Căutare

PROIECTARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC CU DETALII DE EXECUTIE, ÎNTOCMIRE CERERE DE FINANTARE SI ASISTENTA TEHNICA pentru obiectivul ” Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C ”

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177817
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Berinde Mihaela
b-dul Republicii, nr 2-4, parter, registratura
Ploiesti 100066
România
   +40 244514300
   +40 244511611
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport  

Textul original

      
Anunt de atribuire numarul 177817/17.05.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL PRAHOVA
Adresa postala:  b-dul Republicii, nr 2-4, parter, registratura , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  100066 , Romania , Punct(e) de contact:  Stanescu Robert Adrian , Tel.  +40 244514300 , In atentia:  Berinde Mihaela , Email:  berinde@cjph.ro , Fax:  +40 244511611 , Adresa internet (URL):  www.cjph.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC CU DETALII DE EXECUTIE, ÎNTOCMIRE CERERE DE FINANTARE SI ASISTENTA TEHNICA pentru obiectivul ” Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C ”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante, Consiliul Judetean Prahova.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Documentatia va cuprinde: ridicari topo (RT), studio geotehnic (SG), Studii hidrologice, expertize tehnice (ET),studio de traffic (ST), audit de siguranta rutiera, studio de fezabilitate(SF), proiect ethnic(PT), caiet de sarcini(CS), detalii de executie (DE), documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism(CU),documentatie pentru obtinerea avizelor din CU, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC). Prin contract se va asigura si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si intocmirea cererii de finantare. Valoarea estimata a contractului: 1.787.000 lei, fara TVA.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
560,935 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S169-304970 din 02.09.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7030   Denumirea: Asocierea SC NV CONSTRUCT SRL – SC GOODWILL CONSULTING SRL
V.1)   Data atribuirii contractului 05.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 15
   Numarul de oferte admisibile 5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NV Construct S.R.L.
Adresa postala:  str. Arges, nr. 26, sc. 1, et. 3, ap. 8 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400159 , Romania , Tel.  0040264460054 , Email:  nv.construct@yahoo.com , Fax:  0040264460054 , Adresa internet (URL):  www.nvconstruct.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1787000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 560935.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 6, ”Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala” - Prioritatea de investitii 6.1 ”Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”
VI.2)   Alte informatii
1.Durata contractului este de 130 zile (fara a se lua în calcul perioada necesara ob?inerii acordurilor/avizelor/autoriza?iilor, care intra în sarcina achizitorului).2.Conform Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii IMM–urilor, acestea pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare si a cifrei de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii trei ani, prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. 3. In urma evaluarii ofertelor, oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj. În cazul în care se constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I cu acelasi punctaj, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret. Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei sau durata contractului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita legal de catre acesta.4.Deoarece procedura aleasa este licitatie deschisa organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari se vor posta numai in SEAP la "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Consiliul Judetean Prahova numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA Serviciul juridic contencios
Adresa postala:  Bd. Republicii nr. 2-4 , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  100066 , Romania , Tel.  +40 244514908 , Email:  juridic@cjph.ro , Fax:  +40 244406700 , Adresa internet (URL):  www.cjp.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
16.05.2017 09:31
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.