Căutare

servicii de elaborare ghiduri si organizare evenimente pentru proiectul ”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului în scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174783
   Aprilie 21, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Marilena Tuta
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
Bucuresti 040129
România
   +40 3163704
   +40 3163704
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Servicii pentru evenimente   Servicii de tipărire şi de livrare   Servicii de elaborare de studii  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174783/20.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Ministerul Mediului
Numar anunt: 174783 / 20.04.2017
Denumire contract: servicii de elaborare ghiduri si organizare evenimente pentru proiectul ”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului în scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului
Adresa postala:  B-dul Libertatii nr. 12, sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040129 , Romania , Punct(e) de contact:  Marilena Tuta , Tel.  +40 3163704 , Email:  marilena.tuta@mmediu.ro , Fax:  +40 3163704 , Adresa internet (URL):  www.mmediu.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de elaborare ghiduri si organizare evenimente pentru proiectul ”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului în scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de elaborare ghiduri si organizare evenimente pentru proiectul ”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului în scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
servicii de elaborare ghiduri si organizare evenimente pentru proiectul ”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunatatirii capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului în scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19
Valoarea estimata fara TVA: 2, 226, 660 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Se solicita garantie de participare cf.art 35 alin(2) din HG 395/2016 Garantia de participare va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile), si se va constitui în valoare de 22266.6 lei (1% din valoarea estimata a contractului). Garantia de participare se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa cuprinda obligatoriu prevederile art. 36 alin. (1) – (5) si (7) si art. 37 alin. (1) din HG nr. 395/2016. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda decat in lei, echivalenta lei/alta valuta va fi efectuata la cursul publicat de BNR cu 5 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa în alta limba decât limba romana va fi însotita de traducerea autorizata în limba romana. Dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, pana la data si ora-limita limita de depunere a ofertelor . Plata se face în contul AC: RO56TREZ7005005XXX000223, CIF 16335444 deschis la ATCPMB. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului încheiat. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.40 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Nota:
În cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie îndeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, daca exista.
La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, la momentul prezentarii acestora;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
-documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese, cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii, completata in conformitate cu FORMULARUL nr.1.
Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator)
Persoanele cu functie de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Daniel Constantin - viceprim-ministru, ministrul mediului, Lilian Onescu – secretar general, Cristina Manuela Ungureanu - director, Cristina Mezdrea- director delegat, Dorina Mocanu - director general, , Aureliu Dumitrescu - Consilier superior-Manager proiect, Mihaela Macelaru - Consilier superior- Asistent manager, Simona Pana- Consilier Principal, Responsabil financiar, Camelia Hintea- Consilier superior, Responsabil tehnic, Ana Maria Tudose - Consilier superior Responsabil tehnic, Iliuta Paraschiv- Consilier superior Responsabil tehnic, Marilena Tuta- Consilier superior, Responsabil achizitii.
Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. În conformitate cu prevederile art. 173 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare, de atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni, se vor depune in oricare din formele: original/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta principalele servicii de elaborare de ghiduri/metodologii/instructiuni si organizare de evenimente prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în valoare cumulata de cel putin 2 milioane de lei.
Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala
Ofertantul va prezenta odata cu DUAE o Declaratie tert sustinator tehnic si/sau Declaratie tert sustinator profesional
Informatii privind subcontractarea
Ofertantul va prezenta odata cu DUAE un Acord de subcontractare, daca este cazul
Informatii privind asocierea
Ofertantul va prezenta odata cu DUAE un Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, daca este cazul.
Implementarea la nivelul operatorului economic a standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 prin - Certificarea standardului ISO 9001 în domeniul calitatii sau echivalent pentru servicii de elaborare de studii/ ghiduri/metodologii/instruc?iuni, valabil la data prezentarii, sau orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Nota: În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea/activitatea aferenta contractului pe care o indeplineste.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar sau o declaratie a operatorului economic, în cazul în care din motive obiective acesta nu are posibilitatea de a obtine certificarea/confirmarea prestarii serviciilor din partea beneficiarului.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Declaratia tert sustinator tehnic si/sau Declaratia tert sustinator professional si prin completarea DUAE.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Acordul de subcontractare si prin completarea DUAE.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere si prin completarea DUAE.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere Punctaj maxim
1. Pretul ofertei 40 % 40
Descriere: Componenta financiara
2. Experienta expertilor cheie în domeniile necesare realizarii serviciilor 30 % 30
Descriere: componenta tehnica
3. Metodologia de implementare a contractului, precum si planificarea resurselor umane si a activitatilor 30 % 30
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.05.2017 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3)   Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, in vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati acestia vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si: https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 8 alin(1) lit a) din Legea nr.101/2006
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Investitii si Achizitii
Adresa postala:  Bd.Libertatii nr.12, sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  040129 , Romania , Tel.  +40 213163704 , Email:  marilena.tuta@mmediu.ro , Fax:  +40 213163704 , Adresa internet (URL):  www.mmediu.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 16:23
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.