Căutare

Hrana pentru oameni

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174740
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Dan Simin
str. Dr. I. Cihac 30
Iasi 700115
România
   +40 232261813
   +40 232261813
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Carne de pasăre   Parmezan   Brânză proaspătă   Legume în conservă şi/sau la cutie   Carne de porc  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174740/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Numar anunt: 174740 / 19.04.2017
Denumire contract: Hrana pentru oameni
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
Adresa postala:  str. Dr. I. Cihac 30 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700115 , Romania , Punct(e) de contact:  Dan Simin , Tel.  +40 232261813 , Email:  pneumolicitatie@yahoo.com , Fax:  +40 232261813 , Adresa internet (URL):  www.pneumo-iasi.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Hrana pentru oameni
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, str. Dr I Cihac, nr. 30 (depozit alimente)
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 83, 433.95 si 2, 633, 893.77 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia intre Sp.Cl. de Pneumoftiziologie Iasi si operatorii economici declarati castigatori, preconizandu-se ca pentru o cantitate minima solicitata-frecventa=la 1 luna, iar pentru o cantitate maxima solicitata-frecventa=la 2 luni. In caietul de sarcini sunt precizate cantitatile minime si maxime estimative/contract subsecvent/acord cadru.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie "Hrana pentru oameni" conform documentatiei de atribuire si Caietului de sarcini
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112000-6 - Carne de pasare (Rev.2)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15331400-1 - Legume in conserva si/sau la cutie (Rev.2)
15542000-9 - Branza proaspata (Rev.2)
15543400-0 - Parmezan (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie „hrana pentru oameni” (73 loturi)-conform Caiet de Sarcini si Documentatie de Atribuire
Valoarea estimata fara TVA: intre 83, 433.95 si 2, 633, 893.77 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este precizat in Anexa B. Dovada constituirii garantiei de participare (scrisoare de garantie/ordin de plata/instrument de garantare) se va depune obligatoriu in SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa pana la data limita de depunere/primire a ofertelor (conform datelor din anuntul de participare), ora stabilita de SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit prevederilor art. 36 alin.1 din H.G. 395/2016. Contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Iasi este RO59 TREZ 4065 006X XX01 5631, cod fiscal 4541262. Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. 395/2016.Pentru o evaluare si raportare unitare, cuantumului garantiei de participare depusa in alta valuta decat leul romanesc va fi calculat utilizant cursul BNR din ziua platii, pentru valuta in care s-a facut plata. Garantia de participare se va posta in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronic extinsa) pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit prevederilor legale in contul autoritatii contractante deschis la Trezoreria Iasi este RO59 TREZ 4065 006X XX01 5631, cod fiscal 4541262. Eliberarea garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile legale. Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de buna executie este 5% din pretul contractului de achizitie publica, fara T.V.A. Modul de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în conditiile art. 40, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se constituie în termen de: - maxim 5 (cinci) zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti Perioada de valabilitate a Garantiei de buna executie trebuie sa acopere valabilitatea contractului subsecvent. Restituirea garantiei de buna executie se va face în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitie European, denumit in continuare DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se va posta la fiecare lot pentru care se depune oferta (se vor mentiona loturile pentru care se depune oferta). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, . Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Conf. art. 58-63 din LG 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
Dr.Ec. Dumitru Filipeanu Manager
Ec. Roxana Nicoleta AdamDirector Financiar-Contabil
Dr. Mitrofan CosticaDirector Medical
As, Liliana SargheAsistent SPCIN
As. Mareci TaniaAsistent dietetician
ing. Dan SiminSef Serv. A.A.T.I.
jr. Alina Elena PricopConsilier juridic
asist.Victorela VieriuAsistent Sef Unitate
ing. Smaranda Livia CojocaruInginer
ec. Radu CucuEconomist
ec. Cezar TifachiEconomist
dr. Gabriel Florin IosepCoordonator Sectie Clinica ATI
Dr. Dorin PulbereMedic specialist
Dr Dragos Viorel BarzuMedic primar
Ing.Oana ManolacheBioinginer medical
Mihaela GheorghiesMagazioner
Nota 1. Declaratia conform Art.60/Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Nota 2. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere (dupa caz), acordul de subcontractare (dupa caz) si angajamentul privind tertul sustinator (dupa caz). Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar primilor cinci operatori economici clasati in ordinea clasamentului (in conditiile in care exista cinci operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Nota 3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate la data prezentarii, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. DUAE se va depune in SEAP La fiecare lot pentru care se face oferta.
