Căutare

România-Timișoara: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Jan 25, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.
Romania
Bulevardul Take Ionescu nr. 56
Timișoara
300074
Claudiu Belu-Red
+40 356803703
achizitii.publice@ratt.ro
+40 356803703
www.ratt.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Carburanţi pentru vehiculele STPT, respectiv: motorină Euro 5 pentru motoare Diesel, cod CPV 09134200-9, benzină fără plumb pentru autovehicule cu motor cu aprindere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2490570_2019_PAAPD1058849
Carburanţi pentru vehiculele STPT, respectiv:
— motorină Euro 5 pentru motoare Diesel, cod CPV 09134200-9,
— benzină fără plumb pentru autovehicule cu motor cu aprindere prin scânteie, cod CPV 09132100-4.
14280378
Staţiile de alimentare proprii ale furnizorului de pe raza municipiului Timişoara.
Carburanţi pentru vehiculele STPT, respectiv:
— motorină Euro 5 pentru motoare Diesel, cod CPV 09134200-9,
— benzină fără plumb pentru autovehicule cu motor cu aprindere prin scânteie, cod CPV 09132100-4.
Total 3 030 000 litri defalcat conform Caietelor de Sarcini: nr. 492/9.1.2019 — 30 000 l benzină şi nr. 493/9.1.2019 — 3 000 000 l motorină.
12
Alte fonduri = surse proprii.
Cerinta nr. 1 — neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177 din Legea 99/2016.
Se va completa de către lider, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz.
Operatorul economic va completa Documentul unic de achiziții european (DUAE) conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Încadrarea în situația prevazută la art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr. 2 — neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 178, art. 179 si art. 180 alin din Legea 99/2016.
Se va completa de către lider, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz. Operatorul economic va completa Documentul unic de achiziții european (DUAE).
Încadrarea în situația prevazută la art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului sectorial.
Cerinţa nr. 3 — neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și art. 73 din legea 99/2016.
Prezentarea şi completarea declaraţiei privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și art. 73 din Legea 99/2016.
Se va completa de către lider, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz.
Operatorul economic va completa Documentul unic de achiziții european (DUAE) conform art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Încadrarea în situația prevăzută la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului sectorial.
Declarația va fi prezentată în original numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.
Persoane cu functii de decizie din cadrul STPT:
— director general/membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Bitea Nicolae Florin,
— director economic: Lascuţ Felicia,
— director Transport Auto si Transport Naval: ing. Marcel Nicola,
— sef Serviciul Tehnic: Sarb Adrian,
— sef Serviciul Achizitii Publice Depozite: Craciunescu Georgeta,
— expert Achiziţii, Serviciul Achizitii Publice Depozite: Belu Claudiu Red,
— expert Achiziţii, Serviciul Achizitii Publice Depozite: Marca Liliana,
— expert Achiziţii, Serviciul Achizitii Publice Depozite: Bugarin Elena,
— sef Compartiment Control Financiar Preventiv: Stanculescu Nicoleta,
— consilier juridic: Negrea Lucia Vasilica,
— sef Sectie Transport Auto: Pop Ionel Alexandru,
— adjunct sef Sectie Transport Auto: Cotetiu Andrei,
— presedinte în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Buboi Ligius Cosmin,
— membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Avram Stanusoiu Constantin,
— membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Mateut Ioan Alexandru,
— membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Jurita Arsenie,
— membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Chis Culita,
— membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Iapa Catalin Augustin.
Cerinţa nr. 4 — certificate privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată.
— Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentelor sau valoarea acestor datorii se incadrează în pragurile prevăzute la art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016,
— Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentelor sau valoarea acestor datorii se incadrează în pragurile prevăzute la art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— După caz [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1 — cifra de afaceri.
Cerinta nr. 2 — susținere terț.
Cerinta nr. 1 — cifra de afaceri. Prezentarea şi completarea informaţiilor generale din care să rezulte cifra de  afaceri medie anuală care vizează activitatea din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) care să fie cel puțin egală cu 14 280 378 RON fără TVA, care nu depășește valoarea estimată a contractului. Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară prin prezentarea unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare, bilanţul contabil sau extrase de bilanţ, prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic. În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele menționate, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document care reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare. Operatorii vor completa în DUAE informațiile privind cifra de afaceri, iar documentele justificative (declarații sau extrase bancare corespunzătoare, bilanțul contabil sau extrase de bilanț, situatii financiare sau extrase din situațiile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic) se vor prezenta în original numai de către ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele menţionate vor fi transmise în limba de origine, însoţite de traducerea autorizată în limba româna. Dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu de referinţă publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx). Operatorul economic va completa DUAE.
