Căutare

România-Giurgiu: Motorină

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GIURGIU
   Jan 24, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Giurgiu
Romania
Bulevardul București nr. 10
Giurgiu
080045
Lidia Pana
+40 372462642
achizitiipublicecjg@gmail.com
+40 372462666
www.cjgiurgiu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Carburant auto (motorină) pe bonuri valorice pentru perioada 1.6.2019–31.5.2023
49380422018PAAPD1044334
Perioada acordului-cadru: 1.6.2019–31.5.2023, în sistem eşalonat vor fi încheiate contracte subsecvente după cum urmează:
— 1.6.2019–30.6.2019 – minim 4 430 litri, maxim 5 500 litri,
— 1.7.2019–31.12.2019 – minim 26 580 litri, maxim 33 000 litri,
— 1.1.2020–31.3.2020 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.4.2020–31.12.2020 – minim 39 870 litri, maxim 49 500 litri,
— 1.1.2021–31.3.2021 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.4.2021–31.12.2021 – minim 39 870 litri, maxim 49 500 litri,
— 1.1.2022–31.3.2022 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.4.2022–31.12.2022 – minim 39 870 litri, maxim 49 500 litri,
— 1.1.2023–31.1.2023 – minim 4 430 litri, maxim 5 500 litri,
— 1.2.2023–30.4.2023 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.5.2023–31.5.2023 – minim 4 430 litri, maxim 5 [...]. detalii pe www.e-licitatie.ro.
1969000
Consiliul Judetean Giurgiu, Sediul Bulevardul Bucuresti nr. 10, Giugiu.
Perioada acordului-cadru: 1.6.2019–31.5.2023, în sistem eşalonat vor fi încheiate contracte subsecvente după cum urmează:
— 1.06.2019–30.6.2019 – minim 4 430 litri, maxim 5 500 litri,
— 1.07.2019–31.12.2019 – minim 26 580 litri, maxim 33 000 litri,
— 1.01.2020–31.3.2020 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.04.2020–31.12.2020 – minim 39 870 litri, maxim 49 500 litri,
— 1.01.2021–31.3.2021 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.04.2021–31.12.2021 – minim 39 870 litri, maxim 49 500 litri,
— 1.01.2022–31.3.2022 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.04.2022–31.12.2022 – minim 39 870 litri, maxim 49 500 litri,
— 1.01.2023–31.1.2023 – minim 4 430 litri, maxim 5 500 litri,
— 1.02.2023–30.4.2023 – minim 13 290 litri, maxim 16 500 litri,
— 1.05.2023–31.5.2023 – minim 4 430 litri, maxim 5 500 litri.
Această frecvență poate suporta modificări în funcție de necesitățile ce pot apărea pe parcursul derulării acordului-cadru.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Autoritatea/entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare la 10 zile fata de termenul de depunere a ofertelor, conform OUG 107/2017.
48
Cerintele nr. 1, 2, 3:
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Pana la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune in SICAP formularul DUAE (completat conform link: https://ec.Europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă, numai de ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform art. 132 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Odată cu depunerea DUAE ofertantul va prezenta, dacă este cazul, angajamentul terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/ sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificări.
Aceste documente justificative pot fi:
1) certificate de atestare fiscală din care sa rezulte ca nu are datorii restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuților la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice cu modificările și completările ulterioare;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Operatorii economici vor depune pe parcursul evaluării, la solicitarea autorității contractante, documente justificative actualizate prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE;
5) Ofertantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire in conformitate cu art. 63 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
1) Marian Mina — Presedinte;
2) Corozel Lucian — Vicepresedinte;
3) Andronache Vasile — Vicepresedinte;
4) Gratianu Cristian — Administrator al judetului;
5) Patru Daniela — Secretar al judetului;
6) Stanculescu Florentina — Director executiv adjunct, Directia economica si investitii;
7) Cioaca Daniela — Director executiv, Directia juridica si achizitii publice;
8) Popescu Daniel — Sef serviciu, Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului;
9) Ciobanu Vlad Cosmin — Sef serviciu, Serviciul buget-finante, contabilitate;
10) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta nr. 1 — Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreună) va face dovada furnizarii de produse în ultimii 3 ani, calculaţi de la termenul limită pentru depunerea ofertelor, din care să rezulte că a furnizat produse similare celor care fac obiectul acordului-cadru pentru care se depune oferta, la nivelul unuia sau mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privaţi. Cerinta se considera indeplinita daca valoarea contractului/contractelor este cel putin egala cu valoarea celui mai mare contract subsecvent, respectiv 396 000 RON (fara TVA). Modul de calcul al perioadei de 3 ani nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial.
Cerinta nr. 2 — Ofertantii trebuie sa dispuna prin orice forma de cel putin 1 statie de livrare carburant in fiecare judet din tara si cel putin 1 statie de livrare carburant in Municipiul Giurgiu. Se va prezenta o lista cu statiile de livrare carburant din fiecare judet din tara si din Municipiul Giurgiu. Aceasta lista este necesara pentru a se evidentia daca ofertantul dispune de statie de distributie produse petroliere si daca aceasta este amplasata astfel incat sa satisfaca cerintele autoritatii.
Modalitatea de indeplinire: În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.
Nu este cazul.
2019-03-04
15:00
2019-07-04
2019-03-04
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-21
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.