Căutare

România-Bucureşti: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 24, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București
Romania
Str. Dramaturg Jean Baptiste Molière nr. 6–8, sector 1
Bucureşti
011964
Camelia Mirela Trandafir
+40 212080414
raappsromania@yahoo.com
+40 212080403
https://www.apps.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau c
Furnizare energie electrică pentru Regia Autonomă — Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
534
Furnizare energie electrică pentru Regia Autonomă — Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat pentru o perioadă de 24 luni.
30720050.89
Regiunea Dobrogea (sucursala Neptun)
3
1) Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol Neptun, Club-Bazin, Str. Trandafirilor nr. 20A, Neptun, județul Constanța Cod NUTS: RO223-Constanta.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 1 134 642,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 531 362,37 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a contractului subsecvent este de 66 503,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 31 143,91 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune canititatea maximă a contractului subsecvent este de 916 060,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 539 759,40 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune canititatea minima a contractului subsecvent este de 87 449,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 51 526,56 RON.
Pentru nivel de medie tensiune cantitatea maximă a acordului-cadru este de 2 247 037,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 1 052 306,28 RON.
Pentru nivel de medie tensiune cantitatea minima a acordului-cadru este de 66 503,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 31 143,91 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune canititatea maximă a acordului-cadru este de 1 814 158,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 1 068 935,26 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune canititatea minima a acordului-cadru este de 87.449,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 51 526,56 RON.
Valoare estimat,a fară TVA, a contractului subsecvent pentru lotul nr. 3: 1 071 121,77. Moneda: RON.
Valoare estimata, fară TVA, a acordului-cadru pentru lotul nr. 3: 2 121 241,54. Moneda: RON.
2121241.54
24
Regiunea Centru (sucursala Sinaia, departament Păltiniș)
2
1) Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1 A, Sinaia, județul Prahova, Cod NUTS: RO316-Prahova;
2) Departament Paltinis, Hotelul Cindre [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 345 168,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 171 037,09 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a contractului subsecvent este de 167 832,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 83 163,84 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea maximă a contractului subsecvent este de 2 341 753,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 1 384 195,42 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea minima a contractului subsecvent este de 989 822,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 585 077,54 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a acordului-cadru este de 683 568,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 338 720,51 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a acordului-cadru este de 167 832,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 83 163,84 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea maximă a acordului-cadru este de 4 296 321,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 2 539 528,22 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea minima a acordului-cadru este de 989 822,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 585 077,54 RON.
Valoare estimata, fară TVA, a contractului subsecvent pentru lotul nr. 2: 1 555 232,51. Moneda: RON.
Valoare estimata, fară TVA, a acordului-cadru pentru lotul nr. 2: 2 878 248,74. Moneda: RON.
2878248.74
24
Regiunea Transilvania (sucursala Cluj)
4
1) Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol Victoria Cluj Napoca: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 54–56, Cluj-Napoca, județul Cluj Cod NUTS: RO113-Cluj.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 0,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 0,00 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a contractului subsecvent este de 0,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 0,00 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea maximă a contractului subsecvent este de 322 116,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 376 549,05 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea minima a contractului subsecvent este de 187 912,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 110 920,69 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a acordului-cadru este de 0 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 0,00 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a acordului-cadru este de 0 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 0,00 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune canititatea maximă a acordului-cadru este de 637 916,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 376 549,05 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, canititatea minima a acordului-cadru este de 187 912,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 110 920,69 RON.
Valoare estimata, fară TVA, a a contractului subsecvent pentru lotul nr. 4: 376 549,05. Moneda: RON.
Valoare estimata, fară TVA, a acordului-cadru pentru lotul nr. 4: 376 549,05. Moneda: RON.
376549.05
24
Regiunea Sud (sucursala Scroviștea, sucursala Triumf, sucursala STBN, departament Sala Palatului, sediu RA-APPS, sucursala SAIFI)
1
1) Sucursala Agrosilvică şi de Agrement Scroviștea: Complex Snagov-Parc Comuna Ciolpani, Șoseaua București-Ploiești, km 32, județul Ilfov Cod NUTS: RO32-Ilfov;
2) Sucursala [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 9 560 071,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 4 102 784,68 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a contractului subsecvent este de 6 879 060,00 kWh cu o valoare minima estimată, fără TVA, de 2 952 206,31 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, cantitatea maximă a contractului subsecvent este de 16 479 042,70 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 8 799 782,27 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, cantitatea minima a contractului subsecvent este de 10 521 149,55 kWh cu o valoare minima estimată, fără TVA, de 5 618 276,92 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea maximă a acordului-cadru este de 19 290 727,00 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 8 278 777,34 RON.
Pentru nivel de medie tensiune, cantitatea minima a acordului-cadru este de 6 879 060,00 kWh cu o valoare minima estimată, fără TVA, de 2 952 206,31 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, cantitatea maximă a acordului-cadru este de 31 957 463,80 kWh cu o valoare estimată, fără TVA, de 17 065 234,22 RON.
