Căutare

ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII DE CONEXIUNE INTERNET DE MARE CAPACITATE

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174781
   Aprilie 21, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Cristina Marmandiu
Splaiul Independentei 323A, sector 6, Bucuresti
Bucuresti OP16, CP455
România
   +40 212022668
   +40 212234150
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Furnizori de servicii de internet (ISP)  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174781/20.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0319 Bucuresti
Numar anunt: 174781 / 20.04.2017
Denumire contract: ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII DE CONEXIUNE INTERNET DE MARE CAPACITATE
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0319 Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei 323A, sector 6, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  OP16, CP455 , Romania , Punct(e) de contact:  Cristina Marmandiu , Tel.  +40 212022668 , Email:  cmarmandiu@stsnet.ro , Fax:  +40 212234150 , Adresa internet (URL):  http://www.sts.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII DE CONEXIUNE INTERNET DE MARE CAPACITATE
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 14 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 576,000 EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor încheia în functie de necesitatile si fondurile disponibile ale autoritatii contractante.În principiu, pe parcursul derularii acordurilor-cadru se vor atribui câte 5 (cinci) contracte subsecvente pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza:-Contract subsecvent nr. 1 – 01.07-31.12.2017-Contract subsecvent nr. 2 – 01.01-31.12.2018-Contract subsecvent nr. 3 – 01.01-31.12.2019-Contract subsecvent nr. 4 – 01.01-31.12.2020-Contract subsecvent nr. 5 – 01.01-30.06.2021Valoarea estimata a Acordului-cadru:- pentru lotul 1 – minim 62.400 euro fara TVA - maxim 192.000 euro fara TVA- pentru lotul 2 – minim 62.400 euro fara TVA - maxim 192.000 euro fara TVA- pentru lotul 3 – minim 62.400 euro fara TVA - maxim 192.000 euro fara TVAValoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipeaza a se atribui:- pentru lotul 1 – minim 15.600 euro fara TVA – maxim 48.000 euro fara TVA- pentru lotul 2 – minim 15.600 euro fara TVA – maxim 48.000 euro fara TVA- pentru lotul 3 – minim 15.600 euro fara TVA – maxim 48.000 euro fara TVA.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta în prestarea de servicii de Internet de mare capacitate pentru perioada 01.07.2017 – 30.06.2021.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72411000-4 - Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime de SERVICII DE CONEXIUNE INTERNET DE MARE CAPACITATE care ar putea fi solicitate:
a)pe durata acordului-cadru:
-pentru Lotul I - Conexiune permanenta 1 Internet internationala TIER 1, de mare capacitate: cantitatea minima estimata - o conexiune de 3 Gbps pentru o perioada de 48 luni, cantitatea maxima estimata - o conexiune de 10 Gbps pentru 48 luni.
-pentru Lotul II - Conexiune permanenta 2 Internet internationala TIER 1, de mare capacitate: cantitatea minima estimata - o conexiune de 3 Gbps pentru o perioada de 48 luni, cantitatea maxima estimata - o conexiune de 10 Gbps pentru 48 luni.
-pentru Lotul III - Conexiune permanenta 3 Internet internationala TIER 1, de mare capacitate: cantitatea minima estimata - o conexiune de 3 Gbps pentru o perioada de 48 luni, cantitatea maxima estimata - o conexiune de 10 Gbps pentru 48 luni.
b) în cadrul unui contract subsecvent:
-pentru Lotul I - Conexiune permanenta 1 Internet internationala TIER 1, de mare capacitate: cantitatea minima estimata - o conexiune de 3 Gbps pentru o perioada de 12 luni, cantitatea maxima estimata: o conexiune de 10 Gbps pentru o perioada de 12 luni.
-pentru Lotul II - Conexiune permanenta 2 Internet internationala TIER 1, de mare capacitate: cantitatea minima estimata - o conexiune de 3 Gbps pentru o perioada de 12 luni, cantitatea maxima estimata: o conexiune de 10 Gbps pentru o perioada de 12 luni.
