Căutare

Acord cadru servicii medicale si de medicina muncii-DS Bacau

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174746
   Aprilie 20, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Serviciului Achizitii
prin DIRECTIA SILVICA BACAU
Bucuresti 70164
România
   +40 213171005
   +40 213169745
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii de medicina muncii  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174746/19.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numar anunt: 174746 / 19.04.2017
Denumire contract: Acord cadru servicii medicale si de medicina muncii-DS Bacau
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  prin DIRECTIA SILVICA BACAU , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  70164 , Romania , Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii , Tel.  +40 213171005 , In atentia:  Serviciului Achizitii , Email:  daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax:  +40 213169745 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala:  sat Lilieci, comuna Hemeius (Parc Dendrologic), jud. Bacau , Localitatea:  Hemeius , Cod postal:  607235 , Romania , Punct(e) de contact:  comp. Achizitii , Tel.  +4 0234588959 , In atentia:  ing. Adelin Gradinaru , Email:  office@bacau.rosilva.ro , Fax:  +40 234519348 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru servicii medicale si de medicina muncii-DS Bacau
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: D.S. Bacau si subunitatile acesteia
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 391,813 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui anual, sau in cazul in care apar modificari cantitative si se consuma mai repede se vor incheia la terminarea valorii
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru servicii medicale si de medicina muncii conform cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 391,813 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 3800 lei, defalcat pe loturi conform Anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) din H.G. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul “Scrisoare de garantie”. În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garan?iei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garan?iei într-unul din conturile RO11 RZBR 0000 0600 0070 7034 SAU RO20 BRDE 040S V184 0115 0400 - în LEI, deschise la Raiffeisen Bank si BRD sucursala Bacau. Dovada constituirii garan?iei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garan?ie de participare” împreuna cu DUAE si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Se prezinta DUAE. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 ;
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
2-cazierul judiciar al operatorului economic si a membrilor organului de admistrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166 alin(2), art.167 alin(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
4-alte documente edificatoare, dupa caz
Cerinta 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.58-60 din Legea nr.98/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul DS Bacau sunt:Ghelasa Viorel, Manaila Gheorghe, Tabacaru Ion, Popa Neculai, Dudas Carmen, Caliap Animaria, Szabo Bondalici Alexandru, Matache Ion, Iftime Marius- Daniel, Rusu Melania, Dumitru Ionel, Burghelea Oliver, Ojog Ana-Maria, Arsinte Neculai, Radu Nicolae, Bitir Ioan, Vrinceanu Madalin, Gradinaru Adelin.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la data limita a depunerii ofertelor, de catre orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator.
Nota:In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatile prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Document obligatoriu: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Justificare: Cerinta a fost impusa în virtutea art. 173 din Legea nr.98/2016.
Pentru lotul nr. 1
Cerinta nr.2.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina urmatoarele documente:
- certificat de inregistrare emis de Directia de Sanatate Publica, din care reiese ca desfasoara activitate autorizata de medicina muncii conform OG 124/1998 art. 5
- autorizatie Sanitara de functionare emis de Directia de Sanatate Publica, din care sa reiasa ca desfasoara activitate autorizata de medicina muncii conform anexei 1 la ORD Ministerului Sanatatii nr 240/2004.
- certificat de agreere emis de Ministerul Transporturilor pentru examinari medicale /psihologice pentru personalul cu atributii în siguranta transporturilor sau contract de colaborare cu o unitate care detine certificat conform anexei la Ordinul Ministrului Transportului si Infrastructurii nr. 769/2011
- documente care sa ateste capacitatea legala pentru efectuarea investigatiilor medicale pentru eliberarea fisei medicale port-arma sau contract de colaborare conform art 14 alin 5 din legea 295/2004
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3058 din 12.03.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate mai sus cu privire la tertul sustinator. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. În cazul si în masura în care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante în mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile în mod gratuit, nu se vor mai solicita acele documente justificative
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr.101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala:  sat Lilieci, comuna Hemeius(Parc Dendrologic), judetul Bacau , Localitatea:  Hemeius , Cod postal:  607237 , Romania , Tel.  +40 234588959 , Email:  office@bacau.rosilva.ro , Fax:  +40 234519348 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
18.04.2017 13:08
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.