Căutare

”Conserve si produse din carne ”

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174766
   Aprilie 21, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Marcel George Scarlatescu
P-ta Regina Maria nr.3
Timisoara 300004
România
   +40 256490281
   +40 256407066
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Conserve şi produse din carne  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174766/20.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Numar anunt: 174766 / 20.04.2017
Denumire contract: ”Conserve si produse din carne ”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Adresa postala:  P-ta Regina Maria nr.3 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300004 , Romania , Punct(e) de contact:  Marcel George Scarlatescu , Tel.  +40 256490281 , Email:  siapdgaspctm@yahoo.com , Fax:  +40 256407066 , Adresa internet (URL):  Timisoara, P-ta Regina Maria nr.3 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
”Conserve si produse din carne ”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele apartinatoare DGASPC Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Furnizare de ”Conserve si produse din carne ”Cod C.P.V. 15131000-5.Valoarea aferenta prezentei proceduri, valoare la care se vor raporta ofertele, este de 542020, 27 lei fara TVA, iar valoarea maxima estimata(ce cuprinde si eventualele suplimentari de furnizat) este de 903367, 12 lei fara TVA.
Ofertele se vor elabora si evalua pe cantitatea minima pana la 31.12.2017;Suplimentarea cantitatilor este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15131000-5 - Conserve si produse din carne (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului este furnizarea de produse: ”Conserve si produse din carne ”, Cod C.P.V. 15131000-5
Cantitatile MINIME sunt cantitatile pentru 6 luni, detaliate in Anexa la Caietul de Sarcini.Pentru aceste cantitati ofertantii vor intocmi oferta.Valoarea estimata pentru cantitatile minime este de 542020, 27 lei , fara TVA.Cantitatile necesare pana la 31.12.2017 sunt cantitatile minime(pentru 6 luni). La acestea se adauga cantitatile corespunzatoare optiunii de prelungire cu 4 luni, prin act aditional cf art.165, alin1 din HG 395/2016.
Cantitatile MAXIME sunt cantitatile pentru 10 luni din centralizator (pentru 6 luni din 2017 + 4 luni din 2018).Valoarea estimata pentru aceste cantitati este de 903367.12 lei , fara TVA.
Informatiile privind cantitatile minime, maxime, alte specificatii tehnice privind livrarea si locul de livrare se gasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 542, 020.27 si 903, 367.12 RON
II.2.2)   Optiuni
Da
posibilitatea de prelungire cu 4 luni, conf art.165, alin(1) din HG 395/2016
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
5400 LeiModalitatile de constituire a garantiei de participare sunt cele prevazute la art.36 din HG 395/2016, Autoritatea contractanta accepta camodalitate de plata inclusiv ordinul de plata sau depunerea sumei la casierie ( modalitate prevazuta in art. 36(6) din HG 395/2016). Contul in care se va face plata garantiei ( in cazul depunerii prin Ordin de plata ) este urmatorul : RO47TREZ 6215006XXX005136, Trezoreria Timisoara.Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SEAP in cadrul ofertarii , pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in conformitate cu prevederile art.36 alin.7 din HG nr.395/2016. Pentru echivalarea garantiei de participare constituita in alta moneda (euro etc.) se va utiliza cursul de schimb BNR valabil anterior cu 3 zile fata de data depunerii ofertei.In conformitate cu prevederile art. 35 alin.(3), lit.b din HG 395/2016, perioada de valabilitatea a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei : minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art.37 din HG 395/2016.Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu art.38 din HG 395/2016. 5 % din pretul contractului fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului : dupa semnarea contractului, în conformitate cu art. 39 si Art.40 din H.G.395/2016 .
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completare in DUAE pentru cerintele solicitate.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pot fi:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) , la data prezentarii.
• cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• dupa caz documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia si de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
2.Prezentare Declaratie privind conflictul de interese privind neîncadrarea in prevederile art.60 alin.1 din Legea nr. 98/2016) inclusiv subcontractorul si/sau tertul sustinator- Formular nr.2; Persoane cu functie de decizie din cadrul DGASPC Timis, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Director General-Emilia Milutinovici ; Director General Adjunct Protectie Sociala – Anucin Bogo Octavian; Director Executiv Protectia Drepturilor Copiilor – Monica Trusca; Director Executiv Protectia Persoanelor Adulte – Dana Ilcau ; Director General Adjunct Economic- VALCU MARIA; Sef Serviciu Investitii, Achizitii si Contractari Servicii Sociale- Marcel Scarlatescu. Functii de executie in cadrul Serviciul Investitii, Achizitii si Contractari Servicii Sociale: Verginica Balint; Mihaela Popescu; Doina Carabet; Oana Horatiu, Rotaru Andreea . 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completare in DUAE pentru cerintele solicitate .
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pot fi : certificat constatator emis de ORC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta ;informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1). Pentru demostrarea experientei similare (capacitate tehnica si/sau profesionala) se solicita :
- Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor; Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
- livrarea de produse similare se va confirma prin prezentarea de documente din care sa rezulte livrari in valoare cumulata de minim 270000 lei, fara TVA .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire : Completare in DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE - urmeaza a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ;
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19249/20.03.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2017 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 22.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea “Clarificari” .
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 6 coroborat cu art.8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala:  P-ta Regina Maria, Nr.3, , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300004 , Romania , Tel.  +40 256/490281 , Email:  juridic.dgaspctm@yahoo.com , Fax:  +40 256/407066 , Adresa internet (URL):  www.dgaspctm.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 10:47
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.