Căutare

Modernizare Strazi si drumuri comunale in comuna Armenis, captare si instalatii de portabilizare a sistemului de alimentare cu apa Armenis, reabilitare, modernizare, dotari Camin Cultural Armenis, Jud. caras Severin

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:93145
   Jan 15, 2010
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   VETRES IOAN
STRADA PRINCIPALA NR 368
Armenis 327005
România
   0255529604
   0255529888
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Lucrări de construcţii de instalaţii de tratare a apelor   Lucrări de reparaţii generale şi de renovare   Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor   Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice   Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 93145/15.01.2010
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Autoritate contractanta: PRIMARIA ARMENIS (CONSILIUL LOCAL ARMENIS)
Numar anunt de participare: 93145 / 15.01.2010
Denumire contract: Modernizare Strazi si drumuri comunale in comuna Armenis, captare si instalatii de portabilizare a sistemului de alimentare cu apa Armenis, reabilitare, modernizare, dotari Camin Cultural Armenis, Jud. caras Severin
Stare procedura: In desfasurare
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ARMENIS (CONSILIUL LOCAL ARMENIS)
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NR 368 , Localitatea: Armenis , Cod postal: 327005 , Romania , Punct(e) de contact: VETRES IOAN , Tel. 0255529604 , Email: armeniscs@yahoo.com , Fax: 0255529888 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare Strazi si drumuri comunale in comuna Armenis, captare si instalatii de portabilizare a sistemului de alimentare cu apa Armenis, reabilitare, modernizare, dotari Camin Cultural Armenis, Jud. caras Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Armenis, comuna Armenis, judetul Caras Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA ARMENIS, JUD. CARAS SEVERIN; CAPTARE SI INSTALATII DE POTABILIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ARMENIS; REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE CAMIN CULTURAL ARMENIS, JUDETUL CARAS SEVERIN
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45252120-5 - Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA ARMENIS, JUD. CARAS SEVERIN; CAPTARE SI INSTALATII DE POTABILIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ARMENIS; REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE CAMIN CULTURAL ARMENIS, JUDETUL CARAS SEVERIN
Valoarea estimata fara TVA: 8,401,449 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de buna executie-5% din val.contract, fara TVA-in forma mentionata in fisa de date. Garantie de participare: LOT 1: 58.000 lei;LOT 2: 8.000 lei;LOT 3: 17.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PNDR - Masura 322 - "Renovarea si dezvoltarea satelor"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Loturile 1,2,3:Decl.priv.eligi.-F.12A;Decl. priv. neîncadrarea în prev.art.181 - F.12B;Certif.de atest. fisc. priv. îndeplinirea oblig. exigibile de plata a imp. si taxelor la bugetul de stat emise de DGFP pt.pers.juridice din Rom.si cele locale, ofert. sa prezinte certif. fiscal priv. imp. si taxele locale - original sau copie legalizata,cu valab. cf. legislatiei în vigoare;Imputernicire de semnatura pt pers. autorizate sa semneze oferta, doc.ofertei si contractul;Doc. care atesta lipsa datoriilor catre bugetul de stat in tara de origine.Doc.vor fi prez.in trad.leg. in lb.rom;Certif. de înreg. in copie;Certif. Constatator emis de O.R.C. pt. ofert. care participa, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica- original;Statutul societatii si actele aditionale la zi.autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului;Doc. edif. sa dovedeasca forma de înreg.ca pers. jurid. sau de înreg/atestare ori apart. dpdv prof.,în conf.cu prev.leg.din tara în care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa dovedeasca faptul ca ofertantul are prevazut în obiectul de activ. lucrari de tipul celor supuse ofertarii.
Doc. vor fi prez. în trad. legalizata.11.Declaratie poriv.cal.part.procedura-F12C;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Formular IG_CA;Bilantul contabil -2006,2007,2008 vizat si înregistrat de organele competente-copie.
