Căutare

Reparare si intretinere a osiilor prin inlocuire roti monobloc si rulmenti pe fusurile de osie la masina de profilat prisma de balast tip Plasser&Theurer SSP 2005 SWR - Sucursala Regionala CF Cluj (Sectoriale)

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174779
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Aron Pop
Sucursala Regionala CF Cluj, Piata Avram Iancu, nr. 17
Cluj-Napoca 0400117
România
   +40 264598869
   +40 264598869
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor montate cu roţi la locomotive  

Textul original

      
Anunt de participare (sectoriale) numarul 174779/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar anunt: 174779 / 19.04.2017
Denumire contract: Reparare si intretinere a osiilor prin inlocuire roti monobloc si rulmenti pe fusurile de osie la masina de profilat prisma de balast tip Plasser&Theurer SSP 2005 SWR - Sucursala Regionala CF Cluj
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Cluj, Piata Avram Iancu, nr. 17 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  0400117 , Romania , Punct(e) de contact:  Aron Pop , Tel.  +40 264598869 , Email:  Aron.Pop@cfr.ro , Fax:  +40 264598869 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reparare si intretinere a osiilor prin inlocuire roti monobloc si rulmenti pe fusurile de osie la masina de profilat prisma de balast tip Plasser&Theurer SSP 2005 SWR - Sucursala Regionala CF Cluj
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sectia de Reparatii Linii si Utilaje Cluj - Strada Garii nr. 8, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Inlocuirea rotilor monobloc ale masinii de profilat tip SSP 2005 SWR ( 4 bucati cu diametru de 920mm) cu roti noi, inclusiv dezansamblarea/ansamblarea partilor componente montate pe osii (atac de osie, cutii de rulmenti, inele interioare rulmenti, etc)
-Inlocuirea rulmentilor de pe fusurile de osii cu rulmenti noi, cu aceleasi caracteristici
-Inlocuirea rotilor monobloc ale vagonului masinii de profilat, etc.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50221300-3 - Servicii de reparare si de intretinere a osiilor montate cu roti la locomotive (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Reparare si intretinere a osiilor prin inlocuire roti monobloc si rulmenti pe fusurile de osie la masina de profilat prisma de balast tip Plasser&Theurer SSP 2005 SWR, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini nr.43D/159/14.03.2017.
Valoarea estimata fara TVA: 345, 437 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul entitatii contractante (CNCF « CFR » SA prin Sucursala Regionala CF Cluj CUI 15586731) sau printr-un instrument de garantare bancara emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor, în cuantum de:3.400 lei, pentru o perioada de cel putin 90 de zile, egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare constituita prin virament bancar se va depune in contul RO37 BPOS 1340 2785 144R OL01 deschis la Banc Post Cluj. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul stabilit de Banca Nationala a României la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Dovada garantiei de participare se va atasa in SEAP, indiferent de modul de indeplinire. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul stabilit de Banca Nationala a României la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzând astfel suma constituita atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de buna executie va fi de 5% din pretul contractului de prestari servicii, fara TVA. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului. Garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cf art.45 alin (3) HG 394/2016 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta cf art 46 alin (1) HG 394/2016. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct, la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0.5 % din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui în perioada de valabilitate a ofertei în termen de 5 zile de la semnarea contractului seubsecvent de ambele parti. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectând cond. prevazute la art.47 din HG nr.394/2016 . Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie în conformitate cu prevederile art.48 alin(2) din HG.nr.394/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii, PAAS initial 2017, pozitia 2.B.2.4.39.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Se va prezenta DUAE - conform art.202 alin.1 din Legea 99/2016- accesand unul din urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016, se solicita prezentarea declaratiei (Anexa 8 din modele de formulare) odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Precizam in cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. Regionala CF Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire): Cesa Petru - director, Buhai Eliza Mihaela - director adj. economic, Pacurar Stefan - sef divizie linii, Pop Aron - sef serviciu ach. publice, Chioreanu Daniela - sef oficiu juridic, Anisorac Vasile - sef serviciu mecanizare, Filip Cornel - sef sectie SRU, Sfarloaga Radu, Harangus Daniel, Pop Monica, Filip Olimpia, Marginean Camelia, Cosma Mariana, Borza Felicia, Muresan Otilia, Galis Viorica, Ciont Corina Daniela, Banc Ionela, Baziliu Viorica, Tulea Alina, Pop Anisoara.
Documentele justificative - orice document considerat edificator din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi de ex.:certificate constatatoare din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de respectiva - urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator), urmand ca documentul justificativ, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial sau pentru ofertantii care sunt persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta (in traducere autorizata) sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
2. Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana – AFER insotita de Agrement Tehnic pentru tipul de reparatie supus achizitiei, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000 (art. 1, 2 alin.3 si art. 7) si a HG nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane [art.1 alin.(2)], valabile la data prezentarii.
Ofertantii straini care nu detin autorizari / agremente / omologari AFER valabile la momentul prezentarii, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copii traduse de un traducator autorizat).
Nota 1: În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere ca o va executa, daca partea respectiva necesita aceasta certificare. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Notificarii nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatie de furnizor feroviar / agrement tehnic / certificat de omologare tehnica feroviara eliberate de AFER dupa caz, sau in situatia ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Ofertantul va prezenta ca dovada experientei necesare pentru prestarea contractului o lista a principalelor servicii similare cu obiectul procedurii prestate în ultimii 3 ani; lista va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a executat:
- servicii similare cu obiectul procedurii prestate in valoare individuala / cumulata de minim 340.000 lei
- Ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul/invitatia), chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data.
Pentru sustinerea experientei similare, contractele prezentate vor fi insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor (copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul de pe parti relevante din contracte, procese verbale de receptie la terminarea serviciilor sau recomandare din partea beneficiarilor, documente constatatoare sau alte documente din care sa rezulte ca prestarea serviciilor a fost efectuta la un standard de calitate corespunzator si au fost duse la bun sfarsit).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative ( orice documente considerate relevante pentru certificarea prestarii serviciilor si modul lor de indeplinire) sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind proportia în care contractul de executie de lucrari urmeaza sa fie îndeplinit de subcontractanti. De retinut ca, în cazul în care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie sa se completeze un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti. Subcontractantul propus poate fi inlocuit o singura data in cazul in care entitatea contractanta constata ca acesta nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca. În cazul în care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE(ofertant si subcontractant), urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conform notificarii nr.256/08.12.2016 se solicita ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.
Tert sustinator (daca este cazul). În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului/candidatului. Pentru îndeplinirea cerintei ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei/persoanelor respective, prin care aceasta/acestea confirma faptul ca va/vor pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana/persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.177, 178, 180 din legea 99/2016. In situatia in care operatorul economic uzeaza de sustinerea unui/unor tert/terti operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE(ofertant si tert sustinator), urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/terti sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. Conform notificarii nr.256/08.12.2016, se solicita ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator.
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, pentru activitatile ce fac obiectul contractului. În cazul în care un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractanta sau nu are posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în masura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii sau, dupa caz, al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractanta, valabil la momentul prezentarii în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.( conf. Art 195 din Legea 99/2016). În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. Nota: Documentele privind standardele de asigurare a calitatii si mediului nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa initial DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative pot fi: - dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2001 sau echivalent - Dovada implementarii unui sistem de management de mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.05.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2017 16:00
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european(DUAE) accesand unul din urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. - Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata câstigatoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. - În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conf. cu prev. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contract. de achiz. publica, a contract. sectoriale si a contract. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org. si funct. CNSC
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionala CF Cluj
Adresa postala:  Piata Avram Iancu, nr.17 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400117 , Romania , Tel.  +40 264430468 , Email:  daniela.chioreanu@cfr.ro , Fax:  +40 264430468
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 14:39
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.