Căutare

România-Constanța: Servicii de stingere a incendiilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CONSTANȚA
   Jan 23, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
Romania
Incintă Port Constanța nr. 1
Constanța
900900
Mirela Liliana Mateiciuc
+40 241-611540
apmc@constantza-port.ro
+40 0241/619512
www.portofconstantza.com
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de prevenire și stingere a incendiilor și intervenție în situații de urgență la obiectivele C.N. A.P.M. S.A. Constanța din incinta portului Constanța
11062831/B153/2018
Serviciilor de prevenire si stingere a incendiilor si interventie in situatii de urgenta la obiectivele C.N. A.P.M. S.A. Constanta din incinta portului Constanta.
A. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14,
B. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul precizat, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
19200000
Portul Constanta.
Servicii de prevenire si stingere a incendiilor si interventie in situatii de urgenta la obiectivele C.N. A.P.M. S.A. Constanta din incinta portului Constanta, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini.
Componenta calitativa
20
80
48
Cerinta 1: Operatorii economici (ofertantii, asociatii, terţii susţinători, subcontractanţii) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016.
In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/Tertul sustinator va complete DUAE — Partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale” cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016, cu completarile si modificarile ulterioare vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Urmatoarele documente vor fi prezentate atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:
A. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora;
B. Alte documente edificatoare, dupa caz; 
II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016, cu completarile ulterioare.
In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale” cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Urmatoarele documente vor fi prezentate atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Operatorul economic nu este exclus din procedura daca se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: Atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidate datorate si restante este mai mic de 10 000 RON; 
B. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.), prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Nota 2: Informaţii privind terţul/terţii susţinători (daca exista). Pentru demonstrarea indeplinirii Cerintei nr. 1, ofertantul are dreptul sa invoce sustinerea unui tert si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente.
Nota 1: Informatii privind asocierea (daca exista). In cazul unei oferte depuse in asociere, Cerinta nr.1 poate fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului de operatori economici.
Cerinţa 1: Informatii privind Experienţă similara. Ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertei, servicii de prevenire si stingere a incendiilor si interventie in situatii de urgenta, in valoare cumulata de cel putin, 9 600 000 RON la nivelul a unuia sau mai multor contracte.
Nota:
1) Prin „servicii duse la bun sfarsit” se intelege: Servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul perioadei; 
2) „Ultimii 3 ani” se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunilor ANAP nr. 2/2017 (art. 13); 
3) In sensul prezentei cerinte, prin „servicii de prevenire si stingere a incendiilor si interventie in situatii de urgenta” se intelege: Activitatile desfasurate in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 2 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4) Demonstrarea experientei similare se poate face si prin luarea in considerare a serviciilor prestate in baza unor contracte cu caracter multianual, care inceteaza dupa data publicarii anuntului de participare. Pentru acestea, ofertantii vor prezenta documente care care sa ateste prestarea corespunzatoare a serviciilor, in baza carora sa se poata verifica modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pana la o anumita data, corelat cu valorile aferente serviciilor prestate; 
5) Pentru contractele a caror valoare este in alta valuta, calculul echivalentei se va aplica la cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in part; 
6) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv.
Nota 3: Informaţii privind subcontractanţii (daca exista). Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Pana la termenul limita de depunere a ofertei, ofertantul va depune: 
(a) Angajamentul tertului sustinator — se va completa Formularul nr. 1 prezentat in sectiunea „Formulare” din Documentatia de atribuire si se vor atasa documente anexe la Angajament, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele — anexa trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinate de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul sau. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, 
(b) un formular DUAE separat pentru fiecare tert sustinator, completat si semnat in mod corespunzator de tertul sustinator. In acest caz, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”. In formularul DUAE, completat de fiecare tert sustinator, se vor va completa si următoarele informatiile solicitate in:
— Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si sectiunea B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”,
— Partea III „Motive de excludere” si
— in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica/profesionala se va completa partea IV „Criteriile de selectie” sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie: prestarea de servicii de tipul specificat”.
Nota: In scopul verificarii indeplinirii cerintelor de calificare, entitatea contractanta poate solicita tertului sustinator, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate (art. 56 din HG 394/2016). Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 99/2016.
Pana la termenul limita de depunere a ofertei, se depun: 
(a) Acordul de asociere (se va completa Formularul nr. 2 prezentat in sectiunea „Formulare” din Documentatia de atribuire), 
(b) un formular DUAE separat pentru fiecare membru al asocierii, completat si semnat in mod corespunzator de fiecare membru al asociere. Fiecare membru al asocierii: 
1) In DUAE — Partea II — Informatii privind operatorul economic, sectiunea A: Informatii privind operatorul economic, la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achizitii publice impreuna cu altii?” — va completa cu informatiile suplimentare solicitate in acest sens; 
2) In DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat” — va completa cu informatiile corespunzatoare aportului pe care il are in cadrul asocierii.
