Căutare

România-Bucureşti: Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

C.N. Poșta Română S.A.
RO 427410
Str. Dacia nr. 140
Bucureşti
020065
Robert Lorentz
+40 212009313/7501/9330/7496/7472
licitatii@posta-romana.ro
+40 212007411
www.posta-romana.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Servicii de asigurări obligatorii auto RCA și servicii de asigurări CASCO”
procedura CNPR nr. RO427410-2019-25.01/25.02
— Lotul 1: Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, pentru 988 de autovehicule si mopede, polite valabile pe o perioada de 12 luni,
— Lotul 2: Servicii de asigurare CASCO privind daunele produse in accidente din vina proprie, pentru 776 autovehicule, polite valabile pe o perioada de 12 luni.
Contractele se incheie pentru o perioada de 13 luni, cu furnizori de servicii la nivel national.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (cu respectarea a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2710080
2
2
Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
Lotul 2 — Servicii de asigurări CASCO
2
La sediul prestatorului de servicii (asiguratorului), dupa caz.
Servicii de asigurare CASCO privind daunele produse in accidente din vina proprie, pentru 776 autovehicule, polite valabile pe o perioada de 12 luni.
1809060
13
Lotul 1 — Servicii de asigurări obligatorii auto — RCA
1
La sediul prestatorului de servicii (asiguratorului), dupa caz.
Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, pentru 988 de autovehicule si mopede, polite valabile pe o perioada de 12 luni.
901020
13
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:


I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta: 

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz; 

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:  

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: 
— certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat si privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la bugetele locale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit;


C. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale (daca este cazul); 
III. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 din Legea nr. 99/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul nr. 5 — Declaratie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 72 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (evitarea conflictului de interese) din sectiunea „Formulare”, prin intermediul SICAP semnat cu semnatura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
(a) Pentru fiecare lot: Lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Prin servicii similare se inteleg servicii de asigurare pentru raspundere civila auto,

(c) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,
(d) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate,
(e) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament,

(b) Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze. In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, prin prezentarea DUAE si a acordului de subcontractare. Operatorii economici ofertanti precizeaza in DUAE numarul si data contractului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Nedepunerea acordului/acordurilor de subcontractare cu subcontractantul/subcontractantii desemnati, odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Nedepunerea odata cu oferta a DUAE de catre subcontractanti atrage respingerea ofertei ca inacceptabila [art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016]. Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare in documentul DUAE din documentatia de atribuire. Informatiile care vor fi furnizate la nivel de DUAE, cu privire la subcontractanti si partile care se subcontracteaza, se vor completa in rubricile corespunzatoare din DUAE: Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza” si partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – „Proportia de subcontractare”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In cazul in care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru a satisface criteriile de calificare, se va completa in rubricile corespunzatoare din DUAE: Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C: „Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”. Subcontractantul/subcontractantii nominalizati va/vor prezenta distinct documentul DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate,


(g) Conform notificarii ANAP nr. 256/2016 ofertantii prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare/acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor, 
(f) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnică si profesională proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
Se va completa DUAE, in rubricile corespunzatoare din partea IV: Criteriile de selectie, sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile aferente situatiei lor. Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila [art. 143 alin. (2) lit. (b) din HG nr. 394/2016] la nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/lelor invocat/e drept experienta similara, beneficiarul/ii acestuia/ora si datele sale/lor de contact, data si numarul documentului/telor de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA, conform Instructiunii ANAP nr. 2/2017 din 19.4.2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Se va prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor similare respective (recomandari, acceptante, documente constatatoare, procese-verbale de receptie, contracte etc.), alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele trebuie sa cuprinda cel putin numele beneficiarului, obiectul contractului, valoarea, perioada de prestare servicii din cadrul contractului. Pentru contractele pe care ofertantul nu le-a indeplinit în procent de 100 % se poate solicita prezentarea de documente de suport din care sa rezulte procentul (valoarea) îndeplinita din acestea.

Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atasează DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinător/angajamentele ferme ale tertilor sustinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinători vor asigura îndeplinirea angajamentului - formular dedicat in sectiunea formulare. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Daca este cazul sustinerii, odata cu DUAE se va depune si angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor. 


Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Subcontractantul precizează în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numărul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Contractul/acordul de subcontractare, completat conform formularului dedicat din sectiunea formulare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea contractului/acordului de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.  

La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare/acordul de asociere. 
La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
Garantie de participare Lotul 1 = 9 010 RON, Lotul 2 = 18 090 RON valabila cel putin 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire: conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 394/2016, respectiv:

(a) virament bancar în contul RO22BTRL04501202E84724XX deschis la Banca Transilvania,
(b) instrument de garantare care trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat respectiv la prima cerere a entitatii contractante, emis în conditiile legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii pentru procedura de achizitie aferenta (cf. formularului din sectiunea „Formulare”). GP poate fi constituita si in alta moneda decat RON, la cursul afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SICAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze faptul ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii. GP va fi scanata si postata in SICAP in termenul limita de depunere a ofertelor. Conditiile de retinere sunt cele prevazute de art. 43 din HG 394/2016. Garantia de participare se restituie in conformitate cu prevederile art. 44 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea de atribuire a contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii sau virament bancar, care devine anexa la contract. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Conditiile de retinere a garantiei de buna executie sunt cele prevazute de art. 47 din HG 394/2016. Garantia de buna executie se restituie conform cu prevederile art. 48 alin. (2) din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Modul de accesare DUAE: adresa de internet dedicata — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Informatii privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

1) În cazul în care se constată că au fost depuse/introduse în SICAP mai mult de 2 oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul 1, entitatea contractantă va transmite prin intermediul SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite, iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în SICAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, caz în care contractul va fi atribuit primului ofertant care are prețul cel mai scăzut;

2) În cazul în care se constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu prețuri egale de către ofertanții clasați pe locul II, modul de departajare a acestora se va face în mod similar celor mai sus precizate, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătățită, ca urmare a solicitării entității contractante, va influența clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SICAP, la procedură. Se procedeaza similar pt. departajarea of egale in cazul urm. locuri in clasament.

(a) entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perd.,

(b) ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perd. de valabilitate a ofertei si a garantiei de part.,

(c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perd. de valab. a ofertei si a garantiei de particip. se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de part.,

(d) solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea dedicata din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 din Legea 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa,

(e) Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia ShellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN (http://www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe verify).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele corespunzatoare valorii estimate a fiecărui lot în parte, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016.
C.N. Poșta Română S.A. — Biroul Asistență Juridică
Bulevardul Dacia nr. 140
Bucureşti
+40 212007433
+40 212007411
www.posta-romana.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.