Căutare

România-Bucureşti: Benzină fără plumb

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Camera Deputaților
Romania
Str. Izvor nr. 2–4
Bucureşti
050563
Mirona Simion
+40 214141620
contractari@cdep.ro
+40 214141955
www.cdep.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare combustibili auto în anul 2019
4265795_2019_PAAPD 1044988
Furnizare de combustibili auto in anul 2019, conform cerintelor Caietului de sarcini, cu posib. prelungirii pana la 30.4.2020.
Valoarea estimata intre (RON fara TVA): 1 841 176,47 RON si 2 454 840,34 RON. Valoarea minima estimata a contractului (1 841 176,47 RON fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pentru anul 2019 (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele). Valoarea maxima estimata a contractului (2 454 840,34 RON fara TVA) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari pana la 30.4.2020.
Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie [conform art. 165 alin. (1) lit. b) din HG nr. 395/2016]. Conform art. 165 alin. (1) lit. d) din HG nr. 395/2016, prelungirea contractului initial de furnizare de regularitate nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii dura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Statiile de distributie ale furnizorului.
Furnizare de combustibili auto in anul 2019 — conform cerintelor caietului de sarcini.
Componenta tehnica: Valoarea nominală din preţul contractului ce urmează a fi atribuit, prin care contractantul decide să contribuie în mod voluntar la creşterea calit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
12
Ne rezervam dreptul de a prelungi durata contractului cu max. 4 luni conditionat de existenta resurselor financiare, art. 165 alin. (1) din HG 395/2016.
365 100 litri (2019) cu posibilitatea suplimentarii la 486 788 litri (pana la 30.4.2019), conf. art. 165 alin. (1) lit. d) din HG nr. 395/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Silvia Claudia Mihalcea — Secretar General,
— Georgica Toba — Secretar General Adjunct Interimar,
— George Ionut Dumitrica — Secretar General Adjunct,
— Adriana Roxana Tudorancea — Sef Departament,
— Alexandra Oprea — Director,
— Mihai Iulian — Consilier parlamentar,
— Florentina Mihaela Pop — Consilier parlamentar,
— Elena Madalina Vâlcea — Consilier parlamentar,
— Ana Victoria Ciuceanu — Consilier parlamentar,
— Zaharia Corina — Expert parlamentar,
— Toia Ofelia — Consilier parlamentar,
— Gina Bara — Consilier parlamentar,
— Daniela Marinela Bratu — Consilier parlamentar,
— Marioara Iacovache — Consilier parlamentar,
— Gaspar Istvan — Sef Departament,
— Mircea Dan Ciubancan — Director,
— Bunea Florin — Sef Serviciu,
— Mitrofan Mircea — Sef Serviciu,
— Pirvu Liliana — Expert,
— Lungu Marian — Consultant,
— Mocanu Gabriel — Consultant,
— Bologan Nicolae — Expert,
— Renatte Margaritescu — Director,
— Dragos Constantin Conovaru — Sef Serviciu,
— Florina Mirona Simion — Consilier parlamentar,
— Alina Ionela Pricop — Expert parlamentar,
— Luminita Dobrinescu — Consilier parlamentar,
— Anca Diaconescu — Consilier parlamentar,
— Andra Neagu — Consilier parlamentar,
— Emilian Sgura — Consilier parlamentar. 

Ofertantii/tertii susţinători/subcontractantii vor completa în DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) cu informatii din care sa reiasa faptul ca acestia nu se încadreaza în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul general consolidat), din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentului, 
— Certificat privind achitarea impozitelor şi taxelor locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentului, 
— cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, 
— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul, 
— alte documente edificatoare, dupa caz. 
In cazul ofertantilor persoane juridice straine pentru îndeplinirea cerintei trebuie sa prezinte documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca faptul ca nu au datorii restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, la momentul prezentarii documentelor. Documentelor prezentate li se vor alatura traducerile autorizate a acestora in limba romana. 
Cerinta privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se adreseaza si tertilor sustinatori [conf. art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016] si subcontractantilor [conf. art. 170 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. Acestia vor completa DUAE, autoritatea contractanta urmând a solicita documente justificative care sa probeze îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
Ofertantii vor încărca în SEAP, pana la data limita d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.
Durata unei runde de licitatie electronica: 1 zi.
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: Pretul.
Nu se va utiliza pas de licitatie.
Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Eventuale limite ale valorilor pana la care pretul poate fi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-02-25
15:00
2019-05-25
2019-02-25
15:00
In SEAP.
1) Eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documentatiei de atribuire se vor incarca obligatoriu, in SEAP, la sectiunea corespunzatoare; 
2) Asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa propriile DUAE, care vor fi incluse in oferta si vor avea in vedere neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 
3) Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantul precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere; 
4) Avand in vedere modalitatea de atribuire (procedura online) vor fi selectati pentru evaluarea ofertelor tehnice si financiare toti ofertantii care isi asuma prin DUAE indeplinirea cerintelor de calificare, urmand ca la finalizarea evaluarii, ofertantul clasat pe primul loc, sa prezinte la solicitarea autoritatii contractante, conform prevederilor art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016, documente doveditoare care sa probeze indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE; 
5) Ofertantii vor încărca în SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor, odata cu oferta si DUAE propriu si DUAE ale eventualilor asociati/terti sustinatori, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila; 
6) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire; 
7) Departajarea ofertelor se face tinand cont de criteriul de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”, iar desemnarea ofertei castigatoare se face in functie de cel mai mare punctaj obtinut in urma aplicarii algoritmului de calcul; 
8) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza conform art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul de exercitare a căilor de atac este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Direcția Achiziții Publice — Serviciul Contractări
Str. Izvor nr. 2–4, sector 5
Bucureşti
050563
+40 214141620
contractari@cdep.ro
+40 214141955
www.cdep.ro
2019-01-17
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.