Căutare

Achizitie produse fitosanitare, ingrasaminte chimice si materiale pentru pepiniere

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174757
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI, BULEVARDUL IULIU MANIU NR 401A, SECTOR 6
Bucuresti 061101
România
   +40 213186684
   +40 213186704
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Furtunuri   Produse agrochimice   Diverse tipuri de îngrăşăminte   Seminţe   Sârmă  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174757/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numar anunt: 174757 / 19.04.2017
Denumire contract: Achizitie produse fitosanitare, ingrasaminte chimice si materiale pentru pepiniere
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala:  DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI, BULEVARDUL IULIU MANIU NR 401A, SECTOR 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  061101 , Romania , Punct(e) de contact:  Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei , Tel.  +40 213186684 , In atentia:  Sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei , Email:  drdpb@andnet.ro , Fax:  +40 213186704 , Adresa internet (URL):  www.drdpb.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie produse fitosanitare, ingrasaminte chimice si materiale pentru pepiniere
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: loco beneficiar - S.D.N. Bucuresti Sud
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse fitosanitare, ingrasaminte chimice si materiale pentru pepiniere
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03111000-2 - Seminte (Rev.2)
24440000-0 - Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)
24450000-3 - Produse agrochimice (Rev.2)
44165100-5 - Furtunuri (Rev.2)
44333000-3 - Sarma (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexa la Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 48, 101.26 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
in cuantum de: 480 leiNote: GP va avea valabilitate minimum 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertei; GP se poate constitui prin:- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (Formularul nr. 1);- virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001 (RON); GP trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. La procedura online, dovada constituirii GP (indiferent de modalitatea de constituire) se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) de catre toti operatorii economici pana la data si ora limita de depunere a ofertelor; In cazul in care documentele privind GP sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea se vor posta obligatoriu in SEAP (scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa) insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare. Functie de modalitatea de constituire a acesteia, dupa caz, ofertantul va prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire, acesta urmand a fi incarcat in SEAP, scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa. Formularul se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie, conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III "Motive de excludere" – Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale" – subsectiunile:
-"Participarea la o organizatie criminala"
-"Coruptie"
-"Fraude"
-"Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste"
-"Spalare de bani sau finantarea terorismului"
-"Exploatare prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
-Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadru acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
-Alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III "Motive de excludere" – Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale" – subsectiunile:
-"Plata impozitelor"
-"Plata asigurarilor sociale".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A.Persoanele juridice române trebuie sa prezinte:
-Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat.
B.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Subcontractantului/Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza in conditiile legii de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - subsectiunile:
- "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu"
- "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale"
- "Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii"
- "Falimentul"
- "Insolventa"
- "Active administrate de lichidator"
- "Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei"
- "Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave"
- "Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice"
- "Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice"
- "Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile"
- "Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura". Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea „Formulare" din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), din Legea nr. 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum si alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadru fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care ofertele transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire.
Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care in cadru organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 5: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadru unei alte oferte.
Nota 6: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau
inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
Nota 7: In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Nota 8: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
IV. Persoanele ce detin functii de decizie din cadru Autoritatii contractante, precum si persoanele din cadru Autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
Stefan IONITA – Director General CNAIR, Ionut Laurentiu MASALA - Director General Adj. Directia Generala Economica si Financiara, Cristian ANDREI – Director Directia Mecanizare si Mentenanta, Horia Mihai NICOLAE - Director Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Silvia Ioana BARBULESCU – Sef Departament Licitatii si Contractare Venituri Proprii si B.S., Daniel-Augustin DINU – Director Regional, Mihai HULDUBAN - Director Adjunct Mentenanta, Sorin Daniel TANCU- Sef Departament Mentenanta, Daniela CRISTEA - Director Economic si Comercial, Ana Maria TANASE-LIESS - Inlocuitor Director Economic si Comercial, Ana-Nicoleta PETREA – Inlocuitor Director Economic si Comercial, Teodora Antoaneta DÎRDALA – Economist CFP, Marius Inocentiu COSTACHE - Economist CFP, Adi Constantin MORARU IORGA - Sef Serviciul Juridic, Silviu George PETRE – Inlocuitor Sef Serviciu Juridic, Roxana FONEA - Consilier juridic Serviciul Juridic, Adriana MIROSONICENCU - Consilier juridic Serviciul Juridic, Damian CHITUC - Consilier juridic Serviciul Juridic, Rodica Mihaela BRATU - Sef Serv Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Elena VOICU – Inginer Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Camelia BUCUR - Economist Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Codruta Adela FICIU - Inginer Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Gabriela SIMION - Inginer Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Carmen Ileana JIPA – Tehnician Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Florin DINICA – Inginer Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Bianca-Diana DOBRESCU – Jurist Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Aurelian-Adrian NICULESCU – Inginer Serv. Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Ion NICOLAE - Sef Serviciu Mentenanta Drumuri si Plan p.a., Victor Dan BABIUC - Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Gheorghe GARDIN - Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Mihai MOISE -Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Andrei PETRE -Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Ionela RADU -Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Polixenia LUPU - Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Luminita CALIN -Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, Florin RADU - Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan, George APOSTOL - Inginer Serviciul Mentenanta Drumuri si Plan.
Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator.
Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete, ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.
Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadru autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"
- subsectiunea "Inscrierea in Registrul Comertului"
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante:
- Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare;
Nota 1: Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Nota 3: In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Nota 4: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora.
Ofertantul va demonstra ca a livrat in *ultimii 3 ani, produse similare.
*Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.
Nota 1:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 -1 Euro = 4, 4446 Lei, 2015 -1 Euro = 4, 4450 Lei, 2016 -1 Euro = 4, 4862 Lei.
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.
Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota: 2
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota: 3
Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Dovada similitudinii produselor livrate in cadru contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI - continuare
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea “Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul Specificat”. - Prestarile de servicii/livrarea de produse similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora. Nota:Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Dovada similitudinii produselor livrate in cadru contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea “Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul Specificat”.Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", -partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selectie", Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea “Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul Specificat”, in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, documente justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind capacitatea tehnica). In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, Formularul nr. 6 prezentat in Sectiunea "Formulare" din Documentatia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea nr. 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, cu conditia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului. Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului. In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va cuprinde clauze care sa asigure autoritatea contractanta de indeplinirea obligatiilor asumate de tertul sustinator prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator/i, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A" Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nota 1: Conform art 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016- In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru produsele livrate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2017 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 19.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
1.Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf2.Durata contractului: 30 de zile de la data semnarii.3.Livrarea produselor se va face pe baza de comanda, conditie de livrare loco beneficiar - S.D.N. Bucuresti Sud, la, B-dul Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6, Bucuresti. 4.In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.5.In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.R.D.P. Bucuresti - Serviciul Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei
Adresa postala:  B-dul Iuliu Maniu 401A, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  061101 , Romania , Tel.  +40 213186704 , Email:  drdpb@andnet.ro , Fax:  +40 213186691
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 08:17
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.