Căutare

România-Mediaș: Servicii de asigurare a autovehiculelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MEDIAȘ
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Romania
Piața C.I. Motaș nr. 4
Mediaș
Elena Popa
+40 374401944
elena.popa@romgaz.ro
+40 269844184
www.romgaz.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de asigurare: Lotul nr. 1 — Servicii de asigurare facultativă pentru avarii și furt tip CASCO pentru mijloacele de transport și utilajele din parcul S.N.G.N. Ro [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
14056826/2019/S115.1.SED
Servicii de asigurare:
— Lotul nr. 1 — Servicii de asigurare facultativă pentru avarii și furt tip CASCO pentru mijloacele de transport și utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A.,
— Lotul nr. 2 — Servicii de asigurare de raspundere civila obligatorie pentru mijloacele de transport si utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
2800000
2
2
Servicii de asigurare facultativă pentru avarii și furt tip CASCO pentru mijloacele de transport și utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A.
1
Sediul S.N.G.N. Romgaz S.A., Piața C.I. Motaș nr. 4, Mediaș, județul Sibiu.
Servicii de asigurare facultativă pentru avarii și furt tip CASCO pentru mijloacele de transport și utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A.
1200000
12
Servicii de asigurare de răspundere civilă obligatorie pentru mijloacele de transport și utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș
2
Sediul S.N.G.N. Romgaz S.A., Piața C.I. Motaș nr. 4, Mediaș, județul Sibiu.
Servicii de asigurare de raspundere civila obligatorie pentru mijloacele de transport si utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias.
1600000
12
Se va incheia un contract pentru fiecare lot in parte.
Ofertanţii, asociaţii, terții susținători si subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, la art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE, de către toţi ofertanţii, inclusiv de către asociaţi, terți susținători şi subcontractanți.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează sa fie prezentate, la solicitarea entităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, inclusiv de catre asociaţii, terții susținători şi subcontractanți acestuia.
Aceste documente vor fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, 
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare, după caz.
Cerința nr. 2.
Ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanţii trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 73 din Legea 99/2016.
Modalitate de îndeplinire: se va completa Formularul nr. 2 din cap. Formulare — Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 73 din Legea 99/2016 si se va prezenta odată cu depunerea DUAE, de către toţi ofertanţii, asociaţii, terții susținători şi subcontractanții, până la data limită de depunere ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
— Dl. Volintiru Constantin Adrian — director general S.N.G.N. Romgaz S.A.,
— Dl. Paraschiv Nelu — director general adjunct Investitii,
— Dl. Rotar Dumitru Gheorghe — director general adjunct Explorare — Productie,
— Dl. Cindrea Corin Emil — director general adjunct,
— Dl. Bobar Andrei — director economic,
— D-na. Sânpetrean Anica Mariana — director Direcţia Financiară,
— Dl. Birsan Mircea Lucian — director Directia Mecanica,
— Dl. Hategan Gheorghe — sef Serviciu Mecanic si Patrimoniu,
— Dl. Moldovan Adrian — inginer Serviciu Mecanic si Patrimoniu,
— D-na. Bolchis Cecilia — sef Serviciu Achizitii,
— D-na. Crisan Cristina — economist Serviciul Contabilitate,
— D-na. Popa Elena — inginer Serv. Achizitii.
Persoane juridice/fizice române şi Persoane juridice/fizice străine:
— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.
Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertanţii străini, documentul echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat, doar la solicitarea entităţii contractante la finalizarea evaluării ofertelor, ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Declaraţie privind Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari incheiati, respectiv 2015, 2016, 2017 de minim:
— Lot nr. 1: Servicii asigurare auto CASCO: 2 400 000 RON,
— Lot nr. 2: Servicii de asigurare auto RCA: 3 200 000 RON,
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Se va completa DUAE, de către ofertanţi, asociaţi, terți susținători şi subcontractanți urmând ca entitatea contractantă să solicite, doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea Bilanţurilor si anexelor aferente exercițiilor financiare 2015, 2016, 2017, vizate şi înregistrate de organele competente, sau orice alte documente. În cazul în care mai mulți operatori economici depun o ofertă comună, pentru demonstrarea capacității economice și financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertanții nerezidenți, se vor prezenta situatiile financiare anuale (pentru anii, 2015, 2016, 2017) intocmite potrivit reglementarilor contabile din tara de rezidenta, insotite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Informații privind terțul susținător (dacă este cazul). In cazul unei susțineri de terță parte, ofertantul va depune odată cu DUAE și documentele care o însoțesc, angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
Informații privind asocierea (dacă este cazul). In cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odată cu DUAE, acordul de asociere (operatorii economici asociați vor specifica in acordul de asociere denumirea asociaților,datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective). Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere (impreuna cu documente anexe la acordul de asociere, transmise acestora de catre asociatii, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
Ofertantii vor include informatii cu privire la subcontractanti in DUAE. Subcontractantul/subcontractantii va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Daca prin subcontractant se indeplineste o cerinta de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Se solicită, la încheierea contractului, sau atunci când se introduc subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție sectorială. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie sectorială. În situația în care un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct de către entitatea contractantă, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. Aceste dispoziții nu diminuează răspunderea ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligațiilor subcontractate.
