Căutare

România-Sibiu: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SIBIU
   Jan 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Apă Canal Sibiu S.A.
Romania
Str. Eschile nr. 6
Sibiu
550096
Mihai Banciu
+40 269222916
mihaibanciu.uip@gmail.com
+40 269223468
http://www.apacansb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Reabilitare rețele de distribuție și transport apă potabilă Str. Podului, Municipiul Sibiu
2684940_2018_PAAS46
In caietul de sarcini si proiectul tehnic aferent prezentului contract sunt prevazute urmatoarele lucrari:
Alimentare cu apa:
— Dn 315 mm — retea de transport, L = 1 235 m,
— Dn 160 mm — legaturi strazi laterale, L = 13 m,
— Dn 110 mm — retea de distributie, L= 1 536 m
— Dn 90 mm — legaturi hidranti, L = 80 m,
— Dn 63 mm — retele stazi laterale, L = 120 m.
Total retea: L = 2 984 m.
— camine de vane noi — din tuburi de beton Dn 1 000 mm = 1 buc., Dn 1 500 mm = 9 buc.,
— hidranti de incendiu — de tip subteran — Dn 80 mm = 16 buc. (pe reteaua Dn 110 mm).
Toate solicitarile de clarificari se vor transmite doar pe SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Entitatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3027979.85
Str. Podului, Municipiul Sibiu.
Lucrarile de constructie includ:
Alimentare cu apa:
— Dn 315 mm — retea de transport, L =1235m,
— Dn 160 mm — legaturi strazi laterale, L = 13 m,
— Dn 110 mm — retea de distributie, L= 1536 m
— Dn 90 mm — legaturi hidranti, L = 80 m,
— Dn 63 mm — retele stazi laterale, L = 120 m.
Total retea: L = 2 984 m.
— camine de vane noi — din tuburi de beton Dn 1 000 mm =1 buc., Dn 1 500 mm = 9 buc.,
— hidranti de incendiu — de tip subteran — Dn 80 mm = 16 buc. (pe reteaua Dn 110 mm).
8
„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020”
Prezentul contract este o componenta a acestui proiect regional ce se afla in faza de analiza la Autoritatea de Management POIM.
Cerinta nr. 1: 
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente sunt:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local și la bugetul de stat la momentul prezentarii acestora,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 177, art.178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese.
Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) va prezenta formularul DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:
— Maier-Bondrea Vasile — Director General,
— Halmaghi Adriana — Director Economic,
— Danetiu Gabriel- Marius — Director de Dezvoltare,
— Tatu Mairean — Director Tehnic,
— Bucura Cristian — Presedinte Consiliu de Administratie,
— Amariei Liviu — Membru Consiliu de Administratie,
— Mircea Ovidiu — Membru Consiliu de Administratie,
— Hoarja Viorel Ovidiu — Membru Consiliu de Administratie,
— Irom Alexandru Daniel — Membru Consiliu de Administratie,
— Damian Andreea — Sef Birou Juridic,
— Medar Corina — Economist Serviciul financiar UIP,
— Alexandru Avram — Sef Birou Achizitii/Membru de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor,
— Cioran Nicolae — Presedinte cu drept de vot in comisia de evaluare a ofertelor,
— Banciu Mihai — Membru in comisia de evaluare a ofertelor,
— Ureche Maria — Membru in comisia de evaluare a ofertelor,
— Ersenie Alexandru — Membru in comisia de evaluare a ofertelor,
— Mezei Radu — Membru in comisia de evaluare a ofertelor,
— Pacurar Ioana — Membru de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor.
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
Se va completa formularul 19 — Declaratia privind conflictul de interese.
Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator atrage respingerea acesteia c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cifra medie de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie de minim 4 500 000 RON.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: Bilanturile contabile pentru anii 2015, 2016 si 2017, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri.
Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului „cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), respectiv Formular nr. 7A — Angajament ferm privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri a ofertantului legalizat; Formularul 7B — Declaratie tert sustinator economic si financiar, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Ofertantul va face dovada ca în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a dus la bun sfarsit în cadrul a maxim 3 contracte lucrari similare privind extinderea si/sau reabilitarea si/sau infiintare si/sau modernizarea de retele de apa si/sau aductiuni de apa si/sau artere de apa cu o lungime de minim 1 kilometru. 
Nota: Prin sintagma „lucrari duse la bun sfarsit” înţelegându-se: 
(a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmite în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau 
(b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor sau 
(c) lucrări recepţionate însoţite de proces verbal de recepție finală
Nota: In calculul lungimii de minim 1 kilometru nu se vor lua în calcul și lungimea bransamentelor.
Informatii privind asocierea operatorilor economici.
Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Se va completa DUAE de catre operatorii ofertant/candidat, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz,participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi descrierea lucrarilor executate din care sa reiasa cantitatile/lungimile executate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - extrase relevante ale contractului/si documente/certificate (ex.: procesul-verbal de recepție/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: Beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Mentionam ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut în AP/IP publicat initial.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016. Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere (Formularul nr. 3, Formularul nr 3A, Formularul 3B). Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.), respectiv Formular nr. 8 — Angajament ferm privind sustinerea tehnica - experienta similara a ofertantului/al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiu [...].
Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor
Nota 1: Entitatea contractantă nu a stabilit criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 30 000 RON. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 41 si art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 2.6.2016. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul Apa — Canal Sibiu S.A., cont nr. RO76RNCB0227017921860001, deschis la Banca Comerciala Româna, filiala Sibiu. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 4 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare sub forma unui instrument de garantare ofertantul va respecta Formular nr. 1. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor in temeiul art. 138 alin. (3) din HG 394/2016. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata, pana la data limita de depunere a ofertelor). Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat RON, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 2.6.2016. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art. 45 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 2.6.2016, aprobate prin Hotararea nr. 394/2016), model orientativ — Formular nr. 2.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-02-25
15:00
2019-06-25
2019-02-25
15:00
In SEAP.
Comisia de Evaluare.
— ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,
— mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,
— un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,
— corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana, 
— documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro,
— solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,
— raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro, 
— comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica, 
— se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta, 
— potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 48 ore inaintea datei stabilite. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei, 
— în cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducere autorizata a acestora în limba româna, 
— in cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata ofertantului.
Reofertarea se realizeaza prin intermediul SICAP (procedura online), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, 
— durata de executie a contractului: 6 luni, 
— perioada de notificare a defectelor: 36 luni,
— pentru generare DUAE ofertantul va folosi https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter,
— pana la semnarea contractului de finantare platile vor fi efectuate din fondul IID al S.C. Apa Canal S.A. Sibiu, urmând ca sumele platite din acest fond sa fie solicitate la rambursare dupa semnarea contratului de finantare in limitele impuse de acesta.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.