Căutare

România-Petroșani: Utilităţi publice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PETROȘANI
   Jan 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Petroșani
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 93
Petroșani
332019
Mihaela Curelea
+40 254541221
ela_achiz@yahoo.com
+40 254545903
www.petrosani.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Concesiune de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Petroșani
4468943/2018/Concesiuni/1
Procedura de atribuire se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare prin intermediul SEAP/SICAP. Concesionarul trebuie să asigure agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum pentru consumatorii de energie termică branșați la sistemul centralizat de încălzire (populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici). Entitatea contractantă pune la dispoziția concesionarului punctele termice, unde se realizează schimbul de căldură între agentul termic primar asigurat de concesionar și agentul termic secundar care este furnizat la fiecare consumator în parte, precum și rețelele termice aferente punctelor termice. În perioada de iarnă se furnizează energia termică pentru asigurarea încălzirii și a apei calde de consum, iar în perioada de vară se asigură apa caldă de consum.
80124601.38
La toate punctele termice de pe raza Municipiului Petrosani, judetul Hunedoara.
Contractul de concesiune care se atribuie va respecta condițiile prevăzute prin caietul de sarcini, Regulamentul de funcționare și anexele documentației de atribuire. Limita proprietății între producător și distribuitor/furnizor este la intrarea în punctele termice, unde se realizează măsurarea cantității de energie termică cu aparate de măsură. Cantitatea de energie pentru care s-a calculat valoarea estimata este de 24 230 Gcal/an, respectiv 121 150 Gcal/5 ani. Durata concesiunii este 5 ani.
Valoarea estimata fara TVA de 80 124 601,38 RON este compusa din:
— 38 217 979,00 RON veniturile totale pentru intreaga perioada a concesiunii,
— 31 903 678,38 RON valoarea tuturor bunurilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitatea contractantă,
— 10 002 944,00 RON valoarea investițiilor din studiul de oportunitate.
Valoarea redeventei.
Tarif de utilizare.
Numarul persoanelor nou angajate dupa semnarea contractului de concesiune.
60
1) Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016. Entitatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant care se încadrează în vreuna din motivele de excludere prevăzute mai sus. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: se vor completa Formularele nr. 2, nr. 3, nr. 4 din sectiunea „Formulare", de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Formularele nr. 2, nr. 3, nr. 4 completate corespunzator impreuna cu documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea Formularelor nr. 2, nr. 3, nr. 4 din sectiunea „Formulare", vor fi depuse împreună cu oferta tehnică și financiară, la sediul entității contractante, înainte de termenul lumită de depunere al ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege,
— Alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 79–81 din Legea nr. 100/2016, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
2) Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatii potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt definite de art. 44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Mod de dovedire: completare Formular nr. 5 din sectiunea „Formulare".
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune:
— Iacob-Ridzi Florin-Tiberiu,
— Nicolae Florin,
— Negoe Adrian,
— Popa Emilia,
— Dragos Paulina,
— Vișan Daniel-Adinel,
— Puiu Draghicescu Aurora,
— Dumitrescu Aron,
— Alb Daniela,
— Curelea Mihaela,
— Gal Alin-Mihai,
— Manea Marinela,
— Hodină Maria,
— Deliu Carmen-Anca,
— Hogman Carmen-Melinda,
— Țîrlea Traian-Călin,
— Barbu Mihai,
— Bican Florian,
— Burduf Margareta,
— Butulescu Valeriu,
— Codreanu Iulian,
— Cornea Claudiu Lucian,
— Lautaru Vlad-Alexandru,
— Durbaca Eusebiu-Bebi,
— Grigoriu Lavinia-Elena,
— Ilias Nicolae,
— Lupu Constantin,
— Muntean Lucica-Dina,
— Negrici Carmen-Lenuta,
— Nita Dorina-Veronica,
— Pascu Viorel,
— Rad Mihail-Marius,
— Rus Ioan,
— Vladislav Milu.
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia, ca urmare a solicitarii transmise de catre entitatea contractanta. Ofertantii participanti trebuie sa detina licență ANRE, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 19.4.2017 privind dreptul de furnizare energie termică. Mod de dovedire: prezentare licenta ANRE si certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii de concesiune. Documentele vor fi depuse împreună cu oferta tehnică și financiară, la sediul entității contractante, înainte de termenul lumită de depunere al of [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți.
Prezentarea datelor de identificare a/ale subcontractantului/subcontractanților.
2019-03-04
12:00
Cantitatea pentru care a fost calculata valoarea estimata este de 24 230 Gcal/an. Aceasta cantitate poate fi mai mica in situatia in care creste numarul de debransari de la sistemul centralizat de termoficare. Contractul care se atribuie nu presupune plati către contractant/delegat, iar în cadrul acestuia contractantul/delegatul este remunerat pe baza tarifelor reglementate, calculate astfel încât să acopere toate costurile și investițiile suportate de contractant/delegat (dacă este cazul) pentru furnizarea serviciului public corespunzător activității, energie termică. Contractul se atribuie pentru o perioada de 5 ani fara posibilitatea de prelungire.
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
— Pentru vizualizarea documentatei de atribuire încărcate în SEAP/SICAP, este necesar ca operatorii economici sa dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica),
— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentatia de atribuire sau informatii suplimentare, operatorii economici vor utiliza adresa de e-mail primarie@primariapetrosani.ro. In măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puţin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare.
— În cazul în care se vor afla pe primul loc doua oferte cu același preț, departajarea se va face prin solicitarea de depunere a unor noi oferte de preț, ca răspuns la o solicitare din partea entității contractante.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana care se consideră vătămată poate utiliza căile de atac prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorității contractante considerat nelegal.
2019-01-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.