Căutare

Achizitie de Sistem interconectabil, modular de reactie in flux, microflux si pompa cu piston, controlabile prin software pentru realizarea de sisteme modulare de reactie in flux si microflux si Sistem electrospinning

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174735
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Petrea Liliana
Kogalniceanu nr.1
Cluj-Napoca 400084
România
   +40 264405300
   +40 264450675
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174735/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Numar anunt: 174735 / 19.04.2017
Denumire contract: Achizitie de Sistem interconectabil, modular de reactie in flux, microflux si pompa cu piston, controlabile prin software pentru realizarea de sisteme modulare de reactie in flux si microflux si Sistem electrospinning
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala:  Kogalniceanu nr.1 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400084 , Romania , Punct(e) de contact:  Petrea Liliana , Tel.  +40 264405300 , Email:  liliana.petrea@ubbcluj.ro , Fax:  +40 264450675 , Adresa internet (URL):  www.ubbcluj.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de Sistem interconectabil, modular de reactie in flux, microflux si pompa cu piston, controlabile prin software pentru realizarea de sisteme modulare de reactie in flux si microflux si Sistem electrospinning
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Chimicale
str. Arany Janos nr. 11
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT I. Sistem interconectabil, modular de reactie in flux, microflux si pompa cu piston, controlabile prin software pentru realizarea de sisteme modulare de reactie in flux si microflux -1 buc.,
LOT II. Sistem electrospinning-1 buc.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
LOT I. Sistem interconectabil, modular de reactie in flux, microflux si pompa cu piston, controlabile prin software pentru realizarea de sisteme modulare de reactie in flux si microflux -1 buc.,
LOT II. Sistem electrospinning-1 buc. parte integranta atasata documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 664, 537.39 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 4150 lei pentru LOT I, in cuantum de 2480 lei pentru LOT II, garantie care este irevocabila. Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire respectiv perioada de valabilitate a ofertei.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. ( se va completa Formularului nr.10din sectiunea Modele de formulare) 2. Virament bancar / ordin de plata în contul autoritatii contractante RO86TREZ2165005XXX006896, Trezoreria Cluj-Napoca; 3.Depunerea la casieria autoritatii contractante. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si va acoperi in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici asociati. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv minim 60 de zile. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Data de referinta la care se va face echivalenta lei/alta valuta comunicat de BNR va fi data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica Modul de constituire a garantiei de buna executie: - instrument de garantare - virament bancar - numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0, 5 % din pretul contractului) Restituirea garantiei de buna executie a contractului: - în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de receptie a produselor si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Competitivitate (POC) Proiect ID P_37_273
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de
rezidenta.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie
European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada
preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).
2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 Legea 98/2016, completand in acest sens formularul DUAE, precum si Declaratie
conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura - formularul nr. 4 din sectiunea Modele
de formulare atasate in SEAP, odata cu depunerea DUAE. Persoane cu functii de decizie sunt:
Rector Acad.Prof.Ioan Aurel Pop,
Prorector Prof.dr.Dan Lazar,
Prorector Prof.dr.Ioan Bolovan,
Prorector Prof.dr.Daniel David
Director General Ad-tiv.Ec.Ioan Neag,
Director General Adjunct Ec.Simona Tatomir,
Director financiar contabil Ec.Istvan Pusok,
Director proiect Prof.dr. Poppe Laszlo
Responsabil Proiect Conf.dr. Gabriel Katona
Prof.dr. Paizs Csaba
Responsabil financiar Ec.Cristina Costin
Sef Serviciu Achizitii Ing.Liviu Sava,
Sef Birou Achizitii Produse si Servicii Ec.Andrea Diana,
Consilier juridic Alexandru Brasoveanu,
Consilier Juridic Ana- Maria Spinean
Responsabil achizitie :Adm. patr. Liliana Petrea
Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa
aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de
calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196, alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin
(2) din H.G. 395/2016 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestarea formei de înregistrare profesionala a operatorului economic ofertant:
a) pentru persoane juridice/fizice române:
1) pentru persoane juridice
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial astfel incat informatiile cuprinse in acesta sa fie
valabile /reale la momentul prezentarii acestuia.
2) pentru persoane fizice
Autorizatie de functionare va fi valabila cu viza la zi, astfel incat acest document sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii
acestuia, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial , conform art.7 alin. (1) din O.U.G.Nr.44/2008 cu modificarile
si completarile ulterioare.
b) pentru persoane juridice /fizice straine:
Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de
rezidenta a ofertantului traduse în limba româna.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)
in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca
dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Conform art 196 al. 2 din Legea nr. 98/2016 si conform art. 132 alin 2 din HG 395/2016, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire si subcontractantilor, tertilor sustinator/i dupa caz, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare. DUAE se va depunde, dupa caz, si de catre subcontractanti, tertii sustinator.
Informatiile privind subcontractantii, precum si partea /partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze. Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative. Avand in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câstigator.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.2/L/POC/94/28.03.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect Imobilizarea la scara nano a enzimelor si procese microfluidice utilizate în sisteme biocatalitice – NEMSyB (ID P_37_273), derulat de achizitor în baza Contractului nr. 25/01.09.2016
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Competitivitate (POC)
VI.3)   Alte informatii
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul invitatiei de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice)
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNCS si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termen de depunere a contestatiei in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala:  str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Jud. Cluj , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400079 , Romania , Tel.  +40 264405300 , Fax:  +40 264592838
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
18.04.2017 08:16
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.