Căutare

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Jan 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Romania
Str. Fizician Luigi Galvani nr. 20
Bucureşti
020362
Mihail Geangu
+40 212121544
dgapi@ps2.ro
+40 212121544
www.invatamantsector2.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar — Sector [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14783794/2019/1
Prezenta documentație de atribuire conține cerințele, criteriile, regulile și informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar — Sector 2 București pentru aducerea acestora la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța, confortul și condițiile igienico-sanitare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente.
În acest sens, obiectivul general al acordului-cadru este reprezentat de presetarea serviciilor și execuția lucrărilor necesare pentru asigurarea unor condiții [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2
2
LOT 2 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București pen... detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Bucureşti
LOT 2 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București pentru aducerea acestora la o stare normală de exploatare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serviciile de proiectare aferente:
O Val. estim. min. a acordului-cadru ce urmează a fi încheiat este de 15497108,09 RON fără TVA, corespun. cant. min. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv. de proiectare 540674 RON, val. organiz. de șantier 147295,94 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 677025,26 RON și val. construcții montaj 14132112,89;
O Val. estim. max. a acordului-cadru ce urmează a fi încheiat este de 237838971,14 RON fără TVA, corespun. cant.max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv.de proiectare 10491824,14 RON, val. organiz. de șantier 1116830,82 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 13108363,76 RON și val. construcții montaj 213121952,42;
O Val. estim. a celui mai mic contr. subsec. este de 508512,42 RON fără TVA, corespun.cant. min. de lucrări și serv.care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: val. serv. de proiectare 20022 RON, val. organiz. de șantier 15779,7 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 22344,04 RON și val. construcții montaj 450366,68 RON;
O Val. estim. a celui mai mare contr. subsec. este de 28354782,58 RON fără TVA, corespun.cant. max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: val. serv. de proiectare 1170393 RON, val. organiz. de șantier 199822,71 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 1468026,81 RON și val. construcții montaj 25516540,06 RON.
Componenta tehnica
46
54
48
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și alte surse legal constiuite cum ar fi bugetul local, fonduri împrumuturi
Rambursabile / nerambursabile (dacă vor fi obținute)
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) ... detalii pe www.e-licitatie.ro
1
Bucureşti
LOT 1 – Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile ce fac parte lista monumentelor istorice și imobile din zone protejate) aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București pt. aducerea acestora la o stare normală de exploatare necesare desfășurării activității, prin execuția lucrărilor de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare, precum și serv. de proiectare aferente:
O Val. estim. min. a acordului–cadru ce urmează a fi încheiat este de 16298691,66 RON fără TVA, corespun. cant. min. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv. de proiectare 603006 RON, val. organiz. de șantier 148613,48 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 756183,48 RON și val. construcții montaj 14790888,7 RON;
O Val. estim. max. a acordului-cadru ce urmează a fi încheiat este de 234816294,38 RON fără TVA, corespun. cant. max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru din care: val. serv. de proiectare 10447727,70 RON, val. organiz. de șantier 1127344,77 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 13070767,66 RON și val. construcții montaj 210170454,26 RON;
O Val. estim. a celui mai mic contr. subsec. este de 774823,04 RON fără TVA, corespun. cant. min.de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: valoare serv. de proiectare 29772 RON, val. organiz. de șantier 16267,12 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 34706,98 RON și val. construcții montaj 694076,94 RON;
O Val. estim. a celui mai mare contr. subsec. este de 28928098,1 RON fără TVA, corespun. cant. max. de lucrări și serv. care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contr. subsec. din care: val. serv. de proiectare 1253814 RON, val. organiz. de șantier 200586,4 RON, val. echipam. tehnologice și montaj 1575313,56 RON și val. construcții montaj 25898384,14 lei
Componenta tehnica
46
54
48
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și alte surse legal constiuite cum ar fi bugetul local, fonduri împrumuturi
Rambursabile / nerambursabile (dacă vor fi obținute)
Cerința nr. 1
Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente respectiv, Cazierul judiciar și fiscal pentru operatorul economic și Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic și pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, aflate în termen de valabilitate la data prezentării.
Cerința nr. 2
Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1, se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administrația Finanțelor Publice precum și Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritățile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentării acestora.
Cerința nr. 3
Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerința nr. 4
Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016.
Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016.
Nota nr. 1
Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.
Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei locuri), după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.
