Căutare

Servicii de analize medicale, cod CPV - 85148000-8

Cerere de oferte

Versions

Ediție 2:   Mai 7, 2017 (shown)
Ediție 1:   Aprilie 27, 2017

Informaţii generale

România
   rou:spn:174835
   Mai 7, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   GALIANU GABRIELA
STR. ION CREANGA, NR. 18
Medgidia
România
   +40 241810690
   +40 241810931
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de analize medicale  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174835/27.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
Numar anunt: 174835 / 27.04.2017
Denumire contract: Servicii de analize medicale, cod CPV - 85148000-8
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
Adresa postala:  STR. ION CREANGA, NR. 18 , Localitatea:  Medgidia , Cod postal:  905600 , Romania , Punct(e) de contact:  GALIANU GABRIELA , Tel.  +40 241810690 , Email:  achizitii@spitalmedgidia.ro , Fax:  +40 241810931 , Adresa internet (URL):  www.spitalmedgidia.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de analize medicale, cod CPV - 85148000-8
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creanga nr.18
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 148, 377.65 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte subsecvente ce urmeaza a fi atribuite: minim 4 (minim cate un contract subsecvent in fiecare an)Valoarea maxima estimata pentru un contract subsecvent este de: 1537094.41 LEI
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea unui acord cadru pe o durata de 4 ani in vederea prestarii de servicii de analize medicale.
Serviciile de analize medicale cuprind investigatii medicale necesare pentru identificarea si stabilirea corecta a diagnosticelor pacientilor prezentati/internati in Spitalul Municipal Medgidia.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85148000-8 - Servicii de analize medicale (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Estimari privind cantitatile minime si maxime a tipurilor de servicii de analize medicale care ar putea fi solicitate pe durata acordului cadru sunt cele prevazute in Anexa 1 a caietului de sarcini.
Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent sunt cele prevazute in Anexa 1A la caietul de sarcini.
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1537094.41 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 148, 377.65 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare va fie de 1% din valoarea estimata a acordului cadru, respectiv 61.483, 77 LEI, conform prevederilor art.II alin. 2) din H.G. 866/2016 pentru modificarea si completarea H.G. 395/2016.Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.36 din H.G.nr.395/2016, astfel: -prin virament bancar in contul RO59TREZ2325006XXX004982, deschis la Trezoreria orasului Medgidia, cod fiscal 4300752.-sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Garantia de participare trebuie sa fie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate (120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor) prevazute in documentatia de atribuire. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si sa se prezinte autoritatii contractante in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, cel tarziu pana la data/ora limita de depunere a ofertelor.Pentru calculul echivalentei conversiei valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda se va efectua la cursul lei/ valuta publicat de BNR din data publicarii anuntului de participare.Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii unei garantii de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.Pentru ofertantii din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. Reprezinta 10% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A., potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016. Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 40 alin.(l) sau (3) din H.G. nr. 395/2016, prin:- virament bancar in contul RO59TREZ2325006XXX004982 deschis la trezoreria Medgidia, cod fiscal 4300752- depunerea sumei la casierie (daca e sub valoarea de 5.000 lei)- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicandu-se corespunzatorPentru ofertantii din strainatate este recomandabil/este de preferat ca garantia de buna executie sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de ambele parti, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din H.G. nr.395/2016.In cazul unei asocieri de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis in numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare daclarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute la art. 42 alin. (1) din H.G. nr.395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondurile alocate de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta, pentru prestarea de servicii medicale de catre Spitalul Municipal Medgidia.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regascasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv asociati/terti sustinatori/ subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, OFERTANTULUI POTENTIAL CASTIGATOR CLASAT PE PRIMUL LOC, in baza prevederilor art. 196 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
b) cazier fiscal al operatorului economic, cazier judiciar al operatorului economic, cazier judiciar pentru orice persoana care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016. In acest sens, la data prezentarii DUAE se va completa si se va atasa in SEAP alaturi de DUAE o declaratie pe propria raspundere (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa).
Nota: Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante, conf. Notificarii 256/2016.
Mentionam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
1. Manager – Aglitoiu Dumitru - Eugen;
2. Director Medical – Dr. Petre Aureliea;
3. Director Financiar Contabil – Ec. Talapan Cristina Luiza
Persoanele implicate in procedura de achizitie publica din partea autoritatii contractante sunt:
1. Medic epidemiolog - dr. Tasinschi Sergiu;
2. Consilier Juridic – Jr. Teodorescu Monica Lucia
3. Sef Birou Contabilitate – Ec. Iacob Maria;
4. Birou Achizitii – An. Prog. Galianu Gabriela;
5. Serv. Ad-tiv – Ec. Oancea Elena; Operatorii economici ce depun oferta (participant in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare/atestare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prevederile articolului 196 alin 1 din Legea 98/2016 raman aplicabile.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale si actuale LA MOMENTUL PREZENTARII.
