante cu privire la identificarea subcontarctantilor propusi si partile din contract respectiv activitatile de care acestia vor fi responsabili pe perioada indeplinirii contractului de achizitie publica.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti (conform art. 184 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al tertului/tertilor sustinator/sustinatori, prin care acesta/acestia confirma faptul ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie.
Cerinta nr. 1 — Experienta similara: Ofertantul va completa datele privind indeplinirea cerintei de experienta similara in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In cadrul DUAE va fi prezentata lista principalelor servicii/lucrari prestate/executate ce va cuprinde urmatoarele informatii:
— obiectul, numarul si data semnarii contractului similar de servicii/lucrari invocat drept experienta similara,
— beneficiarul contractului si datele de contact ale acestuia,
— valoarea fara TVA a contractului,
— Valoarea fara TVA a serviciilor/lucrarilor din cadrul contractului ce sunt invocate drept experienta similara, in cazul in care obiectul contractului invocat excede serviciile/lucrarile similare obiectului procedurii de achizitie, dupa caz,
— ponderea pentru care operatorul economic a fost responsabil in cadrul contractului invocat, dupa caz,
— numarul si data documentului care confirma receptionarea serviciilor/lucrarilor invocate drept experienta similara in perioada de referinta.
Pentru conversia din alte valute se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR din anul in care a fost incheiat contractul invocat ca experienta similara. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formularul nr. 3). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele relevante care se vor prezenta in vederea sustinerii experientei similare declarate in DUAE sunt:
— copii dupa parti relevante ale contractelor declarate care sa cuprinda cel putin informatiile completate in cadrul DUAE, 
— documente care sa demonstreze ca ofertantul a prestat/executat serviciile/lucrarile similare din cadrul contractelor invocate, cum ar fi:
—— procese-verbale de predare-primire ale livrabilelor din cadrul contractelor de servicii sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese-verbale de receptie partiala, dupa caz, care sa ateste faptul ca ofertantul a asigurat asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor,
—— procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese-verbale de receptie partiala, dupa caz, care sa ateste faptul ca ofertantul a executat lucrarile invocate drept experienta similara sau
—— recomandari din partea beneficiarilor sau orice alte documente care sa ateste faptul ca ofertantul a prestat/executat serviciile/lucrarile similare invocate in cadrul DUAE si ca acestea au fost receptionate in perioada de referinta (ultimii 3/5 ani).
Ofertantul va include informatiile cu privire la partea din contract pe care eventual are intentia sa o subcontracteze in formularul DUAE din documentatia de atribuire şi va anexa Acordul/Acordurile de subcontractare (Formularul nr. 4) In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti in care vor fi completate datele privind indeplinirea cerintelor de calificare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci, acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele relevante care se vor prezenta in vederea sustinerii celor declarate in DUAE sunt:
— documentele relevante in vederea sustinerii experientei similare prin subcontractanti, declarata de acestia in DUAE, similare celor de la Cerinta 1, după caz.
— alte documente relevante solicitate de autoritatea contractanta in vederea dovedirii indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, dupa caz.
Ofertantul va completa informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Alaturat se va prezenta Angajamentul ferm al tertului sustinator, prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formularul nr. 5). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele relevante care se vor prezenta in vederea sustinerii celor declarate in DUAE sunt:
— documentele relevante in vederea sustinerii experientei similare prin terti sustinatori, declarata de acestia in DUAE, similare celor de la Cerinta 1, dupa caz, 
— alte documente relevante solicitate de autoritatea contractanta in vederea dovedirii indeplinirii cerintelor de calificare prin tert sustinator, dupa caz.
2019-03-15
15:00
2019-07-15
2019-03-15
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantii ANAP.
1) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic. Aceasta aplicatie se poate descarca gratuit de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. In cazul in care operatorii economici intampina dificultati, ii rugam sa contacteze autoritatea contractanta pentru a primi instructiuni in acest sens;
2) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016;
3) Ofertantul prezinta pentru indeplinirea cerintelor de calificare: DUAE — document in format .pdf semnat cu semnatura electronica si incarcat de catre ofertant in SEAP la procedura de atribuire, in mod similar celorlalte documente, parti componente ale ofertei. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-dEatabases/espd/filter. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro;
4) Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica;
5) Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa (Formular 7). In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”;
6) Orice referire din cuprinsul Documentatiei de atribuire (Caiet de sarcini, Formulare sau Studiu de Fezabilitate) prin care se indica/mentioneaza/solicita anumite certificari sau se face trimitere la un anumit produs/producator/marca/licenta/procedeu special — se va interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent/similar”;
7) Daca in urma aplicarii criteriului atribuire, doi sau mai multi operatori economici se situeaza pe pozitia cu cel mai mare punctaj obtinut in procesul de evaluare a ofertelor, pentru departajare, se va utiliza pretul ofertei, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai scazut pret ofertat. Daca 2 sau mai multi operatori economici, intrunesc acelasi punctaj si au acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita reofertarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
8) Modul de comunicare si transmitere a datelor — prin intermediul SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Orașul Eforie
Str. Progresului nr. 1
Eforie Sud
905360
+40 241748633
secretariat@primariaeforie.ro
+40 241/748979
https://www.primariaeforie.ro
2019-01-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.