Nota nr. 2
Prin excepție de la prevederile Notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici participanți vor prezenta și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 3). În acest sens, ofertantul sau, dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante: Bogdan Alexandru GÂRBU - Director Executiv, Daniela POPA - Director Adjunct Economic, Alfred MUSZKOPF – Consilier juridic, Sorin CIOCHIRCĂ - Șef Birou, Cristian TABLAN - inspector, Ștefania ANDRONACHE – inspector, Marilena AVRIGEANU – inspector Andreea COJOCARIU – Inspector de specialit... detalii pe www.e-licitatie.ro
Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) să fie cel puțin egală cu suma de: - Lotul 1: 28.000.000 RON; - Lotul 2: 28.000.000 RON.
Se vor prezenta: Documente care să probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanțuri/ balanțe contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul face dovada că deține capacitatea economico-financiară solicitată; Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei locuri) după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire. Nota nr. 2: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii indicați, respectiv: pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON; 1 USD = 3,9416 RON, pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525 RON; pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON. Nota nr. 3: În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația tării de origine/ tării în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice si financiare a operatorului economic, conform celor arătate mai sus. Nota nr. 4: În cazul în care ofertantul depune oferta pentru un singur lot, cerința de calificare privind cifra de afaceri poate fi îndeplinită individual, prin raportare la valoarea minimă solicitată pentru lotul la care participă. Prin excepție și având în vedere faptul că, serviciile și lucrările ce fac obiectul celor mai mari contracte subsecvente aferente Loturilor nr. 1 și 2 se vor executa în același timp, în ipoteza în care ofertantul va depune oferta pentru ambele loturi, acesta va trebui să facă dovada că a realizat o medie a cifrei de afaceri globală în ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) cel puțin egală cu suma de 56.000.000 RON, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. În acest sens și în aplicarea principiului proporționalității, în ipoteza în care un ofertat care depune oferta pe ambele loturi nu face dovada că a realizat o cifră de afaceri cel puțin egală cu suma de 56.000.000 RON dar a realizat o cifră de afaceri la nivelul minim solicitat individual pentru Lotul nr. 1 sau Lotul nr. 2, autoritatea contractantă va solicita acestuia să indice lotul pentru care dorește ca cerința de calificare să fie considerată îndeplinită, caz în care oferta sa va fi respinsă din procedura de atribuire a celuilalt lot.
Cerința nr. 2: Ofertantul trebuie să facă dovada că are în dotarea sa sau că dispune pentru realizarea în bune condiții a celui mai mare contract subsecvent (proprietate, leasing/ comodat/ angajamente de punere la dispoziție încheiate cu respectarea dispozițiilor legale sau prin contracte/convenții de închiriere) de resurse/facilități tehnice specifice (utilajele/mijloace de transport/ echipamente tehnice/ organisme tehnice/ programe software) rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia, după cum urmează: 1. Pentru partea de execuție lucrări: Având în vedere faptul ca în cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de execuție a lucrărilor, cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare, se solicită prezentarea documentelor mai sus menționate cel puțin pentru utilajele/mijloacele de transport/echipamentele tehnice menționate în extrasul de resurse întocmit de către fiecare ofertant în parte (cuprinzând consumurile de ore funcționare a utilajelor de construcții). 2. Pentru partea de servicii: Având în vedere faptul ca în cadrul prezentei proceduri de atribuire ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de prestare a serviciilor, cu condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare, se solicită prezentarea documentelor mai sus menționate pentru acele utilajele/mijloace de transport/echipamente tehnice rezultate a fi necesare pentru prestarea serviciilor de proiectare în corelare cu metodologia de lucru prezentată în propunerea tehnică.
Cerința nr. 1 Pentru Lotul nr. 1 Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani (pentru serviciile de proiectare) și a executat în ultimii 5 ani (pentru execuția de lucrări), în cadrul unuia sau a maximum 4 contracte, lucrări și servicii similare celor care fac obiectul celui mai mare contract subsecvent a căror valoare cumulată să fie de minimum 25.500.000 RON. Prin servicii și lucrări similare se înțeleg cel următoarele activități/componente principale: - Proiectarea și execuția unor lucrări de construcții civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; - Proiectarea și execuția lucrărilor la imobile din categoria monumentelor istorice. Pentru Lotul nr. 2 Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani (pentru serviciile de proiectare) și a executat în ultimii 5 ani (pentru execuția de lucrări), în cadrul unuia sau a maximum 4 contracte, lucrări și servicii similare celor care fac obiectul celui mai mare contract subsecvent a căror valoare cumulată să fie de minimum 25.500.000 RON. Prin servicii și lucrări similare se înțeleg cel următoarele activități/componente principale: - Proiectarea și execuția unor lucrări de construcții civile cel puțin din categoria de importanță C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; - Proiectarea și execuția lucrărilor la imobile din categoria monumentelor istorice/ zonelor de protecție a monumentelor istorice/ zonelor construite protejate.
