Căutare

Kit complet reactivi histologie conventionala

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174747
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Dnei. Ec. Victoria Gheba- Sef Serviciu Achizitii Publice, Administrativ, Tehnic, Transporturi
Str.1848,nr.32
Tulcea 820195
România
   +40 0240532350
   +40 0240532274
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Reactivi chimici  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174747/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea
Numar anunt: 174747 / 19.04.2017
Denumire contract: Kit complet reactivi histologie conventionala
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea
Adresa postala:  Str.1848, nr.32 , Localitatea:  Tulcea , Cod postal:  820195 , Romania , Punct(e) de contact:  Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea- Biroul Achizitii , Tel.  +40 0240532350 , In atentia:  Dnei. Ec. Victoria Gheba- Sef Serviciu Achizitii Publice, Administrativ, Tehnic, Transporturi , Email:  achizitiitl@yahoo.ro , Fax:  +40 0240532274 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Kit complet reactivi histologie conventionala
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea din Dtr.1848, Nr.32, Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 720, 000 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Va fi lunara, trimestriala, semestriala sau ori de cate ori va fi necesar, in functie de bugetul alocat.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin incheierea acordului-cadru se urmareste achizitionarea de Kit complet reactivi histologie . Durata acordului-cadru va fi de 36 luni.
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori economici. Atribuirea contractelor subsecvente va fi lunara, trimestriala sau semestriala.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696300-8 - Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Kit complet reactivi histologie conventionala pentru procesare 1000 probe- 36 kit-uri.
Cantitatile minime si Maxime accord-cadru/contr. subs. se regasesc in Caietul de sarcini.
Valoara maxima ctr. subsecvent: 40, 000.00 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 20, 000 si 720, 000 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 760.00 Lei si reprezinta 1.9 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit art.36 alin. 1 din HG nr. 395/2016: prin virament bancar in contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Tulcea RO54TREZ6415006XXX004643, Cod Fiscal 4026712 sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare in alta moneda, se va lua in considerare cursul de schimb afisat de catre BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SEAP, scanata, pana la datalimita de depunere a ofertelor. Cnf.art.39 alin.4 din HG 395/2016, furnizorul se obliga sa const. GBE in cuantum de 5% din val. ctr. fara TVA.GBE se const. in termen de 5 zile lucr. de la semnarea ctr. Cnf.art.40 din HG 395/2016, modalitatile de const. a GBE sunt: prin virament bancar; printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara sau de soc. de asigurari; prin numerar, depunere la casieria AC, in sit. in care val. GBE este mai mica de 5000 RON;prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest ultim caz, ctr. are oblig. de a deschide un cont la dispozitia AC, la o banca agreata de ambele parti. Contractantul are oblig. de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia AC, la unit. Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administer. acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pr. ctr., fara TVA. Pe parcursul indeplinirii ctr, AC urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite ctr. pana la concurenta sumei stabilite drept GBE in docum. de atribuire. AC va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al AC care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului la solic. scrisa a AC in fav. careia este const. GBE. Contul de disponibil este purtator de dobanda in fav. contractantului. În cazul atribuirii unui ctr. a carui val. estimata este mai mica de 600.129 lei NU exista oblig. constit. GBE. În sit. executarii GBE, par?ial sau total, contractantul are oblig. de a reîntregi garan?ia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii val. contr. pe parcursul executarii acestuia, contractantul are oblig. de a completa garan?ia în corela?ie cu noua val.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Tulcea si cu Casa de Asigurari De Sanatate Tulcea.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertat?ii, tertii sustinatori si subcontractatii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165s?i 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii clasait pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informa?ii ?i documente:
•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
•cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
•declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa DUAE cerinta corespunzatoarein formulrul DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art.59 si art.60 di Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
•alte documente edificatoare, dupa caz.
