Căutare

,,Servicii de paza” – S. C.E. OLTENIA S.A. cod CPV 79713000-5 - - (Sectoriale)

Acordarea Contractului

Versions

Ediție 2:   Mai 7, 2017 (shown)
Ediție 1:   Aprilie 28, 2017

Informaţii generale

România
   rou:ca:177329
   Mai 7, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Dumitru Mocioi
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5
Targu Jiu
România
   +40 253205401/+40 372819701
   +40 253227280/+40 252227281
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de pază  

Textul original

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177329/28.04.2017
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210227 , Romania , Punct(e) de contact:  Cristian Pociovalisteanu , Tel.  +40 253205401/+40 372819701 , In atentia:  Dumitru Mocioi , Email:  cristian.pociovalisteanu@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253227280/+40 252227281 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta, ,Servicii de paza” – S. C.E. OLTENIA S.A. cod CPV 79713000-5 - -
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de investigatie si de siguranta
Locul principal de prestare: S. C.E. OLTENIA S.A. – prin subunitatile acestuia.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia este necesara în vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul la proprietate, existenta materiala a acestora , precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 607, 549.4 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S245-448874 din 20.12.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1384/CEOSE   Denumirea: , ,Servicii de paza’’ ale patrimoniului apartinând Societatii COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
V.1)   Data atribuirii contractului 27.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 35
   Numarul de oferte admisibile 15
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SIGNOVINCE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Victoriei, Bl. 41, Ap. 11, Sc. 3, Et. 4 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210236 , Romania , Tel.  +40 353404910 , Email:  office@signovince.ro , Fax:  +40 353404910 , Adresa internet (URL):  www.signovince.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16096858.84 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7696352.48 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1, 3, 5, 17, 2, 6, 7, 16
Contract nr: 1385/CEOSE   Denumirea: , ,Servicii de paza’’ ale patrimoniului apartinând Societatii COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
V.1)   Data atribuirii contractului 27.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 17
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TMG GUARD SRL
Adresa postala:  Tg Jiu, str.1Decembrie 1918, bloc 71, ap.14, jud Gorj , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  1400 , Romania , Tel.  +40 752029201 , Email:  tgguardoffice@yahoo.com , Fax:  +40 0253238227
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16096868.84 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2379523.96 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
10, 11, 15, 13
Contract nr: 1386/CEOSE   Denumirea: , ,Servicii de paza’’ ale patrimoniului apartinând Societatii COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
V.1)   Data atribuirii contractului 27.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIALFA SECURITY S.R.L.
Adresa postala:  str.Barbosi, nr.49, bl.B4, ap.8 , Localitatea:  Galati , Cod postal:  800531 , Romania , Tel.  +40 236326263 , Email:  office@alfasecurity.ro , Fax:  +40 236326263 , Adresa internet (URL):  www.alfasecurity.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16096868.84 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 531672.96 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
20
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
-Pâna la data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor depune în SEAP Formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE. -In cazul in care, doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea departajarii acestora, respectiv încarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.-Eventualele amendamente la clauzele contractuale din Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.Ofertantul va prezenta un angajament ferm prin care se obliga ca, in cazul in care va fi declarat castigator, sa incheie cu o agentie de asigurare, o polita de raspundere civila profesionala pentru acoperirea riscului neglijentei profesionale si pe care sa o prezinte in original, achizitorului, inainte de semnarea contractului. OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE VA FI OFERTA CARE INTRUNESTE CEL MAI MARE PUNCTAJ.(Ptotal= P + C) CALCULUL PUNCTAJULUI VA FI REALIZAT PENTRU FIECARE LOT IN PARTE. Pentru calculul punctajului pentru factorul de evaluare , ,Experienta si calificarea personalului" ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sub forma unui tabel care sa contina numarul de agenti de paza si experienta acestora privind serviciile de paza pe fiecare lot in parte.Numarul de agenti pe fiecare lot va fi:?Lot 1 – 21 agenti ; ?Lot 2 – 73 agenti; ?Lot 3 – 55 agenti; ?Lot 4 – 43 agenti;?Lot 5 – 34 agenti; ?Lot 6 – 21 agenti; ?Lot 7 - 30 agenti; ?Lot 8 – 34 agenti; ?Lot 9 – 25 agenti; ?Lot 10 – 30 agenti;?Lot 11 – 30 agenti;?Lot 12 – 34 agenti;?Lot 13 – 21 agenti;?Lot 14 – 8 agenti;?Lot 15 – 43 agenti;?Lot 16 – 81 agenti;?Lot 17 – 68 agenti;?Lot 18 – 51 agenti;?Lot 19 – 43 agenti;?Lot 20 – 25 agenti;Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc lista nominala cu agentii de paza, conform celor declarate la factorul de evaluare , ,experienta si calificarea personalului".Poate deveni necesara achizitionarea la contractul initial a unor servicii suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia. IN acest sens, valoarea contractului va fi suplimentata conf. art. 236 si 237 din Legea 99/2016 cu val. de max. 10% din pretul contractului
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa a S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  Târgu-Jiu, jud. Gorj, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, , Localitatea:  TG-JIU , Cod postal:  210140 , Romania , Tel.  +40 253205479 , Email:  office@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253222015 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
27.04.2017 15:23
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.