Căutare

medicamente oncologie

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174733
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Jur. Bogdan Vlad
B-DUL MARASTI 17
Bucuresti 011461
România
   +40 213111032
   +40 213111032
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Diverse medicamente  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174733/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Numar anunt: 174733 / 19.04.2017
Denumire contract: medicamente oncologie
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Adresa postala:  B-DUL MARASTI 17 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011461 , Romania , Punct(e) de contact:  Birou Achizitii Publice , Tel.  +40 213111032 , In atentia:  Jur. Bogdan Vlad , Email:  achizitii.elias@gmail.com , Fax:  +40 213111032 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara cu paturi
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
medicamente oncologie
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul SUUE
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 768, 816.8 si 2, 571, 361.2 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: vor fi incheiate contracte subsecvente lunar, in functie de necesitati si fondurile disponibile
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie medicamente oncologie, 2 loturi
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
"Nr. lot."Denumire produs"U.M."Cantitate/luna""Cantitate/ 24 luni"
minmaxminmax
1CISPLATINUM 1 MG/ML – 25 MLflacon5006001200014400
2PANITUMUMAB 20 MG/ML – 20 MLflacon1015240360
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 768, 816.8 si 2, 571, 361.2 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare conform art. 35 alin.3 lit a din HG 395/2016 - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP pana la data limita de depunere/primire a ofertelor, conf. art. 18 din HG 1660/2006.Valabilitatea garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Contul IBAN de garantii in care se poate face viramentul este RO79TREZ7015005XXX000135 deschis la Trezoreria Sector 1 Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 39 alin 2 si art. 40 din HG 395/2016
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National de Oncologie
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, de catre operatorii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restane la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz
Declaratie conf art.60/Legea 98/2016, care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Dimulescu Doina Ruxandra
Daniela Stefan
Jur. Bogdan VLAD
Dr. Cornelia NITIPIR
As. Farm. Marcela RADU
Farm. Florin DUMITRU
Ref. Monica MANOLACHE Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de de catre operatorii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:
- Autorizatia de punere pe piata pentru produsul oferit, valabila la data prezentarii - conform Legii 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare in baza Ordinelor MSF nr.263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar -Regulamentul (CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar, in special art.17 al.2.
- Autorizatie de distributie an-gros eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentulu si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor. Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii-Titlui XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie an-gros de medicamente de uz uman.
In cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de de catre operatorii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.05.2017 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 29.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
DUAE se poate accesa la adresa:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filterhttps://ec.europa.eu/tools/espdIn situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediulSEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi. Insituatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 3, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoaremai mica decat a ofetantantilor situati initial pe locul 2.In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 2, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantilor situati initial pe locul 1
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Adresa postala:  b-dul Marasti nr. 17, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  - , Romania , Tel.  +40 213111032 , Email:  achizitii.elias@gmail.com , Fax:  +40 213111032
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
14.04.2017 17:06
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.