Căutare

TERMO-HIGROSTAT si SISTEM DE INCALZIRE CELULE MT pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA (Sectoriale)

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174742
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Adina Tudoran
Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1
Bucuresti 011172
România
   +40 372115084
   +40 372871911
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Rezistenţe de încălzire electrică   Echipament de încălzire  

Textul original

      
Anunt de participare (sectoriale) numarul 174742/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Numar anunt: 174742 / 19.04.2017
Denumire contract: TERMO-HIGROSTAT si SISTEM DE INCALZIRE CELULE MT pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011172 , Romania , Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii , Tel.  +40 372115084 , In atentia:  Adina Tudoran , Email:  danielaadina.tudoran@enel.com , Fax:  +40 372871911 , Adresa internet (URL):  www.enel.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta
TERMO-HIGROSTAT si SISTEM DE INCALZIRE CELULE MT pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: -EDM si EDD: Depozit Nord-Est Logistic Parc, Sos. de Centura, Nr. 220, Pantelimon, Jud Ilfov.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 807, 005 si 4, 318, 250 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoare estimata acord cadru: 4.318.250lei fara tva;se estimeaza incheierea a cate 3 contracte subsecvente pe fiecare zona; Val estimata CS1 – 1.269.005, 00lei fara TVA; CS1 se estimeaza a se emite imediat dupa semnarea acordului cadru; Val estimata CS2-1.538.130, 00lei fara TVA ; CS2 se estimeaza a se emite in trim.II 2018; Val estimata CS3-1.511.115, 00lei fara TVA ; CS3 se estimeaza a se emite in trim.II 2019. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.538.130.00lei fara TVA.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de Termo-Higrostat si Sistem de incalzire cellule MT pentru E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Dobrogea SA
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39715200-9 - Echipament de incalzire (Rev.2)
39715220-5 - Rezistente de incalzire electrica (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
E- Distributie Muntenia = cantitate minima AC -1.000 buc, cantitate maxima AC- 8.300 buc
E- Distributie Dobrogea = cantitate minima AC- 2.134 buc, cantitate maxima AC- 8.580 buc;
Cantitati ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent;
EDM=cantitate minima-300 buc, cant max-2.700buc;
EDD=cantitate minima-400 buc, cant max-3.224buc
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1, 538, 130.00lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 807, 005 si 4, 318, 250 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
1.Cuantum:15.000lei fara TVA Cursul de referinta ptr. echivalenta GP depusa in euro sau alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare; 2.Valabilitate:120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor;3.Mod de constituire:a)prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta entitatii contractante cel mai tarziu la data-ora limita de depunere a ofertelor in conf cu art. 42 alin.4/HG394/2016 si in conf art I , alin 4 din HG nr.866/2016, pentru modificarea si completarea HG 394/2016; b) prin virament in contul E- Distributie Muntenia:pentru moneda RON RO33 CITI 0000 0007 6002 3019, sau pentru moneda euro- RO11 CITI 0000 0007 6002 3027, conturi deschise la CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC ROMANIA, cod SWIFT: CITIROBU.Garantia de participare este irevocabila; 4. Neprezentarea GP conduce la respingerea ofertei, cf. HG 394/2016 art.71, alin.(3); 5. Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei-cf.HG 394/2016, art.43, alin(1), lit a), c).;6. Restituirea garantiei departicipare cf. art.44/HG nr.394/2016. 1.Cuantum: 10% din valoare contractului fara TVA ; 2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului; 3.Mod de constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o socitate bancara/societate de asigurari, conf. HG394/2016 art.46, alin.(1); 4.Restituirea garantiei de buna executie se face cf.HG 394/2016 art.48 alin.(1).
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.
Ofertantii/ofertantii asociati, tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si daca este cazul acordul de asociere si angajamentul ferm al tertului sustinator.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre candidatii calificati la finalizarea etape I, conform art.205 alin 3 din Legea nr.99/2016.
Aceste documente pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii acestora;
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.(2), art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.
