Căutare

Servicii de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare, judetul Hunedoara

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:178180
   Mai 30, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   LIA GOANTA
B-dul 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara
Deva 330005
România
   +40 254226200
   +40 254226200
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 178180/30.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA
Adresa postala:  B-dul 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara , Localitatea:  Deva , Cod postal:  330005 , Romania , Punct(e) de contact:  LIA GOANTA , Tel.  +40 254226200 , Email:  achizitiicjhd@gmail.com , Fax:  +40 254226200 , Adresa internet (URL):  www.cjhunedoara.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare, judetul Hunedoara
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare, judetul Hunedoara, constand in :- operare si administrare statie de sortare din cadrul CMID Barcea Mare- operare si administrare statie TMB din cadrul CMID Barcea Mare- operare si administrare depozit conform deseuri din cadrul CMID Barcea Mare- operare si intretinere drum tehnologic care asigura accesul din DN66 – Bacia la CMID Barcea Mare.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23,485,046.05 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5323   Denumirea: Servicii de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Barcea Mare
V.1)   Data atribuirii contractului 24.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SUPERCOM S.A.
Adresa postala:  strada Gherghitei, nr.23C, sector 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  022512 , Romania , Tel.  +040212402686 , Email:  secretariat@supercom.ro , Fax:  +40212401570
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25780865.84 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23485046.05 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2017 10:56
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.