Căutare

România-Bucureşti: Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Departament Achiziții — Elena Ionescu
+40 212038282
eionescu@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
http://www.nuclearelectrica.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
Servicii integrate pe termen lung pentru derularea programului de snubberi al C.N.E. Cernavodă
10874881/2019/0705.06
Achizitia are ca obiect efectuarea unui program de inspectii si testari obligatorii asupra amortizorilor de soc mecanici si hidraulici — denumiti in cele ce urmeaza „snubberi”, instalati si/sau de rezerva, de la Unitatile 1 si 2 C.N.E. Cernavoda, in conformitate cu cerintele de standard, cerintele autoritatilor de reglementare (ISCIR si CNCAN), precum si cu Manualul de Program „Amortizor de soc” (IR-30886-08), emis conform Programului de Management al Duratei de Viata (Plant Life Management — PLiM) pentru componentele critice din centrala.

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise in 2 transe, dupa caz, prima transa cu 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar a 2 transa cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
8856869.5
Sediul prestatorului.
Serviciile integrate pe termen lung pentru derularea programului de snubberi al C.N.E. Cernavoda cuprind urmatoarele activitati principale:
— testarea functionala anuala a snubberilor,
— mentenanta (intretinere si reparatii) snubberilor instalati si de rezerva,
— investigarea cauzelor de defectare/degradare a snubberilor respinsi in urma testarii functionale - la solicitarea Achizitorului,
— asistenta tehnica specializata — la solicitarea achizitorului,
— emitere rapoarte de evaluare a starii snubberilor (condition assessment), atat pentru snubberii din instalatie, cat si pentru snubberii de rezerva,
— mentenanta anuala si actualizare continua a bazei de date a achizitorului, inclusiv mentenanta softului specializat Snubbworks folosit la C.N.E. Cernavoda,
— furnizarea de snubberi noi (pentru completare rezerve testare, inlocuire snubberi ireparabili, inlocuire snubberi obsolete, implementare modificari de proiect).
Prin „Garantia acordata serviciilor prestate” se intelege perioada de garantie acordata de Ofertant in propunerea tehnica pentru activitatile descrise la cap. 4.1 – 4. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Prin experienta personalului cheie propus pt indeplinirea serviciilor solicitate se intelege experienta dovedita in activitatile descrise in cadrul Caietului de Sarcini, la cap. 4.1 – 4.6
30
60
48
Cerinta nr. 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita — director general,

— Dan Laurentiu Tudor — director general adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu — director financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici — inlocuitor director financiar,


— Laura Constantin — director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),
— Vlad Chiripus — inlocuitor director DJAC/sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),
— George Codrut Tudor — inlocuitor subsidiar director DJAC,
— Romeo Urjan — director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Adrian Jelev — inlocuitor de drept Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Emil Macovei — inlocuitor subsidiar Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Cristina Nazarevscky — sef Departament Achizitii (DA),
— Dana Banea — inlocuitor sef DA,
— Razvan Dumitru Sandu — inlocuitor sef DA/Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL),
— Stella Ciulcov — inlocuitor sef SASL/economist specialist SASL,
— Elena Ionescu — inginer specialist SASL,
— Dan Bigu — director Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Valerian Sorin Ghelbereu — director Directia Tehnica Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Vasilache Viorel — inginer sef Inginerie de Componente Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Florenta Irina Marin — sef Departament Documentare Si Monitorizare Sisteme de Management Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Mircea Vasile Ionascu — sef Serviciu Audit si Evaluari Independente Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Marius Zabolodni — sef Serviciu Componente Pasive Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— George Cristian Nistor — inginer operare C.N.E. Serviciul Componente Pasive Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Mariana Laslau — subinginer principal Sucursala C.N.E. Cernavoda,
— Iulian-Robert Tudorache — presedinte Consiliu de Administratie S.N.N. S.A.,
— Cristian Dima — membru Consiliu de Administratie S.N.N. S.A.,
— Cristian Gentea — membru Consiliu de Administratie S.N.N. S.A.,
— Elena Popescu — membru Consiliu de Administratie S.N.N. S.A.,
— Mihai Anitei — membru Consiliu de Administratie S.N.N. S.A.,
— Remus Vulpescu — membru Consiliu de Administratie S.N.N. S.A.
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1:
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune odata cu DUAE, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.1.1.a).
Cerinta nr. 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2:
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – partile II si III cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

2.1. Pentru persoane juridice/fizice romane:


(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, 

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de dec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2. Sustinerea financiara In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.


Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 2 000 000 EUR.
Ofertantul va completa DUAE — partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din partea II, partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din partea IV.


— toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — partea IV — sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile – formular F 20 – Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) de minim 2 000 000 EUR.
Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru cifrele de afaceri a caror valoare este exprimata in alta moneda decât in euro va fi cursul de schimb mediu anual euro/alta moneda comunicat de Banca Nationala a României, pe site-ul http://bnro.ro, pentru fiecare an in parte.
Cerinta 1: Operatorii economici vor prezenta Lista principalelor servicii similare efectuate si duse la bun sfârsit in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare) care va contine obiectul contractului, valori, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârsit servicii similare in valoarea cumulata de minim 2 000 000 EUR, la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege servicii de inspectii si reparatii pentru amortizori de soc mecanici si hidraulici, inclusiv servicii de evaluare a imbatranirii si a duratei de viata a acestora.

Cerinta 3. Sustinerea tehnica In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Cerinta 2: Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:
(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii Europeanu (DUAE) – partea IV, sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative cum ar fi: certificate constatatoare, procese-verbale de receptie, parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, documente similare, emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor prestate, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa.

Ofertantul va completa DUAE — partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din partea IV.


— in situatia mentionata la pct. (i) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — partea II, litera D,
— in situatia mentionata la pct. (ii) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C,
— in toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa — partea IV – sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE),
— la solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
Garantia de participare (GP) este de 100.000 RON; Valabilitate de 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel publicat de BNR in data in care este transmis in SEAP anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnro.ro in coloana corespunzatoare datei anuntului de participare).

Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

(a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari – pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara,

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001, pentru EUR — RO45RNCB0072049718520010, pentru USD RO40RNCB0072049718520003), pentru CAD RO66RNCB0072049718520020.


Dovada constituirii GP se va depune in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG 394/2016. 


Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din HG 394/2016
Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Modalitatea de constituire va fi in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Se va completa Formularul III.1.8.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca 2 sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj, clasandu-se pe primul loc, in vederea departajarii acestora, entitatea contractanta va alege oferta cu cel mai mare punctaj obtinut la factorul de evaluare „experienta personalului cheie propus pentru indeplinirea serviciilor solicitate”;

2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.8;

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contract indeplinita;

3) La solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare; 

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va realiza in conformitate cu prevederile Notificarii ANAP nr. 247/2016. disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea-de-transmitere-a-solicitarilor-de-clarificari-prin-intermediul-seap/

cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1.

Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise in 2 transe, dupa caz, prima transa cu 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar a 2 transa cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile ulterioare; 


5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

7) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti;


8) Pentru a putea deschide documentele din SEAP instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa:
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
9) Dacă operatorul economic câştigător nu deţine calificare de furnizor pentru C.N.E. Cernavodă, acesta va fi evaluat şi calificat în sensul reglementat de Legea 111/1996 şi a normelor CNCAN, anterior semnării acordului-cadru.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac.
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Bucureşti
010494
+40 212038281
office@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
www.nuclearelectrica.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.