Cerinta nr.2
Ofertantii/ofertantii asociati, tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art.72, 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti candidatii.
Persoane cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Director General:- Federico Panone;
Director Achizitii E- Distributie Muntenia, E- Distributie Banat, E- Distributie Dobrogea- Giovanni De Vita;
Manager Achizitii- Gabriela Stanca
Presedinte comisie evaluare- Daniela Adina Tudoran;
Membru comisie evaluare- Cecilia Tapu ;
Membru comisie evaluare- Catalin Florin Nicolae;
Membru de rezerva comisie evaluare- Andreea Elena Ion;
Membru rezerva comisie evaluare- Ana Maria Paraschiv. Cerinta nr.3.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmind ca documentul justificativ, respectiv cerificat ONRC(sau pentru operatorii economici straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta) sa fie prezentat doar de catre cei calificati la finalizarea I etape conform art.205 alin 3 din LG nr.99/2016.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.4.
Informatii generale ofertant.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2014, 2015, 2016), in masura in care informatiile respective sunt disponibile, trebuie sa fie de cel putin: 1.500.000 lei.
Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus mentionate .conf. art. 190 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE
-Documentele care vor fi prezentate in sustinerea cifrei de
afaceri ((bilant contabil, sau, orice alte documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare, sau orice alte documente echivalente) vor fi prezentate doar in copie si doar la solicitarea entitatii contractante,
numai de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape conform
art. 205 alin 3 din LG nr.99/2016.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.72, 73 Legea nr. 99/2016;în situatiile prevazute la art. 177 alin. 1 si 2 din Legea nr.
99/2016; art. 180 din Legea nr. 99/2016 si- informatii aferente art.188/Legea nr. 99/2016. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE
-odata cu depunerea DUAE se va prezenta- daca este cazul: angajament tert
sustinator, acord de asociere si acord de subcontractare conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016.
-informatiile aferente situatiei lor subcontractantilor(daca este
cazul), (neancadrarea in niciuna dintre situatiile precizate la art.72, art.73, art.177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, informatii aferente , art.188, alin (2), lit a)/ Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale) vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape conform art.205 alin 3 din LG nr.99/2016.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.5.
Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari de produse similare effectuate in ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare cu cele ale prezentei proceduri de achizitie publica, a caror valoare cumulata de minim 1.000.000lei fara TVA; valoarea anterior mentionata vor fi realizata in baza a unuia/mai multor contracte; cuantumul experientei operatorului economic priveste produsele livrate, nu contractele; acestea vor fi însotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o entitate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Certificatele/documentele vor preciza datele de contact ale beneficiarilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv.Prezentarea de certificate/documente care nu au legatura cu produsele prevazute in lista, nu se iau in considerare. Nu se vor lua in calcul produsele care nu sunt de natura similara cu produsele care se doresc a fi achizitionate. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pt. livrarile efectuate in 2016 pana la data limita de depunere a ofertelor, se va folosi cursul de referinta al monedei utilizate (prezentate pe site-ul www.bnr.ro) din ultima zi a lunii anterioare lunii in care este prevazuta data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE
-documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare
vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de
catre ofertantii calificati la finalizarea I etape conform art.205 alin
3 din LG nr.99/2016. Pentru Euro cursul mediu BNR afferent fiecarui an in parte este: 2013 - 1 euro = 4, 4190 lei, 2014 - 1 euro = 4, 4446 lei.2015-
1 euro = 4, 4450 lei.
