Căutare

Servicii de defrisare –17.I Pregatirea terenului cu utilaje grele – Ste - Beipunar - DS Tulcea

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174769
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Benga George Catalin
PRIN DIRECTIA SILVICA TULCEA, Str. Isaccei, Nr. 25
Tulcea 820166
România
   +40 240517712
   +40 240516425
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de defrişare  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174769/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numar anunt: 174769 / 19.04.2017
Denumire contract: Servicii de defrisare –17.I Pregatirea terenului cu utilaje grele – Ste - Beipunar - DS Tulcea
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  PRIN DIRECTIA SILVICA TULCEA, Str. Isaccei, Nr. 25 , Localitatea:  Tulcea , Cod postal:  820166 , Romania , Punct(e) de contact:  Compartiment achizitii , Tel.  +40 240517712 , In atentia:  Benga George Catalin , Email:  achizitii@tulcea.rosilva.ro , Fax:  +40 240516425 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Tulcea
Adresa postala:  Str. Isaccei, Nr. 25 , Localitatea:  Tulcea , Cod postal:  820166 , Romania , Punct(e) de contact:  Compartiment achizitii , Tel.  +40 240517712 , In atentia:  Benga George Catalin , Email:  achizitii@tulcea.rosilva.ro , Fax:  +40 240516425
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala:  . , Localitatea:  . , Cod postal:  . , Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
www.e-licitatie.ro (SEAP)
Adresa postala:  . , Localitatea:  . , Cod postal:  . , Romania
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de defrisare –17.I Pregatirea terenului cu utilaje grele – Ste - Beipunar - DS Tulcea
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: DIRECTIA SILVICA TULCEA:
Ocolul Silvic Stejaru
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77211300-5 - Servicii de defrisare (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 103, 394.9 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare: 940, 00 lei, Perioada de valabilitate a garantiei: 60 zile DE LA TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR. Forma de constituire a garantiei de participare: Art. 36. - (1) Garantia de participare se constituie în temeiul art. 36 alin. (1) din HG 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, astfel: 1) - ordin de plata cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pâna la DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR (contul DS Tulcea: RO53 RZBR 0000 0600 0035 2810 deschis la RAIFFEISEN BANK TULCEA) sau 2) - depunere la casieria autoritatii contractante (Directia silvica sau ocoale), daca garantia de participare este mai mica de 5.000 de lei; 3) - scrisoare de garantie bancara sau scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari – se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Dovada constituirii garantiei de participare se va face în temeiul art. 36 alin. (7) din HG 395/2016 prin prezentarea documentului doveditor în original cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ” Garantie de participare ” impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor. Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului , fara TVA. Aceasta se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei în numerar. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie a serviciilor (Proces verbal de receptie fiala) care fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1.• Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat etc.) RESTANTE la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
In vederea completarii acestei declara?ii precizam ca persoanele cu func?ii de decizie din cadrul entita?ii contractante sunt: Paula Enescu - Director, Costel Petcu - Director tehnic, Carmen Benga - Director economic, Felicia Apahidean - consilier juridic, Daniela Nadrag-Mocanu - economist, Ionica Vatra – responsabil fond forestier, Marius Condac – responsabil paza ?i protec?ia padurilor, ?imonescu Marian – responsabil fond forestier, Anton Daniel Suciu – responsabil regenerarea padurilor, pepiniere, terenuri degradate, Paul Lupu – responsabil investi?ii, Cosmin Istudor - responsabil regenerarea padurilor, George Catalin Benga - responsabil achizi?ii.
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii
contractante. Potrivit Codului silvic – legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 30 – alin. (5), Lucrarile de regenerare, întretinere a
semintisurilor si plantatiilor se realizeaza de catre persoane juridice atestate în conditiile legii.
În acest sens, Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta,
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC
din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC si
“prezentarea documentului Certificat de atestare conform Art. 30 – alin. (5) din Codului silvic – legea 46/2008 cu modificarile si completarile
ulterioare “ , sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator si prezentarea documentului Certificat de arestare conform Art. 30 – alin. (5) din
Codului silvic – legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, TREBUIE SA FIE VALABILE LA LA MOMENTUL PREZENTARII
ACESTORA.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie pe ultimii trei an.
