Căutare

România-Craiova: Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Jan 25, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Romania
Str. Tabaci nr. 1
Craiova
200642
Alina Maria Barboianu
+40 251502445
scjuc.achizitiipublice@gmail.com
+40 251502445
www.scjuc.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de spălătorie așternuturi spital
5002142_2019_PAAPD1058894
Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit pentru indeplinirea conditiilor igenico-sanitare aferente activitatii medicale, este necesar serviciul de spalatorie pentru lenjeria din spital, cu respectarea conditiilor prevazute in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1025/2000.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG nr. 107/2017.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Sediul autoritatii contractante.
Cantitate minima acord-cadru 90 000, maxim 720 000.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 322 200,00.
24
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente vor fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONR/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
2) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincradrarea situatiilor prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii, odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Doctor  Eugen Florin Georgescu — manager,
— Economist Tanasie Gabriela — director financiar-contabil,
— Asistent Medical Ispas Faura Madalina — director Ingrijiri,
— Doctor Cheie Mihaela Elisabeta — director medical,
— Barboianu Maria Alina — sef Birou Achizitii Publice,
— Consilier Juridic George Dobrescu,
— Singiner Veliscoiu Marian,
— Doctor Dinescu Sorin,
— Referent Ss. Firtulescu Alina,
— Economist Juja Diana.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare, indiferent de forma de prezentare si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate. Autorizatie sanitara de functionare emisa de catre Directia de Sanatate Publica pentru obiectivul spalatorie, emisa in baza punctului 15.1 din O.M.S. nr. 1025/2000.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii despre beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani). În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere (daca este cazul); documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.
2019-02-27
15:00
2019-05-27
2019-02-27
15:00
In SEAP.
— Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita,
— DUAE se poate accesa, in vederea completarii, la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro), iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-01-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.