Nota 4. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Cerinta nr.1- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Mod de indeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv Certificatul constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, actualizat la data prezentarii, la solicitarea autoritatii contractante, doar de primii cinci operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat. Documentele cerute la Cerinta nr. 1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele cinci locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate la data prezentarii, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune (dupa caz) si de catre tertul sustinator.DUAE se va posta la fiecare lot pentru care se depune oferta
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Informatii generale privind media cifrei de afaceri intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mod de indeplinire: Completare DUAE (DocumentulUnic de Achizitie European), urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante si doar primilor cinci operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii trebuie sa declare cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sau de la infiintare pentru care exista exercitiu financiar incheiat (document probant). *Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata în limba româna a documentelor solicitate mai sus. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente în care cele nominalizate anterior nu sunt relevante.Documentele probante care pot justifica indeplinirea cerintei pot fi de exemplu bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2013, 2014, 2015) inregistrate la organele competente, sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta in sustinerea cifrei de afaceri Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta leu-alte valute este stabilit de B.N.R. pentru fiecare in parte. Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta leu-alte valute este stabilit de B.N.R. pentru fiecare in parte.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Dovada privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.
Conversia leu-valuta se va face prin raportare la cursul mediu stabilit de B.N.R. pentru anul in care a fost incheiat contractul. Solicitarea prezentarii dovezii unui contract/mai multor contracte care sa fi avut ca obiect furnizarea de produse similare celor supuse procedurii de achizitie publica, atesta faptul ca operatorul economic are experienta în furnizarea unor astfel de produse.Autoritatea contractanta urmareste diminuarea aparitiei oricarui risc de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasa a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit.
Cerinta nr.2-Informatii privind asocierea
Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere (dupa caz), acordul de subcontractare (dupa caz) si angajamentul privind tertul sustinator (dupa caz). Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar primilor cinci operatori economici clasati in ordinea clasamentului (in conditiile in care exista cinci operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Cerinta nr.3- Autorizatie sanitar-veterinara pentru sectiile de productie, depozite si pentru mijloacele de transport al alimentelor produse sau comercializate si ofertate, eliberata de ANSVSA, conform prevederilor OG nr. 42/2004, Legii nr. 215/2004( art. 18, 19 si urmatoarele), HG 1415/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente, emise in conform cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, conform principiului recunoasterii reciproce, valabile la data depunerii.*Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata în limba româna a documentelor solicitate mai sus. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente în cazul in care cele nominalizate anterior nu sunt relevante
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante si doar primilor cinci operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii clasati pe primele cinci locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor face dovada livrarii in ultimii 3 ani a unuia sau mai multor produse similare prin prezentarea de documente justificative ce pot fi certificate constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie/alte documente.DUAE se va posta la fiecare lot pentru care se depune ofertaMod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) , urmând ca documentul justificativ, respectiv Acordul de asociere sa fie prezentat odata cu depunerea DUAE, in conditiile existentei unui acord, la solicitarea autoritatii contractante, in forma legalizata, pentru primii cinci operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.DUAE se va posta la fiecare lot pentru care se depune ofertaMod de indeplinire: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE se va posta la fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele cerute vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
In cazul ofertelor de pret egale (doua sau mai multe oferte) si clasate pe acelasi loc modul de departajare intre oferte se va face prin reofertarea de preturi noi depuse in sistemul SEAP. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi in calitate de autoritate contractanta nu va proceda la actualizarea preturilor , cu respectarea prevederilor art. 28 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile uulterioare. * Toate preturile se exprima in lei, (fara TVA). Contractele subsecvente vor fi atribuite de catre autoritatea contractanta in functie de fondurile disponibile si necesitati. Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 precizam modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter . In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari operatorilor economici, respectand prevederile Art. 209/Legea 98/2016 si /HG 395/2016. Nota:"specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de SAU ECHIVALENT" (art.56 din Legea 98/2016).
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi - compartiment juridic
Adresa postala:  Str. Dr. I.Cihac nr. 30, Iasi , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700115 , Romania , Tel.  +40 232239408 , Fax:  +40 232270918 , Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
18.04.2017 09:03
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.