-pentru Lotul III - Conexiune permanenta 3 Internet internationala TIER 1, de mare capacitate: cantitatea minima estimata - o conexiune de 3 Gbps pentru o perioada de 12 luni, cantitatea maxima estimata: o conexiune de 10 Gbps pentru o perioada de 12 luni.
Cantitatile mai sus mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv solicitate urmând a fi mai mici sau mai mari în functie de necesitatile AC de la momentul atribuirii contractelor subsecvente si creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: 576,000 EUR
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
nu se solicita. Cuantumul GBE va fi de 2% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se va constitui în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii, prin una din urmatoarele modalitati:a) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea în conditiile legii, valabil pe toata durata contractului conform Formularului nr. 5;b) prin virament bancar.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.Se va încarca în SEAP F2.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, care determina excluderea din procedura de atribuire.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte). Înainte de atribuirea acordului-cadru, AC va solicita ofertantilor clasati pe primele 14 locuri în clasamentul intermediar sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza faptul ca poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016 cu modificarile ulterioare privind achizitiile publice;
4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare privind achizitiile publice.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens
Nota: Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.
Atentie:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, în sensul prevederilor art. 60 si art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, vor fi mentionate la nivelul fisei de date a achizitiei, astfel: dl Opris Marcel – directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, dl. Ignatescu Dragos – împuternicit sef al UM 0319 Bucuresti, doamna Sarateanu Manuela – loctiitor al sefului UM 0319 Bucuresti si dl. Buciu Adrian împuternicit loctiitor al sefului UM 0319 Bucuresti. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorul economic ce participa la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru/contractelor subsecvente si care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.
Operatorul economic trebuie sa detina autorizatie emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) din care sa reiasa în mod clar faptul ca ofertantul are dreptul de a presta servicii INTERNET.
În conformitate cu prevederile art. 6 si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa faca dovada ca este autorizat sa presteze serviciile de internet.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, se va completa si prezenta DUAE.
Înainte de atribuirea acordului-cadru, AC va solicita ofertantilor clasati pe primele 14 locuri în clasamentul intermediar sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Se vor solicita urmatoarele documente justificative din care sa reiasa capacitatea fiecarui operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activitatile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementarii acordului-cadru si a contractelor subsecvente:
1. pentru persoanele juridice române: certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora.
2. pentru persoanele juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
3. pentru persoanele fizice române/straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica autorizata, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
4. Autorizatia (certificatul) emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) din care sa reiasa în mod clar faptul ca ofertantul are dreptul de a presta servicii INTERNET.
Persoanele juridice straine: se vor solicita documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta din care sa reiasa faptul ca ofertantul are dreptul de a presta servicii INTERNET.
Nota: Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 26.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
1. Elementul care va face obiectul reluarii competitiei va fi “pretul”, iar criteriul de atribuire va fi “pretul cel mai scazut” pentru fiecare conexiune în parte.Procedura de reluare a competitiei în vederea atribuirii contractelor subsecvente este prezentata detaliat în Caietul de sarcini, cap 1. 2. Departajarea ofertelor cu preturi egale: Daca în urma reluarii competitiei doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret (cel mai scazut) pentru aceeasi conexiune, AC va solicita numai acestora depunerea de noi oferte de pret, în plic închis. Ofertantii respectivi nu vor avea decât dreptul de a îmbunatati pretul ofertat anterior.3. Elemente de confidentialitate: Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala conform legislatiei aplicabile. 4. AC va încheia câteun acord-cadru pentru fiecare lot cu toti operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile.5. AC are dreptul sa solicite în original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta forma.6. Conform prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, AC poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.7. Operatorii economici interesati sa participe la procedura pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac este cele prevazute la art. 6 si art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE – UM 0319 BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060044 , Romania , Tel.  +40 212022575 , Email:  cmarmandiu@sts.ro , Fax:  +40 212234150 , Adresa internet (URL):  www.sts.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 15:03
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.