Cerința nr. 3: Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune cel puțin de următorul personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea celui mai mare contract subsecvent aferent fiecărui lot în parte (echipa de proiect): 1. Responsabil control calitate (pentru componenta de execuție lucrări) – 1 pers. Profilul expertului nr. 1– Responsabil control calitate a) Decizia internă de numire și Fișa postului; b) Experiență profesională specifică privind participarea pe parcursul profesional la cel puțin un contract/proiect/program având ca obiect proiectarea și execuția de lucrări civile, în cadrul căruia a desfășurat activități specifice poziției pe care o va ocupa.
Cerința nr. 4 Informații privind asociații (dacă este cazul)
Cerința nr. 1 - continuare
Cerința nr. 5 Informații cu privire la subcontractanți: În cazul în care părți din contractul ce urmează a fi atribuit vor fi îndeplinite de către unul sau mai mulți subcontractanți, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le subcontracteze.
Cerința nr. 6 Informații cu privire la terții susținători (dacă este cazul):
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 2 Se vor prezenta: Documente suport relevante din cadrul cărora să rezulte că operatorul economic va dispune de resursele tehnice necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a celor mai mari contract subsecvente. Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei locuri) după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Nota nr. 2: În cazul în care ofertantul are în dotarea sa/ dispune de resursele/ facilitățile tehnice menționate în DUAE prin leasing/ comodat/ angajamente de punere la dispoziție încheiate cu respectarea dispozițiilor legale sau prin contracte/ convenții de închiriere, se vor prezenta documentele în discuție, respectiv acele acte din conținutul cărora să rezulte informațiile referitoare la dotările de care dispune operatorul economic ce le poate disponibiliza în conformitate cu cele arătate mai sus. Nota nr. 3: Ofertantului îi revine obligația de a dimensiona cantitatea de utilaje/mijloace de transport/echipamente/programe software astfel încât să facă dovada că au posibilitatea concretă de a duce la îndeplinire cel mai mare contract subsecvent aferent fiecărui lot în parte și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia în cazul în care oferta sa va fi declarata câștigătoare prin raportare la perioada în care devine necesara implicarea acestora pentru execuția lucrărilor și prestarea serviciilor aferente.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 1 Se va prezenta: - Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta certificate/ documente/ recomandări/ procese-verbale de recepție parțiale/ finale (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă realizarea serviciilor și lucrărilor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor și lucrărilor realizate și cantitățile aferente, perioada în care au fost realizate serviciile și lucrările similare, valoarea serviciilor și lucrărilor similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, alte informații relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerinței de calificare. Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei) locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Nota nr. 2: Pentru îndeplinirea cerinței privind nivelul valoric minim al experienței similare se acceptă: - fie prezentarea unui singur contract care să acopere prin obiectul său lucrările și serviciile indicate în valoare de cel puțin 25.500.000 RON (fără TVA) pentru Lotul nr. 1 și 25.500.000 RON (fără TVA) pentru Lotul nr. 2; - fie prezentarea unui număr de maximum 4 contracte distincte, în orice combinație a obiectelor acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului/valoarea respectivelor contracte), cu condiția ca prin aceste contracte să fie acoperite în ansamblu lucrările și serviciile indicate pentru toate tipurile de lucrări și servicii indicate, iar valoarea cumulată a acestora să fie de cel puțin 25.500.000 RON (fără TVA) pentru Lotul nr. 1 și 25.500.000 RON (fără TVA) pentru Lotul nr. 2. Ofertantul poate demonstra îndeplinirea cerințelor aferente experienței similare prin prezentarea de contracte de proiectare, contracte de execuție, contracte de proiectare și execuție sau contracte de tip „As-build” prin raportare la durata de execuție/prestare indicată (ultimii 3/5 ani), care se va calcula prin raportare la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, cu precizarea că, în cazul contractelor de tip proiectare și execuție (cum ar fi FIDIC Cartea Galbenă) se accepta raportarea la durata maximă indicată (ultimii 5 ani). Nota nr. 3: Lucrările și serviciile solicitate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte lucrări și servicii efectiv prestate în perioada menționată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora să rezulte natura, complexitatea și volumul acestora), după caz, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare nominalizată rezervându-și dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele lucrări și servicii de la beneficiar și/sau autoritățile competente.