Căutare

Acord cadru de furnizare proteze ortopedice

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174768
   Aprilie 21, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   MIHAI LUPASCU
B-dul Corneliu Coposu nr. 2 - 4
Sibiu 550245
România
   +40 269215050
   +40 269215434
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Proteze ortopedice  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174768/20.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Numar anunt: 174768 / 20.04.2017
Denumire contract: Acord cadru de furnizare proteze ortopedice
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Adresa postala:  B-dul Corneliu Coposu nr. 2 - 4 , Localitatea:  Sibiu , Cod postal:  550245 , Romania , Punct(e) de contact:  MIHAI LUPASCU , Tel.  +40 269215050 , Email:  scjsib@yahoo.com , Fax:  +40 269215434 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Clinic Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare proteze ortopedice
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul SCJU Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 743, 422 si 5, 486, 314 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial sau semestrial, in functie de solicitari si de fondurile
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de proteze ortopedice. Toate detaliile legate de cantitati, valori estimate, garantii de participare se regasesc in tabelul incarcat in sectiunea-Documentatie, clarificari, decizii si in Anexa B-Loturi.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33183200-8 - Proteze ortopedice (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Toate detaliile legate de cantitati, valori estimate, garantii de participare se regasesc in table proteze ortopedice, incarcat in sectiunea-Documentatie, clarificari, decizii si in Anexa B-loturi.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 743, 422 si 5, 486, 314 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare nu poate depasi 1% din valoarea estimata a acordului cadru/lot ce urmeaza a fi atribuit. Garantia de participare este detaliata in tabelul ex-cel incarcat in sectiunea - Documentatie, clarificari, decizii si in Anexa B-loturi. Aceasta se constituiein conf. cu prevederile art 36 din HG 395/2016. Garantia de participare poate fi constituita si in alta valuta, la cursul BNR, din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contulRO57TREZ5765006XXX011238 - Trezoreria Sibiu, CIF 4240898. Garantia de participare se poate constitui si prin depunere in numerar la casieria autoritatii contractante, a sumelor corespunzatoare a fiecarui lot, conf. prevederile art 36 din HG 395/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei departicipare se va efectua neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie se va constitui pentru fiecare lot in parte, in procent de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui lot. Modul de constituire:- in conformitate cu prevederile art 40 din HG 395/2016;- se va constitui in max 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent da catre ambele parti
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.N.U.A.S.S (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, cf prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:
- Membrii cu functii de decizie
Manager interimar: ec. Adrian Ioan Bartos
Director Medical interimar: dr. Calin Cipaian
Director Financiar contabil: ec.Mirela Tataru
Director Ingrijiri: as. Andrei Mihu
- Comisia de evaluare
Presedinte: dr. Teodor Stanciu
Membrii: dr. Mihai Roman
ing. Mihai Lupascu - responsabil de procedura;
Membru de rezerva: jr.Laura Radac Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile cae fac obiectul acordului cadru. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus:
- certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va completa DUAE. Conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016.
- avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii - ANMDM. Conform art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016.
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Documentele solicitate in sustinerea cerintelor de mai sus, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi scanate si incarcate in SEAP.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN
ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de
certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE. Documentele solicitate in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei - acorduri cadru, contracte, procese-verbale de receptie.Se va completa DUAE. Documentele solicitate in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 25.05.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea „loturi/intrebari”, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau, in caz de mentinere a egalitatii, pana la stabilirea unui castigator, iar in cazul in care nu se poate stabili nici un castigator, procedura se va anula. Conform legii 98/2016 , ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European). Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana , la adresa de internet dedicata -https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter-https://ec.europa.eu/tools/espd - Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse , conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. Solicitarile de clarificari vor fi transmise on line.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 6 si art 8, din Legea 101/2016
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic si relatii publice al SCJU Sibiu
Adresa postala:  b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4. , Localitatea:  Sibiu , Cod postal:  550245 , Romania , Tel.  +40 269215050 , Fax:  +40 269215434
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 12:13
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.