Căutare

România-Brașov: Servicii de întreţinere a cimitirelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Jan 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Brașov
Romania
Str. 15 Noiembrie nr. 8
Brașov
500007
Gabriela Vlad
+40 268416550/128/124
achizitiipublice@brasovcity.ro
+40 268473001
http://www.brasovcity.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii pentru întreținerea și menținerea în funcțiune a Cimitirului Șprenghi Brașov
152
Prestarea de servicii necesare întreținerii și menținerii în funcțiune a Cimitirului Șprenghi Brașov, aparținând domeniului public al municipiului Brașov.
1470000
Municipiul Brasov.
Prestarea de servicii necesare întreținerii și menținerii în funcțiune a Cimitirului Șprenghi Brașov, situat în municipiul Brașov, Str. Mărășești f.n..
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.
60
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE astfel completat se va transmite electronic in SEAP, cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii,
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.
Nota 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Nota 3: Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Ofertantii vor completa DUAE. Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autoritatii contractante, se vor accepta: certificate, echivalent cazier juridic, echivalent declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.
Nota 4: Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se adreseaza subcontractilor si tertilor sustinatori, conform art. 170 alin. (1) si art.183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE, conform art.170 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.
Nota 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii.
Ofertant [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Precizarea asocierii. Se va completa DUAE. Acordul de asociere se prezinta odata cu DUAE. În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere”, Formularul 2. Dacă oferta este declarata câștigătoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, înainte de data semnării contractului, aceasta fiind o condiție necesara și obligatorie pentru semnarea și îndeplinirea viitorului contract. Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere, în care sa se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige și sa primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile. Structura sau constituirea asociației nu va fi modificata pe toată durata contractului,decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale. Informatii privind subcontractarea, daca este cazul. Se va completa DUAE. Acordul de subcontractare se prezinta odata cu DUAE. Informatii privind tertii sustinatori, daca este cazul. Se va completa DUAE. Angajamentul tertului/tertilor sustinator/sustinatori se prezinta odata cu DUAE.
Se solicita demonstrarea prestării unor servicii similare, în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor serviciilor, a datelor si a beneficiarilor publici sau privati, însoțită de certificări/documente constatatoare sau echivalent.
Acordul de asociere și/sau a acordul de subcontractare sau după caz, angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, se vor depune o data cu DUAE. Nedepunerea acestora o data cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care sa sustina cele declarate in DUAE si acordul de asociere/subcontractare, respectiv angajamentul tertului sustinator vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
Se va completa DUAE. Ofertantul va face dovada că în ultimii trei ani, raportați la termenul de depunere a ofertelor, a prestat servicii similare. Prin servicii similare, autoritatea contractantă întelege experiența similară în prestarea serviciilor de întreținere și menținere în funcțiune a cimitirelor. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Respectivele certificări vor indica beneficiari, indiferent dacă acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada și locul prestării serviciilor și vor preciza dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Având în vedere natura și valoarea estimata a serviciilor pe care autoritatea contractanta intenţionează să le atribuie în cursul unui an bugetar, se solicita ofertanților sa facă dovada ca, până la data limita de depunere a ofertelor, au prestat în ultimii 3 ani, servicii similare de tipul celor specificate mai sus, cu acelasi obiect sau cu un obiect similar, cu o valoare de minim 294 000,00 RON, fără TVA.
2019-02-15
15:00
2019-08-15
2019-02-15
15:00
In SEAP.
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati, prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta fisa de date si solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Serviciul Contencios
Bulevardul Eroilor nr. 8
Brașov
500007
+40 268416550
valeria.mavrodin@brasovcity.ro
+40 268474260
WWW.brasovcity.ro
2019-01-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.