Prezentare scrisoare de bonitate din partea unei banci eliberata cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri: Lot1 :min.11.000.000 lei; Lot2 :min.1.645.000 lei; Lot3 :min.3.575.000 lei; Scrisoare de bonitate: Lot1:1.750.000 lei; Lot2:245.000 lei; Lot3:536.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Proiectare:Form.12E - "Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 5 ani";Form.12 E - 1* - "Fisa de experienta similara";Form.R_C "Recomandare/ Certificare" din partea beneficiarului,orig sau copie legaliz.emisa 2005-2009;cel putin 1 contract de prestari servicii de proiectare similare(drumuri, alimentari cu apa,CCIA)
Executie: Form.12 F - "Decl. priv.lista prin.lucr. exec.în ultim.5 ani",Experienta sim-Form.12F-1;Form R_C-Recomandare emis 2005-2009;min.1 lucr. sim.(exec. drumuri,exec. alim. cu apa,exec.lucr de CCIA)cu obiect contract.licitat;Form.12H-Decl. priv.util.cf Fisa de Date;Form.12I-"Decl.priv. efect.medii anuale;ISO9001/echiv;ISO14001/echiv; ISO18001/echiv;Form.DPM-Decl.priv respect.oblig. ref. la cond. de munca si protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Proiectare: Val. min. Exp. Similara: -Proiect.drumuri:min 1 contr.finalizat 74.000 lei -Proiect.alim.apa:min 1 contr.finalizat 7.000 lei -Proiect.C.C.I.A:min. 1 contr.finalizat 30.000 lei Executie: Val.min.Exp.Similara: LOT 1:1.662.000 lei LOT 2:240.000 lei LOT 3:506.000 lei Cerinte minime Dotari Utilaje,Echip. LOT1:statie de preparat mixturi asfaltice autorizata conform legii - ;Statie de producere betoane autorizata conform legii - utilaje/instalatii ptr.punerea în opera mixturi asfaltice/betoane,utilaje ptr.lucrari de terasamente,mijloace de transport,etc. -Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sau ca are asigurat accesul la un laborator de grad corespunzator ptr.determinari si încercari specifice lucrarilor ce urmeaza a se executa.1.-Copie autoriz.labotator si anexele cu profilele autorizate.2- Contractul de prestare sau colaborare cu un laborator autorizat (daca este cazul) LOT2:Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii utilajelor si instalatiilor specifice executarii lucrarilor care fac obiectul ctr.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sau ca are asigurat accesul la un laborator de grad corespunzator ptr.determinari si încercari specifice lucrarilor ce urmeaza a se executa.1.-Copie autoriz.labotator si anexele cu profilele autorizate.2- Contractul de prestare sau colaborare cu un laborator autorizat (daca este cazul);LOT3: Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii utilajelor si instalatiilor specifice executarii lucrarilor de constructii civile.-Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii sau ca are asigurat accesul la un laborator de grad corespunzator ptr.determinari si încercari specifice lucrarilor ce urmeaza a se executa.1.-Copie autoriz.labotator si anexele cu profilele autorizate.2- Contractul de prestare sau colaborare cu un laborator autorizat (daca este cazul)Ptr.toate loturile este permisa sustinerea cap.tehnice a ofert.prin închirierea de utilaje,masini ,echipamente pentru prestarea serviciilor pe baza de contracte de închiriere ce se vor include în oferta-copie legalizata.În cazul în care oferta este depusa de o asociere,toate cerintele trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
CriteriiPondere
1.Pretul ofertei60 %
Descriere: Componenta financiara
2.Planul de Organizare a Executiei Lucrarilor10 %
Descriere: Modul de prez.a organiz.exec.lucrarilor
3.Tehnologia de Executie a Lucrarilor10 %
Descriere: Lista proc. tehnic.de executie
4.Planul de Management al Sanatatii si Securitatii Muncii10 %
Descriere: Plan propriu de asig.SSM
5.Planul de Management de Mediu10 %
Descriere: Plan propriu de pr.med.
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2010 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.02.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.02.2010 12:00
Locul: Localitatea Armenis, comuna Armenis,Nr.67, judetul Caras Severin, Sediul Caminului Cultural Armenis.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare si împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR-Masura 322:"Renovarea, dezvoltarea satelor.."; Titlu Proiect:"MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA ARMENIS,JUD.CARAS SEVERIN;CAPTARE SI INSTALATII DE POTABILIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA ARMENIS; REABILITARE, MODERNIZARE,DOTARE CAMIN CULTURAL ARMENIS,JUD.CARAS SEVERIN"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6,Sector 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021 / 3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021 / 3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: P-ta Tepes Voda, nr.2A , Localitatea: TIMISOARA , Cod postal: 300055 , Romania , Tel. 0256/498092 , Email: ctimisoara@just.ro , Fax: 0256/498092 , Adresa internet (URL): http://portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt de participare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei Armenis
Adresa postala: Comuna Armenis,nr.368,jud.Caras-Severin , Localitatea: Armenis , Cod postal: 327005 , Romania , Tel. 0255529604 , Email: armeniscs@yahoo.com , Fax: 0255529888
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2010 12:33
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.