Cerinta nr.6
Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înreg.), la standardele de asigurare a calitatii, standardele de asigurare a calitatii mediului, sanatate si securitate in sistemul de fabricare, cerinte generale pentru competenta laboratoarelor, trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza cf Art 67/Legea nr.99/2016 Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat odata cu completare DUAE
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE, actul de intocmire al asocierii- daca este
cazul, conform Notificare 256/08.12.2016 se va prezenta odata
cu prezentare DUAE -informatiile aferente documentele
asociatilor, neancadrarea in niciuna dintre situatiile precizate la
art.72, art.73, art.177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016 privind
achizitiile sectoriale, informatii aferente art.188, alin(2), lit a)/
Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale)vor fi prezentate
doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii
calificati la finalizarea primei etape conform Art.205, alin 3, LG
nr.99/2016
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
confirma ca va pune la dispozitia ofertantului a resurselor tehnice si
profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.72, 73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177alin 1 si 2 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.188/Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE -odata cu prezentare DUAE, se va prezenta,
daca este cazul, angajamentul tertului sustinator, conform
Notificare 256/08.12.2016 -informatiile aferente situatiei lor
(neancadrarea in niciuna dintre situatiile precizate la
art.72, art.73, art.177, art.178, art.180 din Legea nr.99/2016 privind
achizitiile sectoriale, informatii aferente art.188, alin(2), lit a)/
Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale)vor fi prezentate
doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii
calificati la finalizarea primei etape conform Art.205, alin 3, LG
nr.99/2016
Cerinta nr. 7
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate
cu standardele europene relevante ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
-completare DUAE
-dovezile implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi, vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, doar de catre operatorii economici calificati la finalizarea I etape conform art.205 alin 3 din LG nr.99/2016.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Entitatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul licitatiei electronice: pretul ofertat. Ofertele de pret introduse in runda de licitatie electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (RON, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura într-o singura runda. Durata va fi de o zi lucratoare. Entitatea Contractanta nu va începe licitatia electronic mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici înregistrati în S.E.A.P., conf. Art.126 din HG 394/2016 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre Entitatea Contractanta conform prevederilorart. 143 alin. (2) din Legea nr. 99/2016. Informatii disponibile pt conectare si înregistrare :http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta - da; Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie - nu; Licitatia seprelungeste automat în cazul modificarii clasamentului - nu; Se va utiliza pasul de licitare electronica - nu; Operatorii economici înregistrati inSistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem si sa aiba taxele platite pentru participare la licitatie electronica. Se accepta preturi cu maxim doua zecimale. Operatorii eonomici cu pretul cel mai scazut vor transmite in 2 zile lucratoare de la finalul licitatiei electronice oferta financiara refacuta in conformitate cu noile valori.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2017 00:00
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2017 00:00
Locul: Sediul entitatii contractante, din Bucuresti, Sect.1, Bd. I.Mihalache, 41-43, corp A, Serv.Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
Entitatea contractanta nu intentioneaza sa limiteze numarul de operatori economici; toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati sa depuna oferta in etapa a II-a.In conformitate cu art. 54 alin.(3) din HG 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.Acordul cadru(aferent fiecarui beneficiar) se va incheia cu operatorii economici clasati pe locul 1, 2, 3 dupa finalizarea etapei de licitatie electronica. In cazul in care dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, pe locul 1, 2, 3, se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, entitatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operator economic clasat pe locul anterior fara sa-l depaseasca.In acest caz, clasamentul in vederea incheierii Acordului cadru va fi intocmit avand in vedere propunerile financiare cu pretul cel mai scazut.Noile oferte nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Daca numarul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numarul indicat in prezenta documentatie entitatea contractanta in conformitate cu Art.95, alin.(8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va putea continua procedura numai cu acel/acei operator/operatori economici care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate pe SEAP semnate electronic. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g). Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016. Operatorii economici înregistrati in SistemulElectronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces în Sistem si sa achite inainte de depunerea ofertelor tariful de participare pentru orice tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice. In conformitate cu art.22 alin(6)din HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.00/2016 privind achizitiile- modul de accesare DUAE in vederea completatrii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E-DISTRIBUTIE MUNTENIA- SERVICIUL JURIDIC si AFACERI CORPORATISTE
Adresa postala:  Bdul Ion Mihalache , 41-43, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011172 , Romania , Tel.  +40 212065045 , Fax:  +40 372871911
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
18.04.2017 10:36
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.