Căutare

„Diverse masini si echipamente specifice activitatii de manipulare a monedelor si bancnotelor”

Cerere de oferte

Informaţii generale

România
   rou:spn:174764
   Aprilie 21, 2017
   Română
   Altele

Informaţii de Contact

   Bianca Alexandroaei
str. Lipscani, 25
Bucuresti 030051
România
   +40 311323261
   +40 213134770
   Faceţi clic aici

Bunuri, lucrări, servicii

Maşini de împachetare sau de ambalare   Echipament de sortare   Maşini de rulare în fişicuri a monedelor   Maşini de numărare a monedelor   Maşini de birou  

Textul original

      
Anunt de participare numarul 174764/20.04.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Banca Nationala a Romaniei
Numar anunt: 174764 / 20.04.2017
Denumire contract: „Diverse masini si echipamente specifice activitatii de manipulare a monedelor si bancnotelor”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala:  str. Lipscani, 25 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030051 , Romania , Punct(e) de contact:  Bianca Alexandroaei , Tel.  +40 311323261 , Email:  bianca.alexandroaei@bnro.ro , Fax:  +40 213134770 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„Diverse masini si echipamente specifice activitatii de manipulare a monedelor si bancnotelor”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: •Sucursala Regionala Bucuresti,
Sucursala Regionala Iasi, Sucursala Regionala Timis,
Sucursala Regionala Cluj,
Agentia Constanta
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitionarea de diverse masini si echipamente specifice activitatii de manipulare a monedelor si bancnotelor necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii de procesare a banilor, in cadrul serviciilor de casierie din sucursalele regionale ale BNR
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42921300-1 - Masini de impachetare sau de ambalare (Rev.2)
30123000-7 - Masini de birou (Rev.2)
30123620-9 - Masini de numarare a monedelor (Rev.2)
30123630-2 - Masini de rulare in fisicuri a monedelor (Rev.2)
30132000-3 - Echipament de sortare (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea de masini si echipamente specifice activitatii de manipulare a monedelor si bancnotelor pentru sucursalele BNR – conform cerintelor din caietul de sarcini.
•Lot 1 - Echipament de bandat pachete bancnote cu banda dialistica 27 bucati
Valoarea estimata fara TVA 94.500 lei
•Lot 2- Echipamente de ambalat plachete monede metalice in calupuri 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA 131.660 lei
•Lot 3 - Echipament de autentificat, numarat si sortat monede pentru ghiseu 1 bucata
Valoarea estimata fara TVA 8.000 lei
•Lot 4 - Echipamente de sortare bancnote tip desktop 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA 17.000 lei
•Lot 5 – Echipament automat de ambalat pachete bancnote in folie termocontractila 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA 1.100.000 lei
•Lot 6 - Echipament de banderolat pachete bancnote cu banda de hartie termosudabila 6 bucati
Valoarea estimata fara TVA 37.200 lei
•Lot 8 – Echipamente de ambalat fisicuri in plachete 2 bucati
Valoarea estimata fara TVA 700.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 2, 088, 360 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
nu este cazul In conformitate cu prevederile HG395/2016 pentru loturile 5 si 8 garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractata, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui si se va depune de operatorul economic la sediul autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin 3, 4, 5) din Hotararea nr. 395/2016 aplicându-se corespunzator
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii.Plata contractului va fi efectuata în termen de 10 zile de la primirea facturii de catre acesta. Factura se emite dupa semnarea procesului-verbal de recep?ie a produselor
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea DUAE cf.art.193 din Legea 98/2016
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Documentele vor fi scanate, astfel incat sa fie lizibile, numai in format PDF sau JPG, si vor fi semnate, in conformitate cu prevederile art.60, alin.(4) din HG nr.395/2016, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
Pentru operatorii economici straini:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/valabile la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Consiliul de administratie al BNR
numit prin Hotararea nr. 27 din 16 iunie 2014
a Parlamentului Romaniei
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
•Guvernator – Mugur Constantin Isarescu
•Prim-Viceguvernator – Florin Georgescu
•Viceguvernator – Liviu Voinea
•Membru – Daniel Daianu
•Membru – Marin Dinu
•Membru – Gheorghe Gherghina
•Membru – Agnes Nagy
•Membru – Virgiliu Jorj Stoenescu
Conducerea Directiei Achizitii
•Bogdan Ion Cazacu – Director
•Petre Augustin Dutu – Director Adjunct
Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara
•Ion Paduraru – Director
•Andreea Bognar-Sef serviciu
Conducerea Directiei Contabilitate
•Iulia Stanciu – Director
•Daniela Costina Ilie – Director Adjunct
Conducerea Directiei Juridice
•Alexandru Nicolae Paunescu – Director
•Cristian Ovidiu Serbanescu –Sef serviciu
Conducerea Directiei Emisiune, tezaur si casierie
•Ion Nitu – Director
* Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei http://www.bnr.ro Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, incadrarea in categoria IMM, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere care sa contina informatii cu privire la subcontractanti
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferenteDocumentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.05.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 20.06.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
•Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii•Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter conform art.20 alin.(6) din HG nr.395/2016•In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016. •Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.? Referitor la clarificari:Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul S.E.A.P., Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro):- ca operator economic;- ca participant la procedura de atribuire. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura.Toate cerintele sunt obligatorii. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.?In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata in limba romana
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei – Directia Juridica
Adresa postala:  str. Doamnei, nr. 8, sect. 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030051 , Romania , Tel.  +40 3158087 , Fax:  +40 03126484
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
19.04.2017 10:03
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.