Persoanele juridice/fizice straine (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legislatiei tarii de rezidenta a operatorului economic.
Toate documentele/declaratiile/certificatele in alta limba decat cea de redactare a ofertei vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Nota: In cazul in care la procedura de achizitie participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Cifra de afaceri
Prezentarea mediei cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2013, 2014, 2015, care sa fie de mimim 1.537.094, 41 lei.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerintelor referitoare la situatia economica si financiara, de regula, prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:
- prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute mai sus, operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat.
Toate documentele trebuie sa fie prezentate în copie certificata pentru conformitate cu originalul.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a documentelor solicitate.
Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind sustinerea tertilor:
Conform notificarii 256/2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustineri în conditiile legii.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza, in conditiile si in termenele acestuia.
În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.
Informatii privind asocierea:
În cazul in care un grup de operatori economici in asociere depun o oferta comuna, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
Toate documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de îndeplinire: Completare DUAE, in conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016.Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei referitoare la situatia economica si financiara (bilanturi contabile, extrase de bilant, audituri financiare, sau orice alte documcntc din care sa reieasa situatia economica a ofertantului) se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, in baza prevederilor art. 196 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.Modalitatea de îndeplinire: Completare DUAE.Conform Notificarii 256/2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte ACORDUL DE ASOCIERE.La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea economica si financiara.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Experienta similara
Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reieasa ca au fost prestate servicii similare cu cele ce fac obiectul acordului-cadru in valoare cumulata de cel putin 1.537.094, 41 lei fara TVA (reprezinta valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Autoritatea contractanta nu impune numarul contractelor la nivelul carora sa fi fost prestate servicii similare.
Cerinta 2: Numarul mediu anual de personal
Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016).
Cerinta 3: Echipamente tehnice/medicale
Lista cu aparatura medicala de specialitate, utilajele, echipamentele tehnice si alte mijloace fixe detinute in proprietate sau sub orice forma (inchiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii).
ASOCIEREA:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.
SUBCONTRACTAREA:
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru ficare dintre subcontractanti, completat si semnat corespunzator de fiecare dintre acestia.
Autoritatea contractanta informeaza oferantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.
Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.;
În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.
În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, cerinta referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale constand in prezentarea unei/unor autorizatii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art 51 HG 395/2016)
Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
TERTII SUSTINATORI:
Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.
În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.
În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include si informatiile cu privire la tertul sustinator.
Conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizi?ie unic, DEAU consta într-o declara?ie oficiala a operatorului economic, potrivit careia nu se aplica motivele relevante de excludere, sunt îndeplinite criteriile de selec?ie relevante ?i vor fi furnizate informa?iile relevante solicitate de catre autoritatea contractanta sau entitatea contractanta.
Un operator economic care participa pe cont propriu ?i care nu se bazeaza pe capacita?ile altor entita?i pentru a îndeplini criteriile de selec?ie, trebuie sa completeze un singur DEAU.
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacita?ile uneia sau mai multor altor entita?i trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta sau entitatea contractanta prime?te propriul sau DEAU împreuna cu un DEAU separat care cuprinde informa?iile relevante pentru fiecare dintre entita?ile pe care se bazeaza.
În sfâr?it, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asocia?iile temporare, participa împreuna la procedura de achizi?ii publice, trebuie prezentat un DEAU separat care sa cuprinda informa?iile solicitate în par?ile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participan?i.
Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si apoi incarcat si transmis on line impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acestei este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.
ATENTIONARI SPECIALE
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializasustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca iancceptabila.
Cerinta 1: SR EN ISO 9001 sau echivalent
Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii emise de organisme de certificare acreditate; sau prin prezentarea de alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit – conform art.200 din Legea 98/2016.