- Prezentare informatii privind situatia economico-financiara.
Nivelul minim al cifrei de afaceri medie pe ultimii trei ani este urmatorul: 103.400, 00 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte billant/ raport audit/ ORICE DOCUMENT relevant pentru sustinerea cifrei de afaceri doar la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind capacitatea tehnica.
- Lista principalelor servicii PRESTATE in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim: 36.190, 00 lei, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Informatii privind personalul. - Prezentare declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Prezentare declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Pentru indeplinirea contractului este necesar ca operatorul economic sa detina sub orice forma (proprietate, inchiriere sau orice forma de punere la dispozitie) o gama de utilaje si instalatii minim cerintelor din caietul de sarcini in functie de tehnologia ofertata, dupa cum urmeaza:
TDcrSD45D
- 1 tractor pe senile (buldozer) sau pneuri cu lama frontala pentru evacuarea resturilor de material lemnos
- 1 tractor de minim 150 CP
- 1 burghiu pentru distrugerea cioatelor
- 1 tocator de vegetatie lemnoasa
- 1 scarificator de desfundat la 60 cm
- 1 plug de desfundat la 45 cm
- 1 disc greu pentru discuirea araturii de desfundare
TDcrMf45
- 1 tractor pe senile (buldozer) sau pneuri cu lama frontala pentru evacuarea resturilor de material lemnos
- 1 tractor de minim 150 CP
- 1 burghiu pentru distrugerea cioatelor
- 1 tocator de vegetatie lemnoasa
- 1 utilaj tip freza pentru mobilizarea terenului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte CERTIFICATE/DOCUMENTE doar la solicitarea autoritatii contractante.Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 70 % 70
Descriere: Componenta financiaraPretul cel mai scazut, exprimat în lei, notat Pm va primi 70 puncte. Celelalte oferte vor primi pentru pret un punctaj calculat dupa formula: Punctaj pret = (Pm/Pi) x 70, unde Pi este pretul din oferta respectiva, exprimat în lei. Preturile se preiau din ofertele financiare corespunzatoare fiecarui santier în parte.
2. Calitatea tehnologica 20 % 20
Descriere: Fiind un factor care prin procesul tehnologic trebuie sa asigure nivelul cel mai ridicat de calitate, au fost fundamentate doua tehnologii de lucru pentru care s-au stabilit în functie de nivelul de calitate asigurat, urmatoarele note: Tehnologia nr.1 TDcrSD45D , fiind tehnologia care asigura cel mai înalt nivel de calitate se acorda nota 10, T = 10; Tehnologia nr. 2 TDcrMf45 , fiind tehnologia care asigura un nivel mai redus de calitate se acorda nota 5, T = 5; Oferta care prezinta tehnologia (T) cu cea mai mare nota va primi 20 puncte. Tehnologiile ofertate se preiau din propunerile tehnice corespunzatoare fiecarui santier în parte.
3. Impact asupra mediului 10 % 10
Descriere: Impactul asupra mediului a fost stabilit ca urmare a repercusiunilor pe care le au tehnologiile admise asupra mediului înconjurator. Astfel, tehnologia cu cel mai mic impact negativ asupra mediului, respectiv “Prietenos cu mediul” primeste nota 10, iar urmatoarea tehnologie care are un impact negativ mai mare pentru mediu primeste nota 5: TDcrSD45D - M = 5 TDcrMf45 - M = 10 Oferta care prezinta tehnologia cu cel mai mic impact negativ asupra mediului, va primi 10 puncte.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. - Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii formularului on-line prin intermediul site-ului - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va complete DEAU in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor).
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101 din 2016 - Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Directiei Silvice Tulcea
Adresa postala:  Str. Isaccei, Nr. 25 , Localitatea:  Tulcea , Cod postal:  820166 , Romania , Tel.  +40 240517712 , Email:  office@tulcea.rosilva.ro , Fax:  +40 240516425
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 12:35
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.