Numele persoanelor ce de?in func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt:
Dr. Nastasescu Tudor Ion – Manager
Dr. Mustafa Latif – Director Medical
As. Popa Olga – Director Ingrijiri
Ec. Giurea Luminita- Director economic
Jr. Manole Valentin – Sef Serviciu Juridic – R.U.N.O.S.
Ec. Gheba Victoria – Sef Serviciu Achizitii/ Administrativ/Tehnic/Transporturi
Se va comleta DUAE. De catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Completare DUAE, Urmand ca documentul justificativ respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitatrea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamenetul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
lista a produselor similar furnizate in ultimii 3 ani
Declaratia de conformitate este un document prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat din Spatiul Economic European(SEE) indica faptul ca produsul indeplineste toate cerintele din directivele aplicabile. Odata cu adoptarea Regulamentului 765/2008 si a Deciziei 768/2008, obligatiile producatorului sunt detaliate clar si se precizeaza ca prin folosirea marcajului CE producatorul isi asuma deplina responsabilitate privind conformarea la cerintele aplicabile din legislatia UE. Vor fi excluse ofertele pentru produsele care nu poarta marcajul CE.
E?antioane, descrieri sau fotografii
Subcontractare
Tert sustinator( daca este cazul)
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR ISO 9001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamntul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa prezinte documentele care sustin cerinta. Completare DUAE. Operatorii economici indeplinesc cerinta prin prezentarea unor certificate/documente de receptive emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa prezinte documetele care sustin cerinta.Completare DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fotografiilor numai ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamnetul intermediar.Ofertan?ii includ informa?iile cu privire la subcontractan?i în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia.Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le îndepline?te men?ionând numarul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.Operatorii economici clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant.Modalitate de indeplinire: Completare DUAE. Ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamnetul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligati sa prezinte documetele care sustin cerinta.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligayiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivelor activitati pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condi?ia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data –inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului declarant castigator va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.Se va completa DUAE. Documentele justificative (certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatie -Deschisa online cu etapa finala de L.E. Proc. va avea etapa finala de LE ce se va realiza intr-o singura runda , de 24 ore(1 zi), nu se va folosi pasul de licitare. -IP se transmite electronic , numai of. admisi si inscrisi in SEAP si va preciza data si momentul de start al LE. -Obiectul procesului repetativ de ofertare :pretul/lot fara TVA. -Inf. la care vor avea acces of.in cursul L.E; -Of. pot vedea nr.de participanti inscrisi la L.E; -In cazul in care un of. declarat admis nu modifica pretul in cadrul L.E, la stabilirea clasam.final va fi luata in considerare of.depusa anterior desfasurarii L.E si introdusa in SEAP de A.C . -Daca se constata ca mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce vor contine preturi noi. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale clasate pe primele 3 locuri, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in SEAP). In cazul ofertantilor clasati pe locurile 2 sau 3 cu preturi egale, oferta, nu poate fi îmbunatatita decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 sau 1 în clasament. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire – pretul cel mai scazut -Inf. ref.la echip. electr. folosit , conditiile th. si modalitatile concrete de realizare a conexiunii sunt disponibile pe www.e-licitatie.ro.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4463/23.03.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
Pentru completare DUAE, toti operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/grwth/tools-databases/espd/filterInterac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli:?Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa de?ina/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semnaturii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal?i faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13–a din Legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.Incarcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul/acordurile cadru inainte de termen in cazul incare Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art.8 din LG nr.101/2016 pv remediile si caile de atac in materie de atribuire a ctr.de achiz.pub., a ctr.sect, si a ctr. de concesiune de lucr. si concesiune de serv, precum si pentru organiz. si funactionarea C.N.S.C.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea – Compartiment Juridic
Adresa postala:  Str.1848, Nr.32 , Localitatea:  Tulcea , Cod postal:  820195 , Romania , Tel.  +40 240532350 , Email:  achizitiitl@yahoo.ro , Fax:  +40 240532274
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
18.04.2017 13:32
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.