Căutare

Modernizare locuri joaca

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178187
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Florentin Mircea Braniste
Str.Obor , Nr.3
Pitesti 110040
România
   +40 248221401
   +40 248218266
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Echipament pentru terenuri de joacă   Lucrări de nivelare a terenurilor de joacă pentru copii  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178187/30.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Domeniului Public Pitesti
Adresa postala:  Str.Obor , Nr.3 , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110040 , Romania , Punct(e) de contact:  Florentin Mircea Braniste , Tel.  +40 248221401 , Email:  domeniupublicpitesti@yahoo.com , Fax:  +40 248218266 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare locuri joaca
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sectia reparatii strazi si mecanizare, punct de lucru din oras Stefanesti - Valea Mare.
Program de lucru: 7, 30 – 15, 30 –de luni pana vineri.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare locuri joaca Valoarea estimata fara TVA: 2.330.826, 19. lei fara TVA Oferta financiara depusa de catre ofertanti , al carui pret depaseste valoarea estimata (2.330.826, 19. lei fara TVA), va fi declarata inacceptabila .
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37535200-9 - Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
45236210-5 - Lucrari de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 330, 826.19 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S214-390392 din 05.11.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3428   Denumirea: Modernizare locuri joaca
V.1)   Data atribuirii contractului 29.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DFS CENTER GRUP S.R.L.
Adresa postala:  Calea Bucuresti, Bl.28, Sc.A, Et.2, Ap.8 , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110143 , Romania , Tel.  +40 248290061 , Email:  fibrostil@yahoo.com, dfs_center_grup@yahoo.com, office@mdkconsulting.ro , Fax:  +40 248290061
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2141507.74 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
1.Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante2. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.3. Daca este cazul ofertantul va preciza obligatoriu care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual .
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Pitesti – Compartiment Juridic, jurist Savulescu Lavinia
Adresa postala:  Pitesti, strada Obor, nr.3 , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110194 , Romania , Tel.  +40 248221401 / +40 248223526 , Email:  domeniupublicpitesti@yahoo.com , Fax:  +40 248221401 / +40 248223526 / +40 248218266
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 11:57
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.