Căutare

România-Iași: Servicii de curăţenie şi igienizare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
Romania
Str. Silvestru nr. 5
Iași
700012
Cristian Stoica
+40 372148600
achizitii@sctpiasi.ro
+40 232213913
www.sctpiasi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de curățenie și igienizare
32175213_2019_PAAPD1056315
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de curatenie si igienizare in mijloacele de transport, de curatare si spalare/degresare a pardoselilor si a pieselor metalice (boghiuri).
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi incarcate si publicate in mod consolidat, in SEAP — sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii”, cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare).
3252756.13
In punctele de lucru specificate in caietul de sarcini.
Servicii de curatenie si igienizare in mijloacele de transport, de curatare si spalare/degresare a pardoselilor si a pieselor metalice (boghiuri), conform caietului de sarcini.
Numarul de personal zilnic asigurat de prestator
10
90
12
Cerinta nr. 1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractant nu trebuie sa se regaseasca în situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 actualizata.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente care sa demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 71 si 73 din Legea 99/2016) actualizata.
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Declaratia se va prezenta (in SEAP) odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi).
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Lavinia Dobrescu — director economic,
— Cristian Stoica — director general,
— Cristinel Valentin Talef — director Exploatare,
— Maricel Gherca — director Program Infrastructura,
— Bajenaru Gabriel — sef birou Juridic.
Membri in comisia de evaluare: Aiftimie Constantin, Paun Ariadna, Enache Ionut Alexandru, Branza Ioan, Viziteu Stefan Dan, Suciu Dan, Simionescu Cristi Constantin, Tanasa Vasile, Lupu Constantin, Petrovici Gina.
Cerinta nr. 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 1. Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Demonstrarea principalelor servicii (similare cu cele care fac obiectul prezentului contract) prestate in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, se face prin indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintei vor fi certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (experienta similara), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cuantumul garantiei de participare este de 32 527 RON si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări si se depune online. Se poate constitui si in valuta, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Garantia de participare se poate constitui:
— prin ordin de plată în contul entităţii contractante (cont RO55BTRLRONCRT0224953501, deschis la Banca Transilvania) sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor, 
— sau prin depunerea la casieria entitatii contractante a unei sume in numerar.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor.
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare care trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
Orice solicitare de prelungire a valabilitatii va necesita in consecinta si prelungirea garantiei de participare. 
Garantia de participare poate fi retinuta in cazul in care:
— ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia,
— oferta sa fiind castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei,
— oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia se restituie in conditiile art. 44 din Hotararea nr. 394/2016 actualizata.
Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului de servicii: 5 % din pretul contractului, fără TVA.
Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie: Garantia de buna executie se poate constitui, de regula, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia entităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Entitatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
Entitatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-21
15:00
2019-06-21
2019-03-21
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 actualizata. Raspunsul la solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire va fi incarcat si publicat in mod consolidat, in SEAP — sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, cu 11 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, la sectiunea „Intrebari”, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere, distincte, semnate cu semnatura electronica,
— In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP (la sectiunea „Intrebari”), in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi,
— In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În cazul în care se depune notificare sau contestație, după caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, actualizată.
Serviciul Juridic al S.C.T.P. Iași
Str. Silvestru nr. 5
Iași
700012
+40 232267772/192
juridic@sctpiasi.ro
+40 232213913
http://www.sctpiasi.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.