Certificatul/documentul trebuie sa fie emis pentru activitatea ce face obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare (certificate /documente etc.) urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prevederile Articolului 196 alin 1 din Legea 98/2016 raman aplicabile. DUAE se va completa in mod corespunzator, ofertantii avand obligatia de a furniza in cadru acestuia - Partea IV: Criteriile de selectie - toate informatiile privind modul de indeplinire a cerintei privind experienta similara prin completarea rubricilor – descriere, valoare, data, beneficiari etc.Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:a. obiectul contractelor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara tva, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractulNota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de atribuire precum recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari/documente constatatoare, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificarile depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de prestator in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificarile in cauza vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestator initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art 218 alin 4 din Legea 98/2016.Nota 4: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat. Nota 5: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate.Modalitatea de indeplinire Completare DUAE de catre operatorii economici, terti sustinatori, si asociati in conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016.Autoritatea contractanta va solicita documente justificative pentru demonstarea informatiilor din DUAE doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE in conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv prezentarea de documente: contabile, acte de proprietate, alte acte din care sa reieasa detinerea echipamentelor declarate; sau in cazul ofertantilor straini, documente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, in conformitate cu prevederile Notificarea ANAP nr. 240/2016, doar de catre operatorii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte.Conform Notificarii 256/2016 se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte ACORDUL DE ASOCIERE.Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime:-asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului-nominalizarea liderului asocierii-comunicarile se vor face cu liderul asocieriiNota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea economico-financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Totodata se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte si acordul/acordurile de subcontractare. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016).Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – acordul/acordurile de subcontractare; - documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor.Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2 din HG nr. 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru :– subcontractantii sai implicati în executarea contractului de achizitie publica, - pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.- pentru furnizorii implicati în contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE.Totodata, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prevederile art. 196 alin. 1 din LEGEA 98/2016 raman aplicabile.Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE, in conformitatea cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documetele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermdiar intocmit la finalizarea ofertelor.Documentele justificative: Prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii emise de organisme de certificare acreditate sau prin prezentarea de alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit – conform art.200 din Legea 98/2016.publica.In caz de asociere documentele care dovedesc standardele de asigurare a calitatii vor fi prezentate in mod obligatoriu de fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza.Cerinta pentru certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In conformitate cu art.5, art.6 din Ordinul Ministerului Sanatatii 1301/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Anul de fabricatie al aparaturii utilizate 20 % 20
Descriere: Componenta calitativaUrmare a complexitatii si importantei acordului cadru, autoritatea contractanta a decis aplicarea criteriului calititiv, deoarece vechimea aparaturii utilizate influenteaza calitatea rezultatelor analizelor medicale, care sunt foarte importante la stabilirea diagnosticului corect de catre medicii de specialitate din cadrul autoritatii contractante. Cu cat aparatura folosita pentru efectuarea serviciilor de analize medicale este mai noua cu atat calitatea rezultatului este mai clara, iar interpretarea rezultatului poate fi stabilit intr-un timp cat mai scurt, lucru foarte important pentru a stabili diagnosticul si tratamentul pacientilor.
2. Pretul ofertei 80 % 80
Descriere: Componenta financiaraFactorul de evaluare pretul ofertei a fost introdus pentru cheltuirea eficienta a banilor publici (asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice) de catre autoritatea contractanta, punctajul maxim alocat conducand la un bun raport calitate-pret pentru serviciile prestate.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2017 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 07.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
În cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al oferteloradmisibile, va fi declarat câstigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut. În cazul în care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, in SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ca a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, sectiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016.Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice.Pentru transmiterea comunicarii ofertantului/participantului la procedura a rezultatului evaluarii fazei precum si a motivelor de respingere, autoritatea contractanta va proceda la accesarea sectiunii “Intrebari” si la incarcarea documentului, semnat cu semnatura electronica extinsa, prin care se aduc la cunostinta ofertantului motivele respingerii, si prevederile legale asociate acestora.Modificarea contractului va fi posibila in conditiile art.221 din Legea 98.2016.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
notificare prealabila facuta autoritatii contractante in termen de 10 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatiicontractante considerat nelegal (Art.8 Legea 101/2016)
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Medgidia - compartiment juridic
Adresa postala:  Str. Ion Creanga nr.18 , Localitatea:  Medgidia , Cod postal:  905600 , Romania , Tel.  +40 241810690 , Email:  juridic@spitalmedgidia.ro , Fax:  +40 241810931
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
20.04.2017 15:34
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.