Căutare

România-Dumbrava Roșie: Autobuze publice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DUMBRAVA ROȘIE
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Troleibuzul S.A.
Romania
Str. Strămutați nr. 21bis
Dumbrava Roșie
617185
Craiu Carmen
+40 0233234381/ +40 234382
sctroleibuzulsa@yahoo.com
+40 233234041
www.troleibuzul.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție autobuze de capacitate mare
LP1/2019
Contract de achizitie publica incheiat pe o perioada de 5 ani (60 luni), pentru furnizarea a 4 autobuze noi, nerulate, pentru transport urban de calatori, cu o capacitate de minim 43 locuri + 1 scaun sofer din care minim 24 pe scaune, minim 1 loc pentru scaunul rulant, cu motor care sa respecte standardul de poluare Euro 6.
Autobuzele trebuie sa fie echipate din fabrica producatoare cu dotarile minime din caietul de sarcini.
2800000
Sediul S.C. Troleibuzul S.A. — Str. Stramutati nr. 21bis, judetul Neamt.
Achizitia a 4 autobuze de capacitate mare, in sistem leasing financiar, pentru transportul urban de calatori, noi cu o capacitate de minim 43 locuri + 1 scaun sofer din care minim 24 pe scaune, minim 1 loc pentru scaunul rulant, cu motor care sa respecte standardul Euro 6.
Caracteristici tehnice
10
90
60
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE.
Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 71 si 73 din Legea nr. 99/2016, nominalizam persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
— Stanciu Gheorghe — presedinte Consiliul de Administratie,
— Stacescu Valeriu Vasile — membru Consiliul de Administratie,
— Ungureanu Mariana — membru Consiliul de Administratie,
— Dominte Mihai — membru Consiliul de Administratie,
— Moise Florentina — membru Consiliul de Administratie,
— Nastase Ana Nadia — director general,
— Chirila Adriean — contabil șef.
Modalitatea de indeplinire: declaratie privind incadrarea/neincadrarea in situatiile prevazute de art. 71 si 73 din Legea nr. 99/2016.
Declaratia va fi prezentata odata cu DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, 
— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat etc., din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentarii acestora, 
— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 (daca este cazul), 
— declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 71 si 73 din Legea nr. 99/2016 cu privire la persoanele cu functii de decizie.
Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.
Nota: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de catre fiecare asociat in parte in caz de oferta comuna, iar in caz de subcontractare atat de ofertant, cat si de subcontractant/ti, iar in cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atat de ofertant, cat si de tertul/ii sustinator/i.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa că operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata
Îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
Sau un document echivalent pentru ofertantii straini. Modalitatea de indeplinire a cerintei — completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ (Certificatul constatator) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
Intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Inregistrare: Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Lista contractelor de livrari de produse similare livrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executare si beneficiari. Documentele pe care le solicita autoritatea contractanta in sustinerea experientei similare, vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se solicita completarea unui angajament/acord (daca este cazul).
Completare DUAE
Cuantumul garantiei de participare: 28 000 RON. Se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Ofertele care nu au dovada platii garantiei de participare vor fi respinse ca inacceptabile. Garantia de participare se va prezenta in SICAP semnata electronic, cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Documentatia de atribuire. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din HG nr. 394/2016.
10 % din valoarea contractului.
Mod de constituire: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurare, scrisoare de garantie bancara, OP confirmat de banca.
Data de valabilitate a garantiei de buna executie va fi data semnarii procesului verbal de receptie finala a ultimului autobuz livrat.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-14
15:00
2019-05-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Membrii Comisiei de evaluare.
A. Ofertele vor fi deschise in SICAP; 
B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila; 
C. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor; 
D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare:
1) Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a punctajelor in urma aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret”, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu punctajul cel mai mare;
2) In situatia in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va atribui contractul acelui ofertant care are pretul cel mai scăzut;
E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 alin. (1) și art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.