Căutare

România-Bucureşti: Oglinzi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
RO 11054545
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Georgeta Manole
+40 732671661
adriana.preda@cfrcalatori.ro
+40 213192428
www.cfrcalatori.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.sicap-prod.e-licitatie.ro
„Oglinzi retrovizoare cu degivrare pentru locomotive electrice” și „oglinzi retrovizoare fără degivrare pentru locomotive”
A1-RO11054545-2019 poz.5888 varianta 18.02.2019 SNTFC 13_2019
„Oglinzi retrovizoare cu degivrare pentru locomotive electrice” și „oglinzi retrovizoare fara degivrare pentru locomotive”.
— Lot 1 — oglinda retrovizoare cu degivrare pentru locomotive electrice,
— Lot 2 — oglinzi retrovizoare fara degivrare pentru locomotive.
SNTFC 13/2019.
Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
2
Oferta se va depune pe unul sau mai multe loturi.
Oglinzi retrovizoare fără degivrare pentru locomotive
2
Serviciul Depozitare si Desfacere, Str. Fundatura Harmanului nr. 3, Brasov.
Achizitia de oglinzi retrovizoare fara degivrare pentru locomotive.
— Cantitate acord-cadru: min. 619 buc., max. 2 476 buc., cantitate contract subsecvent: min. 619 buc., max. 625 buc.
24
Oglindă retrovizoare cu degivrare pentru locomotive electrice
1
Serviciul Depozitare si Desfacere, Str. Fundatura Harmanului nr. 3, Brasov.
Achizitia de oglinda retrovizoare cu degivrare pentru locomotive electrice.
— Cantitate acord-cadru: min. 56 buc., max. 226 buc., cantitate contract subsecvent: min. 56 buc., max. 58 buc.
24
1) Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;


2) Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE. 


Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
— Leon Barbulescu — director general,
— Adrian Zaharia — director Tractiune,
— Elena Miu — director financiar-contabil,
— Carmen Popescu — director Achizitii,
— Dan Mihalcea — sef Serviciu Aprovizionare,
— Georgeta Manole — sef Serviciu Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii,
— Adriana Preda — expert Achizitii Publice — Serviciu Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.


Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitati contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii 

Aceste documente pot fi: 
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;


2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;,; 

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; 

4) alte documente edificatoare, dupa caz
a)Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru sectorial. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.


Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative valabile la data depunerii prin care sa demonstreze indeplinirea informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017).
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor privind cifra de afaceri, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele justificative pot fi: Formularul 20 – Contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative.
In cuantumul de:Lot 1 — 741 RON, Lot 2  — 1 456 RON (conform art. 41 alin. (4) din HG nr. 394/2016), in RON sau echivalent RON/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.


Va fi constituita prin:
— virament bancar sau OP in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau
— orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari.
Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON.
Avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitare.


Tinand seama de dispozitiile art. 42 alin. (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. 

Garantia de participare este irevocabila.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:


— îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,
— oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Restituirea garantiei se realizeaza potriv art. 44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante.

Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5 % din pretul fara TVA al contractului subsecvent.

Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica:

— scrisoare de garantie (formularul corespunzator din sectiunea „Formulare”),


— instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari,
— retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante,
— Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA, conform art. 46 alin. (6) din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-12
15:00
2019-07-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Note:
(a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade,
(b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei,
(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor.


Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme.Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.


Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.
Modificarea acordului-cadru/contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 3/2017.


DUAE poate fi accesat la link-ul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
www.cnsc.ro
Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010867
+40 213199528 / 122961
www.cfrcalatori.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.