Cerinta 1:
1) Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor inclusiv subcontractantii si/sau tertii sustinatori. In acest sens, va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”, prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii:
— descriere [numărul si data contractului invocat drept experientă similară, obiectul (denumirea) contractului], 
— valoarea, exprimata in RON fara TVA. Această valoare trebuie să reprezinte numai partea executată de operatorul economic ofertant, în cazul în care a participat într-o asociere sau ca subcontractor, 
— datele de incepere si de incheiere a contractului (numarul documentelor de receptie), 
— beneficiarul si datele de contact ale acestuia, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil; 
2) Documente edificatoare: Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, la solicitarea entitatii contractante, prin prezentarea urmatoarelor documente justificative: Contractul/contractele sau parti relevante ale contractului/contractelor declarate, procese-verbale de receptie/certificate de buna executie/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau beneficiar privat.
Note:
1) Pentru operatorii economici straini documentele se prezinta în original sau copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”, insotita de traducerea autorizata în limba romana; 
2) Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat).
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa in DUAE:
1) Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”, rubrica „Operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze vreo parte din contract unor terti?” — va marca cu „da”. 
2) Partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Proportia de subcontractare”.
— se va indica procentul la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat;
3) In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 185 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati”. Subcontractantii pe ale caror capacitate ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare sunt considerati si terti sustinatori caz in care, Acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si Angajament ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de atribuire (Formular nr. 3). Pana la termenul limita de depunere a ofertei, ofertantul va depune: 
(a) Acordul de Subcontractare (se va completa Formularul nr. 3), 
(b) un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant, completat si semnat in mod corespunzator de acesta. Fiecare subcontractant va completa in Formularul DUAE informatiile solicitate in:
— Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si sectiunea B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”,
— Partea III „Motive de excludere”,
— Partea IV „Criterii de selectie”, sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”, partea IV „Criterii de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica.
In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv. In conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are obligatia de a solicita la incheierea contractului sau cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente lucrarilor, sa fie cuprinse in contractul sectorial. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Entitatea contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru lucrarile executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului.
(a) Cuantumul garantiei de participare pentru: 192 000 RON, 
(b) Perioada de valabilitate: Cel putin 180 zile de zile de la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anunt, 
(c) Modalitatea de constituire a garanţiei, conform art. 42 din HG nr. 394/2016:
— prin virament bancar în contul C.N. A.P.M. Constanţa nr. RO26btrl01401202693122XX deschis la Banca Transilvania sau
— prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii
— Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si trebuie sa fie irevocabila in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (3) din HG nr. 394/2016,
(d) Indiferent de forma de constituire, dovada constituirii garantia de participare se va depune in SEAP impreuna cu celelalte documente ale acesteia (va fi semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit), cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie depusa in alat moneda decat in RON, se va face la cursul BNR de la data publicarii in SICAP a a anuntului de participare, 
(e) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
(a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10 % din pretul contractului fără TVA, 
(b) Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:
— prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o societate de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care devine anexa la contract, 
(c) prin depunere la casieria entitatii contractante a sumei in numerar, 
(d) Garantia trebuie sa fie irevocabila, 
(e) Garanţia de bună execuţie se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părţi, 
(f) Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, respectând condiţiile prevăzute de art. 47 din HG nr. 394/2016, 
(g) Garanţia de bună execuţie se va restitui conf. art. 48 din HG nr. 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-02-25
15:00
2019-08-25
2019-02-25
15:00
In SEAP.
1) Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro. Operatorii economici interesati in prezenta procedura vor urmari, la rubrica „Documente si clarificari”, atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti;
2) Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica a reprezentantului legal/imputernicit (se va prezenta imputernicirea) al operatorului economic, in functie de calitatea acestuia-asociat/tert/subcontractant;
3) Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
4) In cazul in care se depune contestatie se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016;
5) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
(a) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP atat la sectiunea „Intrebari”, cat si la sectiunea „Documentatie, Clarificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea 99/2016, 
(b) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
6) In cazul in care unei oferte ii lipseste una din cele 2 componente asa cum sunt precizate la art. 3 alin. (1) lit. ff) din Legea 99/2016, aceasta va fi considerate inacceptabila in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. k) din HG 394/2016. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre entitatea contractanta. Riscurile transmiterii oferte, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic;
7) „Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării metodologiei de calcul prezentate la cap.II.2.5) din Fisa de date. Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc. Punctajul total se obţine utilizând următoarea formulă de calcul: PT = Pp + Pc.
Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, entitatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut”. 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța — Serviciul Juridic și Contencios
Incintă Port Constanța, Gara Maritimă
Constanța
900900
apmc@constantza-port.ro
www.portofconstantza.com
2019-01-21
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.