Cerinta nr. 2 — susținere terț. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Aceste documente vor însoţi angajamentul ferm al persoanei respective, care trebuie să garanteze autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la terț. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile tertului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta un formular DUAE separat pentru terț, completat și semnat în mod corespunzător. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: acordul/acordurile de subcontractare; documente justificative ale terților, angajament de susţinere. Toti ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator odata cu depunerea DUAE.
Cerinţa 2 — susținere terț.
Cerinţa 3 — informaţii privind asociaţii (dacă este cazul).
Cerinţa 1 — dovada experienței similare prin completarea in DUAE a listei principalelor livrări de produse efectuate pe ultimii 3 ani.
Cerinţa 2 — susținere terț. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Aceste documente vor însoţi angajamentul ferm al persoanei respective, care trebuie să garanteze autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului sectorial. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la terț. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile tertului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta un formular DUAE separat pentru terț, completat și semnat în mod corespunzător. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terților, angajament de susţinere. Toti ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator odata cu depunerea DUAE.
Cerinţa 3 — informaţii privind asociaţiii (dacă este cazul). În cazul în care oferta este depusă de către un grup de operatori, aceasta va cuprinde și Acordul de asociere. Autoritatea contractantă va solicita ca asocierea să fie legalizată, numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare. În acordul preliminar, se va stabili liderul de asociere, activitățile din contract care se vor realiza în comun, repartizarea fizică, valorică și procentuală a contractului pentru fiecare membru asociat. În cazul unei asocieri, garanția de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele asocierii. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la asociat. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile asociatului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta un formular DUAE separat, completat și semnat în mod corespunzător de către acesta. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: acordul/acordurile de asociere; documente justificative ale asociaților. Toti ofertantii vor prezenta acordul de asociere odata cu depunerea DUAE.
Cerinţa 1 — dovada experienței similare prin completarea in DUAE a listei principalelor livrări de produse efectuate pe ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor a livrat produse similare a caror valoare cumulata sa fie de minim 14 280 378 RON fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Pentru echivalenţa RON/altă valută, dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual RON/altă valută comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. Operatorul economic va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Valoare totală — 142 800 RON.
Stabilirea garanţiei de participare se face conform art. 41–44 din H 394/2016.
Termen de valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Cod IBAN RO38 RNCB 0249 0492 9594 0001 pentru Banca Comercială Română — sucursala Timişoara.
10 % din valoarea contractului fără TVA rezultată în urma aplicării procedurii.
Constituirea garanţiei de bună execuţie se poate realiza prin:
— instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări care devine anexă la contract,
— prin virări succesive din facturile parţiale de plată în contul de garanţii deschis de furnizor, la dispoziţia achizitorului la Trezoreria Timişoara.
Suma iniţială care se virează de contractant în contul astfel deschis este de 1 % din preţul contractului.
Stabilirea garanţiei de bună execuţie se face conform art. 45–48 din H 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-02-28
15:00
2019-05-28
2019-02-28
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Ianuarie 2020.
Alte fonduri = surse proprii.
Pretul comparat se va face prin însumarea valorii totale benzina si a valorii totale motorina calculate astfel: valoare totala benzina = pret unitar ofertat benzina x cantitate — valoare totala motorina = pret unitar ofertat motorina x cantitate. Oferta câstigatoare va fi desemnata oferta cu pretul contractului cel mai scazut dintre ofertele calificate si admisibile.
În situatia în care 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Operatorii economici au obligatia de a depune D.U.A.E. odata cu oferta, in caz contrar, in conformitate cu art. 228 alin. (4) din Legea 99/2016, coroborat cu art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016, oferta este considerata inacceptabila si respinsa.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016.
Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite
Bulevardul Take Ionescu nr. 56
Timișoara
300074
+40 356803703
achiziţii. publice@ratt.ro;
+40 356803703
www.ratt.ro
2019-01-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.