Căutare

România-Bucureşti: Servicii de analize medicale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 25, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie"
Romania
Bulevardul Constantin Brâncoveanu nr. 20, sector 4
Bucureşti
041451
Constantin Troneci
+40 214604260
aprovizionare@mscurie.ro
+40 214610325
www.mscurie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de servicii de analize medicale de laborator
4183164_2019_PAAPD1058590
Serviciile de analize medicale de laborator sunt necesare desfasurarii activitatii autoritaţii contractante in asigurarea actului medical pentru pacientii Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”. Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate, conform specificatiilor tehnice, care fac parte integranta din caietul de sarcini.
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie", Bulevardul Constantin Brancoveanu nr. 20, sector 4, Bucuresti.
Dat fiind profilul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie", prestarea serviciilor medicale de analize de laborator este indispensabila spitalului, fiind absolut necesar ca, in activitatea lor, medicii spitalului sa se poata baza permanent pe o gama ampla de teste de laborator, executate cu acuratete, care sa le faciliteze formularea de diagnostice corecte in cel mai scurt timp si evaluarea optima a starii de sanatate a tuturor pacientilor.
Lipsa resurselor materiale face intangibila obtinerea de catre insusi spitalul a unei acreditari a laboratorului, dupa cum si efectuarea de catre spital de controale externe de calitate care sa certifice standardizarea europeana a investigatiilor de laborator.
Date fiind aspectele de mai sus, in ultimii ani, functionarea laboratorului si serviciile de analize de laborator din cadrul spitalului au fost asigurate de catre operatori privati, acreditati, specializati si competitivi. In ultimii ani, contributia operatorilor privati in restructurarea laboratorului a fost semnificativa, iar calitatea serviciilor prestate de acestia a fost de neconstestat, fiind necesare mentinerea investitiilor si calitatea acestor servicii.
Spitalul va incheia un nou contract de prestari servicii de analize de laborator prin care prestatorul se va obliga sa presteze serviciile medicale, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin contract. Prestatorul se va obliga sa functioneze in spatiul pus la dispozitie de achizitor pentru care va plati o chirie lunara, conform caietului de sarcini.
Acest factor de evaluare reprezinta capacitatea ofertantilor de a se organiza cat mai bine si mai eficient, astfel incat calitatea serviciilor prestate sa influenteze [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
10
Autoritatea contractanta solicita indeplinirea unei cerinte in privinta controlului extern de calitate pentru a asigura o cat mai mare acuratete a rezultatelor analizelor.
10
Autoritatea contractanta solicita indeplinirea unei cerinte in privinta calitatii reactivilor folositi pentru a influenta pozitiv calitatea rezultatelor analizelor medicale.
10
Punctajul maxim (15 puncte) va fi acordat ofertantului care va oferi cel mai mare pret pe m². Celelalte punctaje vor fi stabilite prin raportare la cel mai mare punctaj obtinut.
20
50
48
Criteriile de calificare au fost stabilite in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice, HG nr. 395/2016, Paragraful 2 „Stabilirea criteriilor de calificare si a criteriilor de selectie”.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice.
Declaratiile privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice se vor atasa in SICAP, odata cu DUAE.
Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demostrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Incadrarea in situatiile prevazute in art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art. 196 din Legea nr. 98/2016). In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta traduse in limba romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta obligatorie pentru persoanele juridice straine: prezentarea de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Certificatul constatator emis de ONRC: operatorii econ [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta. Cifra de afaceri medie anuala a ultimilor 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu dublul valorii celui mai mare contract subsecvent, respectiv 5 557 808,00 RON. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare dintre acestia trebuie sa prezinte nivelul cifrei de afaceri solicitat prin raportare la procentul declarat in acordul de asociere.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În conformitate cu dispoziile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 s-au solicitat informatii cu privire la experienta similara, pentru a verifica dacă operatorii economici ce doresc sa participe la procedura au mai prestat servicii similare de natura celor ce fac obiectul prezentului contract. Ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare), cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, in valoare cel putin 2 778 904,00 RON. Aceste valori au fost stabilite in conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Ținand cont de valoarea contractului și de necesitatea indeplinirii acestuia in condiții optime, autoritatea contractanta a stabilit ca este necesar, pentru demonstrarea experienței similare in astfel de contracte, ca operatorii economici participanți sa faca dovada ca au finalizat contracte similare, avandu-se in vedere raportarea la valoarea celui mai mare contract subsecvent. Scopul solicitarii prezentarii unor informatii relevante despre activitatea anterioara a operatorului economic este demonstrarea capacitatii de a realiza contractul prin prestarea de servicii similare, astfel incat viitorul contractant sa faca dovada ca are un minim de experienta similara, pentru indeplinirea in bune conditii si in termenele stabilite cu succes a activitatilor ce fac obiectul contractului supus prezentei proceduri, cu atat mai mult cu cat vorbim de servicii aferente domeniului medical. Declaratie a operatorului ofertant care presteaza serviciile de analize de laborator cu privire la echipamentele necesare efectuarii tuturor analizelor din anexa 1.
Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (cel putin un contract similar din ultimii 3 ani) in copie conform cu originalul sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-02-27
15:00
2019-05-27
2019-02-27
15:00
In SEAP.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta valoarea si respectiv cantitatile de servicii prevazute in acordul-cadru pana la 50 %, conform Legii nr. 98/2016 art. 221 si art. 222 si  HG nr. 395/2016 art. 165, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.