Experienţa similară. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii de asigurare din ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati a caror valoare insumata sa fie de minim:
— Lotul 1 — 1 200 000 RON, 
— Lotul 2 — 1 600 000 RON.
Entitatea contractanta intelege prin servicii similare cu cele care fac obiectul viitoarelor contracte urmatoarele:
— Lot 1 — Servicii de asigurare a autovehiculelor, 
— Lot 2 — Servicii de asigurare de raspundere civila auto.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat iniţial.
Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, urmând ca Entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentele de sustinere, doar ofertantului clasat pe locul I, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite acordul de asociere, documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere doar ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare, doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
Se va completa DUAE, de către ofertanţi, asociaţi, terți susținători şi subcontractanți, entitatea contractantă urmând să solicite doar ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea documentelor justificative care probează îndeplinirea cerinței (contracte/certificate/documente etc.). Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
— Lot nr. 1: Servicii asigurare auto CASCO: 12 000 RON,
— Lot nr. 2: Servicii de asigurare de raspundere civila obligatorie pentru mijloacele de transport si utilajele din parcul S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias: 16 000 RON.
Ofertanții care depun oferte vor afișa obligatoriu în SEAP dovada constituirii garanției pentru participare, scanată până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 42 alin. (7) din HG 394/2016.
Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 120 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Modul de constituire a garantiei de participare:
1) Garanția de participare se exprima în RON, se va încărca obligatoriu in SEAP până la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi poate fi constituită astfel:
— virament bancar sau OP în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaş, 
— printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o institutie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii;
2) Garanția trebuie să fie irevocabilă;
3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare vor fi respinse.
Entitatea contractanta va retine garanția de participare atunci când ofertantul se află într-una din situațile prevăzute de art. 43 alin. (1) din HG 394/2016.
Restituirea garanţiei se realizează potrivit art. 44 din HG 394/2016.
Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de prestare aferenta contractului.
Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 46 din H.G. 394/2016, dupa cum urmeaza:
Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 42,alin. (3) si (56) din H.G. 394/2016 aplicandu-se in mod corespunzator.
In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 46 alin. (4) si (5) din HG 394/2016, nu trebuie sa fie mai mică de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la art. 46 alin. (4) si (5) din HG 394/2016 prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
Entitatea contractantă are obligaţia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-14
15:00
2019-07-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
— Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica),
— Propunerea tehnică și cea financiară și toate certificatele, documentele emise in alta limba decât romana vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,
— In cazul in care se depune contestatie se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016,
— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnătură electronică extinsă,
— Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
si adresa https://ec.europa.eu/tools/espd. DUAE va fi prezentat doar in format xml, 
— In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare,
— Posibilitatea incheierii de acte aditionale la contractul de servicii pentru lotul 1 si Lotul 2 se va face in urmatoarele situatii:
(a) Pentru mijloacele de transport nou asigurate, asigurarea şi valoarea primei de asigurare se va face în aceleaşi condiţii cuprinse în ofertă, 
(b) Pentru mijloacele de transport si utilajele care ies din patrimoniul societatii pe durata derularii contractului se va returna prima de asigurare pentru perioada de timp ramasa pana la incheierea acestuia.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.
Serviciul Juridic — S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș
Piața Constantin Motaș nr. 4
Mediaș
551130
+40 374401862
mihaela.brot@romgaz.ro
+40 269844184
www.romgaz.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.