Căutare

Servicii de verificare sirena electronica de alarmare (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

România
   rou:ca:177854
   Mai 18, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   CIUPAG Andra
Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68
Bucuresti 010458
România
   +40 268265137
   +40 268265445
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177854/17.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala:  Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010458 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 268265137 , In atentia:  CIUPAG Andra , Email:  feldioara@cnu.ro , Fax:  +40 268265445 , Adresa internet (URL):  http://www.cnu.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare sirena electronica de alarmare
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: C.N.U. – S.A. Sucursala Feldioara, Str. Dumbravii nr. 1, loc Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
În vederea desfasurarii în conditii de securitate a activitatilor specifice ale personalului, C.N.U. – S.A. Sucursala Feldioara intentioneaza sa achizitioneze acest serviciu, conform Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si a ORDIN-ului nr. 163 din 28 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, în scopul alarmarii personalului sucursalei, prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, în vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului împotriva efectelor situatiilor de urgenta.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2,500 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2770   Denumirea: Servicii de verificare sirena electronica de alarmare
V.1)   Data atribuirii contractului 13.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Barby Route S.R.L.
Adresa postala:  Str. Toamnei, nr. 13, bl. 4, sc. D, ap. 1 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500223 , Romania , Tel.  326021 , Email:  mail@barby.ro , Fax:  331090 , Adresa internet (URL):  www.barby.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2500.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2500.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  +40 213104641 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului – S.A. - Serviciul Legislatie, Contencios Juridic
Adresa postala:  str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010458 , Romania , Tel.  +40 213185258 , Email:  bucuresti@cnu.ro , Fax:  +40 213129146 , Adresa internet (URL):  www.cnu.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 09:25
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.