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 3 Se va prezenta: - Declarația privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, împreună cu CV-urile experților propuși, semnate de către titulari, datate și însoțite de documentele suport din care să rezulte informațiile referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea fiecărei persoane propuse în cadrul echipei de experți, în conformitate cu cerințele stabilite. - Declarație de disponibilitate (în cazul în care se propun persoane care nu sunt angajați ai ofertantului, semnată autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist); Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător) în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei locuri), după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Nota nr. 2: a) Documentele suport prezentate trebuie să releve faptul că, din punctul de vedere al experienței și cunoștințelor/ competențelor profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei de proiect se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzător a contractului care urmează să fie atribuit, potrivit specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini. b) În sensul prevederilor de mai sus, ofertanții vor prezenta documente din care să rezulte îndeplinirea cerințelor stabilite, cum ar fi (cu aplicabilitate după caz): - cărțile de muncă/contracte individuale de muncă/contracte de prestări servicii încheiate între ofertant și persoanele respective ori angajamentele/acordurile de participare și/sau alte documente echivalente (care să asigure trasabilitatea includerii în ofertă a respectivului personal de specialitate, precum și să probeze îndeplinirea cerințelor privind profilul experților propuși, în conformitate cu descrierea furnizată de către autoritatea contractantă în cadrul respectivelor cerințe); - recomandările/ deciziile de numire sau altele asemenea prin care se probează deținerea experienței profesionale relevante.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 4 Se va prezenta: Acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociază în vederea depunerii ofertei comune și a execuției contractului. Nota nr. 1: Acordul de asociere se va prezenta până la data limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare și va trebui să conțină cel puțin următoarele informații: - asociații sunt responsabili solidar de execuția integrală a contractului, la termen și în condițiile asumate prin acesta; - nominalizarea liderului formal al asocierii și membrii acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora; - comunicările dintre autoritatea contractantă și membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire/execuția contractului se vor face cu liderul asocierii; - partea/ părțile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitățile ce revin fiecărui membru al asocierii; - pentru a evita posibile situații litigioase între membrii asocierii datorate întârzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (în cazul în care facturile ar urma să plătească numai către liderul asocierii), ofertantul are dreptul de a stabili prin acordul de asociere ca situațiile de plată care emană din partea asocierii să fie însoțite de două sau mai multe facturi (în loc de o singura factură care să emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de către fiecare membru al asocierii în parte, corespunzând cotei de participare a fiecărui asociat în cadrul asocierii și care va fi aplicată la valoarea situației de plată astfel întocmite. În acest din urmă caz, autoritatea contractantă va realiza plățile în cadrul contractului în mod individual către fiecare asociat în parte, fără ca un astfel de act să impieteze răspunderea solidară a asociaților, așa cum este precizat mai sus. Nota nr. 2: În cazul participării la procedură cu oferta comună, cerințele privind capacitatea economică, tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerințele de calificare privind capacitatea de exercitare a activității profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 1 - continuare Nota nr. 4: Pentru calculul prețului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de către părți în respectivele contracte (dacă este cazul) sau, în absența acestuia, cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv: pentru anul 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 1 USD = 3,3492 RON; pentru anul 2015 – 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON; pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON; pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525; pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON; 1 USD = 3,9416 RON, pentru anul 2019, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Națională a României pentru perioada cuprinsă între începutul anului și luna anterioara depunerii ofertei.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 5 Operatorii economici vor indica în cadrul DUAE informații cu privire la partea/părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze. Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei locuri) după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire. Nota nr. 2: Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților declarați se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează a fi atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susținerea din partea subcontractanților. Nota nr. 3: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei) locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanţilor propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. 6 Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (ofertant, ofertant asociat, terț susținător) în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte la care se atașează angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele 3 (trei locuri) după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul/angajamentele de susținere și prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire.
3
2019-02-25
15:00
2019-06-25
2019-02-25
15:00
In SEAP
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/ 2016.
Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2
Bucureşti
020362
+40 212121544
office@dgapi.ro
+40 212121544
www.invatamantsector2.ro
2019-01-18
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.