Pentru nivel de joasă tensiune, cantitatea minima a acordului-cadru este de 10 521 149,55 kWh cu o valoare minima estimată, fără TVA, de 5 618 276,92 RON.
Valoare estimata, fară TVA, a contractului subsecvent pentru lotul nr. 1: 12 902 566,95. Moneda: RON.
Valoare estimata, fară TVA, a acordului-cadru pentru lotul nr. 1: 25 344 011,56. Moneda: RON.
25344011.56
24
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va completa DUAE.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare/fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acesteia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că, operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
Pentru persoane fizice/juridice străine: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.
Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma.
Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, este compusa din:
— Marius Grăjdan — Director General/Presedinte CA,
— Dragos Condrea — Membru CA,
— Horia Marian Gâmbuțeanu — Membru CA,
— Niculae Teodorescu — Membru CA,
— Laura Raluca Alina Dragota — Membru CA,
— Vasilica Grigoriu — P. Diretor Economic,
— Mihai Coiculescu — P. Director Tehnic,
— Mirela Pavel — P. Director Juridic,
— Zisan Labusca — Director Comercial,
— Radu Munteanu — Director Logistica Administrativ,
— P. Sef Serviciu Avizare Legislatie — Mirela Dragu,
— Sef Serviciu Investiții, Reparații — Luminita Dumitriu,
— Camelia Trandafir — Sef Serviciu Atribuire Contracte Achizitii,
— Ioan Stegaru — Birou Intocmire Documentatii.
Precizare. În temeiul art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din lege, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Se solicită declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), cifra de afaceri anuală trebuie să fie minim de 2 ori valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot in parte la care se depune oferta, respectiv:
— lot 1: Regiunea Sud, valoarea estimată, fără TVA, este: 25 805 133,00 RON,
— lot 2: Regiunea Centru, valoarea estimată, fără TVA, este: 3 110 465,00 RON,
— lot 3: Regiunea Dobrogea, valoarea estimată, fără TVA, este: 2 142 243,00 RON,
— lot 4: Regiunea Transilvania, valoarea estimată, fără TVA, este: 753 098,00 RON.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va specifica cifra de afaceri anuală din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: documentul justificativ [se prezintă copia bilanțurilor contabile din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017)] va fi prezentat de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Operatorii economici pot prezenta si alte documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice și financiare și din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conform art. 177 alin. (2) din Legea nr. 98/2016). Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Ofertanții trebuie să facă dovada că au furnizat în ultimii 3 ani, produse similare cu cele care fac obiectul contractului.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul calasat pe primul loc va prezenta o lista privind principalele furnizari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani. Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta orice certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile dupa orice documente/certificate, prin care se confirma prestarea de servicii, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Aceste documente trebuie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
(a) La licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistraţi în SEAP şi cărora le-au fost transmise invitaţii de participare la această fază de către autoritatea contractantă, conform art. 120 din HG nr. 395/2016,
(b) În vederea participării la licitaţia electronică, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în
SEAP având certificat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-06
15:00
2019-06-06
2019-03-06
15:00
In SEAP.
Nu este cazul.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. Operatorul economic are obligația de a transmite oferta și DUAE în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii. Având în vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 și Notificarii nr. 240/2016 DUAE se poate accesa, în vederea completării, la urmatorul link: https://ec.europa.eu./growth/tools-databases/espd/filter. Ofertanții participanți pot utiliza DUAE și în format editabil, pus la dispoziția autorităților/entităților contractante și operatorilor economici de către ANAP prin intermediul paginii de internet www.anap.gov.ro și portalului SEAP www.e-licitatie.ro.
În temeiul art. 137 alin. (2) lit. b) și lit. j) din HG nr. 395/2016, oferta va fi considerată inacceptabilă în cazul în care un operator economic nu depune în SEAP DUAE în format electronic sau editabil, semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Note:
(a) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade,
(b) Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei,
(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției de participare. Limba de redactare a ofertei este limba română. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care se depune notificare sau contestație, după caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
Regulile de comunicare și transmitere a datelor: orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet si fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util, de către operatorii economici. Riscurile transmiterii propunerii de ofertă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.
Nota. În conformitate cu art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligatiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii si a mediului, conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Informaţii detaliate privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și ale relațiilor de muncă se pot obține de pe site-ul http/www.Inspectum.ro/Legislaţie/legislaţie.html și de pe site-ul http/www.mediu.ro/Legislaţie/legislaţie.html.
În cazul în care ofertanții nu indică în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și ale relațiilor de muncă, conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comisia va respinge oferta ca inacceptabilă în temeiul art. 137 alin. (2) lit. d) din HG nr. 395/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Serviciul Atribuire Contracte Achizitții al RA-APPS
Str. Dramaturg Jean Baptiste Molière nr. 6–8, sector 1
București
011964
+40 212080414
raappsromania@yahoo.com
+40 212080414
www.apps.ro
2019-01-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.